Neidio i’r prif gynnwys

Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn ymrwymo i adeiladu ar fewnwelediad y pandemig i ragweld heriau yn y system fwyd yn y dyfodol

Roedd sganio’r gorwel yn un o'r prif bynciau trafod wrth i Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gwrdd ar-lein yr wythnos hon.

Ddydd Mercher, 26 Medi 2020, clywodd y Bwrdd sut y defnyddiodd yr ASB sganio’r gorwel i roi mewnwelediad i bandemig COVID-19 – a thrafodwyd sut y gellir defnyddio'r dull hwn o gynllunio ymlaen llaw yn y dyfodol. 

Yn dilyn argymhellion gan adroddiad Gweithgor 3 y Cyngor Gwyddoniaeth ar sganio’r gorwel a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2019, defnyddiodd yr Asiantaeth y gallu hwn yn ystod COVID-19, gan ddarparu mewnwelediadau gwerthfawr a rannwyd ar draws y llywodraeth. Yn nodedig, defnyddiwyd sganio’r gorwel i lywio dull cyfathrebu'r ASB, yn enwedig mewn perthynas â busnesau bwyd a chyfleu canllawiau ar gyfer busnesau yn addasu i ddosbarthu bwyd.  

Tynnodd y Prif Weithredwr Emily Miles sylw at yr uchelgais i symud o ymateb i faterion i ragweld newidiadau a fydd yn effeithio ar y diwydiant bwyd.  Byddai hyn yn galluogi'r ASB i fod mewn sefyllfa well i'w gwneud hi'n haws i fusnesau sicrhau bod mesurau diogelwch a safonau bwyd mor gadarn â phosibl ar waith.

Mewn man arall ar yr agenda, rhoddwyd diweddariad i'r Bwrdd ar weithgareddau gwyddoniaeth yr ASB sy'n ymwneud â'r rhaglen Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (AMR). Trafododd yr aelodau gyfraniad cadarnhaol y diwydiant bwyd wrth ostwng y defnydd o wrthfiotigau mewn bwyd a phwysigrwydd parhau i gadw gwyliadwriaeth ar ôl 2020 y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Roedd yr Athro Patrick Wolfe, Cadeirydd Gweithgor y Cyngor Gwyddoniaeth ar ddefnyddio data a thechnoleg ddigidol yn bresennol. Dywedodd wrth yr aelodau bod yr ASB mewn sefyllfa dda i ymateb i faterion a chyfleoedd sy'n codi yn y maes hwn dros y ddwy i bum mlynedd nesaf.
   
Argymhellodd dwf yn arweinyddiaeth dechnegol yr ASB a gweithredu system monitro effaith yn y tymor hir ar gyfer arloesi data. Croesawodd y Bwrdd yr adroddiad, gan rybuddio yn erbyn y mandad cyfanwerthol o agor data, a phwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu â’r diwydiant a defnyddwyr ar yr adeg iawn.

Cyflwynodd y Cadeirydd Heather Hancock yr Adroddiad Llywodraethu Blynyddol hefyd, nad oedd yn cynnig unrhyw newidiadau i gylch gorchwyl a rheolau sefydlog y Bwrdd, y Pwyllgor Busnes a phwyllgorau eraill. Ailadroddodd y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr Emily Miles gylch gwaith yr ASB, yn enwedig yng nghyd-destun Ymadael â'r UE, tra bod y Cadeirydd hefyd wedi diweddaru aelodau ar y cynnydd o ran penodi aelodau newydd i'r Bwrdd i lenwi swyddi gwag presennol, gan gynnwys ei swydd ei hun.


Yn olaf, nododd aelodau’r bwrdd y gwaith a wnaed gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20, gyda’r Pwyllgor yn fodlon â phroses sicrhau archwiliad gyfredol yr ASB.

Daeth y cyfarfod i ben gyda'r Cadeirydd yn diolch i'r aelodau bwrdd sy'n gadael, Mary Quicke a Stuart Reid.

Mae cyfarfod y bwrdd bellach ar gael i'w wylio'n llawn ar-lein(Yn agor mewn ffenestr newydd).

Mae cyfarfod y bwrdd bellach ar gael i'w wylio'n fyw ar-lein.