Neidio i’r prif gynnwys

Bwrdd yr Asiantaeth yn croesawu’r cynnydd ar drefniadau ar gyfer diwedd y Cyfnod Pontio

Wrth i Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gyfarfod ar-lein yr wythnos hon, rhannwyd â’r aelodau y diweddaraf am y paratoadau ar gyfer diwedd Cyfnod Pontio’r Undeb Ewropeaidd (UE) ac ar orsensitifrwydd i fwyd. Hwn hefyd oedd cyfarfod olaf ein Cadeirydd.

Ddydd Mercher, 2 Rhagfyr 2020, arweiniodd Cyfarwyddwr Polisi’r ASB, Rebecca Sudworth, y diweddariad terfynol i'r Bwrdd ar baratoadau'r ASB ar gyfer diwedd Cyfnod Pontio'r UE.

Soniodd Rebecca fod yr ASB wedi bod yn parhau i ganolbwyntio ar gefnogi busnesau, gan sicrhau bod rhanddeiliaid yn gwybod beth sydd angen iddyn nhw ei wneud o ran y prif feysydd mae’r ASB yn gyfrifol amdanynt. Dywedodd fod yr ASB hefyd wedi parhau i weithio ar draws y llywodraeth a holl wledydd y Deyrnas Unedig (DU) i gefnogi meysydd paratoi eraill.

Amlinellodd y Dirprwy Gyfarwyddwr, Catherine Bowles, y cynnydd diweddaraf wrth baratoi ein dull o awdurdodi cynhyrchion bwyd newydd i'w gwerthu. Mae'r broses newydd hon wedi'i phrofi ac mae'n barod i ddechrau ar 1 Ionawr 2021. Yn y cyfamser, mae ein capasiti ar gyfer trin digwyddiadau a'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd hefyd yn barod i weithredu systemau rhannu gwybodaeth ar draws y pedair gwlad, ochr yn ochr â gwell marciau iechyd ac adnabod. Roedd yr heriau a nodwyd a oedd yn weddill yn ymwneud â Phrotocol Gogledd Iwerddon ac agweddau eraill sy'n gysylltiedig â thrafodaethau masnach parhaus.

Rhybuddiodd y Prif Weithredwr, Emily Miles, y byddai materion na fydd yr ASB wedi gallu paratoi ar eu cyfer, er gwaethaf paratoadau helaeth, o ystyried natur y newid enfawr dros nos i fodel economaidd cyfan y DU. Felly byddai ystwythder yr ASB ym mis Ionawr yr un mor bwysig ag y mae ei pharatoadau wedi bod hyd yn hyn.

Roedd y drafodaeth yn ymdrin ag ystod o faterion yn ymwneud â pharodrwydd a risg, gan gynnwys yr heriau sy'n gysylltiedig â mewnforion ac allforion Gogledd Iwerddon, dargyfeirio ar allforion, gwiriadau ar fwyd a bwyd anifeiliaid risg uchel sy’n dod i mewn, a darpariaeth wrth gefn ar gyfer rheolaethau swyddogol.

Meddai Cadeirydd yr ASB, Heather Hancock: 

“Rydym ni’n cydnabod y gofynion y mae'r sefyllfa yn eu gosod ar yr ASB, ac mae'r Bwrdd yn gwerthfawrogi'r ymdrech a'r ymrwymiad sydd wedi’u dangos. Hoffwn ategu hyder y Bwrdd yn ein tîm arwain ac yn ein staff i wneud eu gorau glas i sicrhau bod y cyfnod heriol hwn sydd o’n blaenau mor ddi-drafferth â phosibl.”

Cafodd y Bwrdd hefyd ei ddiweddaru ar waith ar y cynllun diogelwch alergedd bwyd a Labelu Alergenau Rhagofalus, gan gymeradwyo’r gwaith hwn. Tynnodd yr aelodau sylw at bwysigrwydd ystyried yr holl ddewisiadau sydd ar gael ar gyfer cynllun, gan gynnwys y posibilrwydd o gynnwys rheoli alergenau yn y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd presennol.

Hwn oedd cyfarfod Bwrdd olaf y cadeirydd, cyn iddi roi’r gorau iddi ddiwedd Ionawr 2021, ar ôl cael ei hethol yn feistr Coleg Sant Ioan, Caergrawnt.

Amlygodd Heather, a ymunodd â Bwrdd yr ASB yn 2015, sut mae'r adran wedi rhoi gwyddoniaeth annibynnol o safon uchel yn ôl wrth ei gwraidd, wedi rhoi sylfaen briodol i'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd, ac wedi gwneud cynnydd ym maes lles anifeiliaid ac ail-lunio'r drefn reoleiddio.

Croesawodd y Cadeirydd yn benodol y ffordd yr oedd bod yn agored ac yn dryloyw wedi'i hymgorffori yn systemau ôl-Brexit yr ASB, ac amlygodd waith helaeth a wnaed i gefnogi a diogelu’r rheiny ag alergeddau ac anoddefiadau bwyd.

Meddai:

“Rwy’n falch, wrth imi adael yr ASB, ei bod yn mwynhau ei lefelau uchaf a pharhaus o ymddiriedaeth y cyhoedd. Fel Cadeirydd, rwyf wedi gwerthfawrogi ac wedi elwa o ddoethineb ac arddull y bwrdd wrth gyflawni ein dibenion statudol ac mae ymrwymiad, safonau uchel a gwaith caled ein staff i’w gweld yn gwbl glir. Hoffwn hefyd dalu teyrnged i barodrwydd y diwydiant, awdurdodau lleol a chyrff anllywodraethol i ymgysylltu ac i helpu i lywio canlyniadau sy'n gwasanaethu defnyddwyr yn well."

Mae fideo llawn o gyfarfod y Bwrdd ar gael i'w wylio nawr.

Bydd Pwyllgor Busnes yr ASB yn cyfarfod ddydd Mawrth 8 Rhagfyr 2020. Mae agenda lawn a phapurau ar gael yn adran cyfarfodydd y Bwrdd ar ein gwefan (Saesneg yn unig). Gallwch gofrestru i wylio'r cyfarfod yn fyw ar-lein.