Neidio i’r prif gynnwys

Canolbwyntio ar fwyd, arloesi a defnyddiwr y dyfodol yn Symposiwm Gwyddor Gymdeithasol yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Cig wedi'i dyfu mewn labordy, safbwyntiau ‘Cenhedlaeth Z’, newid yn yr hinsawdd ac effaith technoleg y gofod ar y system fwyd oedd rhai o'r pynciau a drafodwyd yn ein trydydd Symposiwm Gwyddor Gymdeithasol flynyddol.

Roedd y digwyddiad agored hwn, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 4 Tachwedd, yn rhan o Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Clywodd rhanddeiliaid o'r byd academaidd, adrannau eraill y Llywodraeth, busnesau a chyrff anllywodraethol sut mae gwyddor gymdeithasol yn llywio llunio polisïau bywyd go iawn yng nghyd-destun y llywodraeth.

Mae gwyddor gymdeithasol yn rhan allweddol o'n gwaith dadansoddi, gan ein helpu i gyflawni ein hamcanion strategol trwy sicrhau bod mewnwelediad i'r hyn y mae pobl trwy'r gadwyn fwyd yn ei feddwl, ei deimlo a'i wneud yn llywio ein hasesiad risg, rheoli risg a chyfathrebu. Roedd y digwyddiad eleni yn canolbwyntio ar fwyd, arloesi a defnyddiwr y dyfodol, ac yn archwilio rhai o'r themâu sy'n cyfrannu at sganio'r gorwel ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau.

Dechreuodd y digwyddiad gyda chyflwyniad gan Gyfarwyddwr Gwyddoniaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), yr Athro Rick Mumford ar gyfeiriad gwyddoniaeth yr ASB yn y dyfodol, ac yna cyflwyniadau gan wyddonwyr cymdeithasol, economegwyr, ymchwilwyr gweithredol a chymrodyr ymchwil yr ASB. Roedd y rhain yn amrywio o bryderon bwyd y genhedlaeth newydd, safbwyntiau defnyddwyr ar dechnoleg bwyd newydd fel cig wedi'i dyfu mewn labordy, ffyrdd newydd o fesur lles defnyddwyr a ffyrdd o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasu i ddeall pynciau trafod pobl yn ymwneud â bwyd. 

Yn ystod y prynhawn cafwyd sgyrsiau hynod ddiddorol gan yr Athro Lorraine Whitmarsh o Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewidiadau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd (CAST) ar y mathau o newidiadau a fydd yn gyrru dyfodol bwyd cynaliadwy. Siaradodd Dr Rhian Hayward o Brifysgol Aberystwyth am y wyddoniaeth flaengar sy'n gyrru arloesedd mewn bwyd a siaradodd yr Athro David Lloyd o Brifysgol Metropolitan Caerdydd am arloesedd o fewn busnesau bwyd i fod yn barod ar gyfer system fwyd y dyfodol.

Cynhaliwyd gweithdy i gloi'r digwyddiad lle bu arbenigwyr ac ymarferwyr yn trafod y meysydd ymchwil o ddiddordeb, bylchau mewn tystiolaeth, a sut y gallai hyn lywio ein hagenda ymchwil yn y dyfodol. 

Meddai Michelle Patel, Pennaeth Gwyddor Gymdeithasol yr ASB:

'Mae digwyddiadau fel hyn yn gyfle gwych i ddod ag ystod eang o ddisgyblaethau a safbwyntiau ynghyd i ddeall beth sydd ar y gweill i ddefnyddwyr a'r system fwyd. Rydym ni’n awyddus i rannu ein gwaith, cael yr wybodaeth ddiweddaraf o ran arloesedd yn y gymuned academaidd a busnes, deall goblygiadau diwydiant deinamig sy'n newid, a beth mae hyn yn ei olygu i ddefnyddwyr. Byddwn ni’n cynnwys yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu yn ein hagenda ymchwil ar gyfer y blynyddoedd i ddod.'

Mae'r cyflwyniadau bellach ar gael ar-lein ac fe fyddwn ni’n cyhoeddi adroddiad byr o'r gweithdy prynhawn maes o law.