Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi adolygiad o ddeunyddiau naturiol a ddaw i gysylltiad â bwyd

Mae diogelwch deunyddiau naturiol (bio-based) a ddaw i gysylltiad â bwyd wedi’i archwilio mewn adroddiad newydd a luniwyd ar gyfer yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Mae deunyddiau naturiol a ddaw i gysylltiad â bwyd wedi’u gwneud o adnoddau biolegol, adnewyddadwy. Maent yn ddewis arall poblogaidd yn lle deunyddiau wedi’u gwneud o danwydd ffosil gan eu bod yn dod o ffynonellau cynaliadwy ac maent fel arfer yn fioddiraddadwy neu mae modd eu compostio. 

Rydym ni’n gweld mwy a mwy o ddeunyddiau naturiol a ddaw i gysylltiad â bwyd yn dod i'r farchnad ac fe gomisiynodd yr ASB adolygiad o dystiolaeth yn ymwneud â risgiau posibl a chanlyniadau anfwriadol eraill defnyddio deunyddiau naturiol a ddaw i gysylltiad â bwyd yn lle deunyddiau pecynnu bwyd plastig a deunyddiau eraill a ddaw i gysylltiad â bwyd wedi’u gwneud o olew. 

Canfu’r adroddiad, a gynhyrchwyd gan Fera, y gall deunyddiau naturiol a ddaw i gysylltiad â bwyd fod â phriodoleddau tebyg i blastig traddodiadol wedi’i wneud o olew, gan arwain at oes silff debyg a’r un gallu i ddiogelu defnyddwyr. Awgrymodd hefyd y byddai'r prosesau asesu risg presennol ar gyfer canfod cemegion halogedig a drosglwyddir o’r deunydd pecynnu i fwyd yn briodol ar gyfer deunyddiau naturiol a ddaw i gysylltiad â bwyd. 

Fodd bynnag, canfu'r adroddiad hefyd mai ychydig iawn o ymchwil sydd wedi’i wneud i ddeunyddiau naturiol a ddaw i gysylltiad â bwyd mewn sawl maes ac nad oes llawer o wybodaeth ar gael am y deunyddiau newydd hyn, er enghraifft y risg bosibl y bydd alergenau sy’n bresennol yn y deunyddiau naturiol hyn yn trosglwyddo i fwyd. Awgrymodd y gallai fod angen astudiaethau ychwanegol i gyfrannu at ein dealltwriaeth o'r deunyddiau naturiol newydd hyn a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan sicrhau diogelwch bwyd a diogelu defnyddwyr yn y dyfodol.

Meddai Rick Mumford, Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth, Tystiolaeth ac Ymchwil yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

'Gyda mwy a mwy o wahanol ddeunyddiau naturiol a ddaw i gysylltiad â bwyd yn dod i’r farchnad, mae’r adolygiad hwn wedi dangos bod angen gwneud mwy o waith i nodi’n well y buddion a’r risgiau posibl sy’n gysylltiedig â’r deunyddiau newydd hyn.

Byddwn ni’n parhau i weithio gyda busnesau wrth iddynt chwilio am ddewisiadau pecynnu amgen sy’n fwy cynaliadwy i sicrhau bod y deunyddiau y maent yn eu defnyddio yn ddiogel ac yn addas at y diben.'

Deunydd pecynnu bwyd

Mae system gynhwysfawr ar waith i gadw bwyd a deunyddiau pecynnu yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys deddfwriaeth sy'n nodi pa gemegion y gellir ac na ellir eu cynnwys mewn deunyddiau fel plastigau, a phroses asesu risg drwyadl. Mae'r ddeddfwriaeth yn nodi na ddylai cemegion ymledu i fwyd ar lefelau a allai niweidio iechyd. Rhaid i bob busnes sicrhau bod y deunyddiau a ddefnyddir yn eu deunyddiau pecynnu bwyd yn addas ar gyfer y bwyd a'r amodau defnydd.