Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Cyhoeddi adroddiad ar gyfraddau clefydau a gludir gan fwyd rhyngwladol

Heddiw, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi'r cyntaf o dri adroddiad gwyddonol, sy'n ceisio cymharu safonau bwyd yn rhyngwladol.

Last updated: 31 Gorffennaf 2020

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan yr ASB wedi canfod nad yw'n bosibl cymharu cyfraddau clefydau a gludir gan fwyd yn effeithiol rhwng gwledydd. Mae hyn oherwydd y methodolegau a'r systemau cofnodi tra wahanol a ddefnyddir.

Cymharodd ymchwilwyr y ffyrdd y mae gwahanol wledydd yn amcangyfrif faint o bobl sy'n dioddef o wenwyn bwyd bob blwyddyn, mewn ymdrech i benderfynu a ellir cymharu'r cyfraddau hyn yn ddibynadwy.

Datgelodd yr astudiaeth, a gomisiynwyd gan yr ASB ac a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr, dri dull eang a ddefnyddir yn fyd-eang:

  1. Astudiaethau carfan posibl – mae poblogaeth sampl yn cael ei recriwtio ymlaen llaw, ac yna’n adrodd yn wythnosol ar unrhyw symptomau salwch. Gallant hefyd gyflwyno samplau fel y gellir pennu achosion penodol. 
  2. Astudiaethau pyramid gwyliadwriaeth – amcangyfrif o nifer yr achosion a gollwyd trwy dan-ddiagnosis a than-adrodd, trwy ddefnyddio lluosyddion i allosod (extrapolate) salwch a gadarnheir mewn labordy.
  3. Arolygon trawsdoriadol ôl-weithredol – cysylltir â sampl gynrychioliadol o'r boblogaeth a gofynnir iddynt am eu symptomau yn y gorffennol diweddar. 

Mae angen i wledydd gyfrifo amcangyfrifon clefydau a gludir gan fwyd gan nad yw achosion yn cael eu hadrodd yn llawn, gan na fydd pawb sy'n dioddef o glefyd berfeddol heintus yn ceisio cymorth meddygol, ac ni fydd y rheiny sydd yn gwneud hynny bob amser yn cael diagnosis wedi'i gadarnhau. Yna, gall y data lywio polisi bwyd y wlad honno a’i helpu i flaenoriaethu adnoddau. 

Daeth ymchwilwyr i'r casgliad bod y Deyrnas Unedig (DU) yn defnyddio'r dull mwyaf cywir sydd ar gael (astudiaethau carfan posibl). 

Meddai Pennaeth Gwyddoniaeth, Tystiolaeth ac Ymchwil yr ASB, Rick Mumford:

“Daw’r adroddiad i’r casgliad bod ceisio cymharu cyfraddau clefydau a gludir gan fwyd gwahanol wledydd bron yn amhosibl. Yr unig ffordd y gallech roi cynnig ar hyn fyddai i wahanol wledydd gael yr un math o astudiaeth gyda'r un manylebau astudio, dros yr un cyfnod amser. Hyd yn oed wedyn, gallai gwahaniaethau yn y data gwyliadwriaeth sylfaenol sydd ar gael ym mhob gwlad achosi problemau, yn enwedig o ran penderfynu pa gyfran o achosion o glefydau perfeddol heintus sydd o ganlyniad i fwyd. 

Mae gennym ni ddealltwriaeth llawer gwell o'r gwahanol ddulliau a ddefnyddir ledled y byd, a byddwn ni’n parhau i edrych a dysgu o hyn.”

I ddysgu rhagor am yr adroddiad hwn, a chlywed am ddau adroddiad pellach sydd hefyd yn ceisio cymharu safonau bwyd rhyngwladol,  darllenwch flog Rick.  

Mae'r adroddiad llawn ar gael ar ein tudalennau ymchwil (Saesneg yn unig).