Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2017 ar Gynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd y Deyrnas Unedig

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi ei hadroddiad blynyddol ar gynnydd wrth gyflwyno Cynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd (MANCP) y Deyrnas Unedig (DU). Mae'r adroddiad, sy'n seiliedig ar ddata a gasglwyd ar gyfer 2017, yn dangos yn gyffredinol fod y lefel gydymffurfio ym mhob sector yn y DU yn foddhaol wrth ei hasesu yn erbyn disgwyliadau.

Last updated: 31 Awst 2018

Rhagor o wybodaeth am y MANCP

Mae MANCP y DU yn manylu ar swyddogaethau, cyfrifoldebau a strategaethau gwahanol awdurdodau a sefydliadau sy'n ymwneud â gwaith gorfodi a monitro cydymffurfiaeth â chyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau iechyd a lles anifeiliaid a gofynion iechyd lladd-dai yn y DU. Mae'n ofyniad yn ôl Rheoliad (CE) 882/2004 fod pob Aelod-wladwriaeth yn cynhyrchu adroddiad blynyddol sy'n nodi'r cynnydd bob blwyddyn.

Sut fydd y Comisiwn Ewropeaidd (CE) yn defnyddio'r adroddiad blynyddol?

Mae'r adroddiad, sydd ar gael drwy'r ddolen tua diwedd y dudalen hon, yn llywio cynnydd y CE wrth gyflawni amcanion MANCP, yn crynhoi canlyniadau rheolaethau swyddogol a gweithgarwch cysylltiedig a gyflawnir gan yr awdurdodau cymwys a chyrff cysylltiedig, ac yn nodi canfyddiadau archwiliadau perfformiad. 

Mae Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd a Diogelwch Bwyd y CE yn cynnal archwiliadau, arolygiadau a gweithgarwch cysylltiedig nad yw'n archwilio sydd â'r nod o sicrhau y caiff deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar ddiogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, iechyd anifeiliaid, lles anifeiliaid, iechyd lladd-dai ac ym maes dyfeisiau meddygol ei chyflwyno a'i gorfodi'n gywir. Bydd Cyfarwyddiaeth F, Uned 7, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd a Diogelwch Bwyd yn defnyddio'r adroddiad i gynllunio archwiliadau o drefniadau rheoli'r DU. Bydd yr adroddiad hefyd yn cael ei ddefnyddio i gyfrannu at adroddiad gan y Comisiwn i Gyngor a Senedd Ewrop ar weithrediadau cyffredinol rheolaethau swyddogol ar draws yr UE.

Pwy sy'n cyfrannu at yr adroddiad?

Caiff yr adroddiad ei gynhyrchu ar y cyd gan yr ASB ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), gyda chyfraniadau gan: 

  • Safonau Bwyd yr Alban
  • Asiantaethau Defra
  • Yr Adran Iechyd
  • Cyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
  • Amaethyddiaeth, Bwyd a Chymunedau Gwledig Llywodraeth yr Alban
  • Dyfodol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru
  • Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yng Ngogledd Iwerddon

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Matthew Dick, ASB, Tîm Sicrwydd Cyflenwi drwy matthew.dick@food.gov.uk