Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi adroddiad blynyddol ar waith gorfodi cyfraith bwyd awdurdodau lleol

Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi ystadegau swyddogol ar waith gorfodi cyfraith bwyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2019. Mae'r wybodaeth, a ddarperir gan awdurdodau lleol ac a gasglwyd gan yr ASB, yn rhoi dadansoddiad manwl o'r gweithgarwch gorfodi ar draws y tair gwlad.

Mae'r data newydd yn dangos, ar draws y tair gwlad, bod:

  • canran y sefydliadau bwyd sy'n 'cydymffurfio i raddau helaeth' â chyfraith hylendid bwyd  – mae hyn yn golygu bod eu safonau'n cyfateb i sgôr hylendid bwyd o 3, 4 neu 5  – wedi cynyddu ychydig i 90.7% o 90.2% yn y flwyddyn flaenorol
  • canran yr ymyriadau hylendid bwyd wedi’u cynllunio gan awdurdodau lleol wedi cynyddu i gyfanswm o 86.3% o'i gymharu ag 85.1% yn 2017/18 
  • canran yr ymyriadau ar gyfer rheolaethau safonau bwyd wedi’u cynllunio, sy'n cynnwys dilysrwydd a thwyll bwyd, wedi gostwng i 40.8% o 42.3% o’r flwyddyn flaenorol
  • canran y sefydliadau bwyd nad oeddent wedi cael sgôr risg eto wedi gostwng i 4.8% o'i gymharu â 5.1% y flwyddyn flaenorol
  • cyfanswm o 43,768 o samplau swyddogol wedi’u cymryd a’u hadrodd, gostyngiad o 3.2% o’r flwyddyn flaenorol
  • cynnydd ymylol wedi bod yn y lefelau staffio mewn swyddi proffesiynol o 0.6% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol
  • y darlun yn gyffredinol ar gyfer hylendid bwyd yn y tair gwlad yn wahanol i raddau – ni chafodd tueddiadau bychain ond cadarnhaol a welwyd yn Lloegr eu hadlewyrchu yng Nghymru a Gogledd Iwerddon.

Meddai Maria Jennings, Cyfarwyddwr Cydymffurfiad Rheoleiddio yn yr ASB:

'Mae awdurdodau lleol yno i sicrhau bod busnesau bwyd yn cynhyrchu bwyd sy'n ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label. Un o rolau'r ASB yw goruchwylio a chael sicrwydd am eu perfformiad. 

Mae'n dda gweld cynnydd yng nghyfanswm y ganran o ymyriadau hylendid wedi’u cynllunio y mae awdurdodau lleol yn eu cynnal a chynnydd mewn safleoedd â safonau sy'n cyfateb i sgôr hylendid bwyd o 3, 4 a 5. Mae'n parhau i fod yn destun pryder bod gostyngiad arall wedi bod eleni yng nghanran yr ymyriadau safonau bwyd wedi’u cynllunio. Er mwyn mynd i’r afael â’r mater hirsefydlog hwn, rydym ni’n cydweithio’n agos gydag awdurdodau lleol i ddatblygu model cynaliadwy newydd ar gyfer ymyriadau safonau bwyd a fydd yn cynnwys cymysgedd o arolygiadau a defnyddio gwell gwybodaeth a gwyliadwriaeth.

'Bydd dadansoddiad o'r data yn yr adroddiad hwn yn cael ei ddefnyddio gydag ystod o wybodaeth arall i asesu perfformiad yr holl awdurdodau lleol i roi darlun i ni o weithgareddau lleol gyda'r nod o ddiogelu defnyddwyr a chynnal hyder yn y gadwyn fwyd.'

Adroddiad a data

Adroddiad a data LAEMS 2018-2019

Cefndir

Mae'r Fframwaith Cytundeb ar Gyflenwi Rheolaethau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Swyddogol gan awdurdodau lleol yn nodi'r trefniadau sydd gennym ar waith ar gyfer monitro perfformiad awdurdodau lleol.

Cesglir data yn electronig gan ddefnyddio system ar-lein - System Monitro Gwaith Gorfodi Awdurdodau Lleol (LAEMS) - bob blwyddyn. Mae'r data a gesglir yn cynnwys safonau bwyd a hylendid bwyd. Mae'n cynnwys nifer y busnesau cofrestredig ac ystod o weithgareddau awdurdodau lleol fel nifer yr ymyriadau, samplau a chamau gorfodi. Cyhoeddir y data ac adroddiad cryno yn flynyddol fel ystadegau swyddogol ac maent ar gael ar ein gwefan. 

Cyhoeddir y data ac adroddiad cryno yn flynyddol fel ystadegau swyddogol ac maent ar gael ar ein gwefan. 
Bydd Bwrdd yr ASB yn trafod perfformiad awdurdodau lleol yn eu cyfarfod ar 18 Medi. I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i dudalen 'Ein Bwydd'