Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi adroddiad cylchoedd 5 i 8 yr Arolwg Tracio Defnyddwyr ar COVID-19

Heddiw, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi canfyddiadau diweddaraf yr Arolwg Tracio Defnyddwyr ar COVID-19.

Gweld adroddiad cylchoedd 5 i 8 yr Arolwg Tracio Defnyddwyr ar COVID-19 fel PDF.

Mae'r arolwg tracio misol yn monitro agweddau, profiadau ac ymddygiadau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon yn ystod y pandemig COVID-19.

Prif ganfyddiadau’r Arolwg Tracio Defnyddwyr ar COVID-19. 

Argaeledd/fforddiadwyedd bwyd  

Gostyngodd lefelau ansicrwydd bwyd (food insecurity) ym mis Awst (i 12% o 16% ym mis Gorffennaf) ond cynyddodd yn sylweddol ym mis Medi (i 18%) ac maent wedi aros yn gyson ers hynny. Ym mis Tachwedd nododd 1 o bob 5 ymatebydd (19%) eu bod yn torri lawr ar brydau bwyd am resymau ariannol.
 
Mae ansicrwydd bwyd yn fater sy’n arbennig o berthnasol i grwpiau oedran iau, gan fod 38% o bobl ifanc 16-24 oed wedi profi hyn ym mis Tachwedd, cynnydd sylweddol ers diwedd yr haf (22% ym mis Awst). Mae'r rhai sydd wedi cael eu cynghori i hunan-ynysu, cartrefi â phlant, a'r rhai sydd â chyflwr iechyd corfforol neu feddyliol, hefyd yn fwy tebygol o fod yn profi ansicrwydd bwyd. 

Mae gwahaniaeth oedran arbennig o sylweddol yn parhau i fod o ran defnyddio banciau bwyd neu elusennau bwyd, gyda 26% o bobl ifanc 16-24 oed yn nodi eu bod wedi eu defnyddio i gael bwyd ym mis Tachwedd ond dim ond 3% o bobl 45-54 oed. Mae'r grŵp oedran 16-24 oed wedi gweld cynnydd sylweddol ers mis Awst (9%).

Bwyta bwyd ar ôl y dyddiadau ‘defnyddio erbyn’ 

Mae cyfran sylweddol o bobl yn parhau i fwyta bwydydd sy’n peri risg y tu hwnt i'w dyddiad ‘defnyddio erbyn’. Ym mis Tachwedd, roedd hyn yn amrywio o 20% i 38% ymhlith y rhai a oedd wedi bwyta'r bwyd dan sylw. Mae ansicrwydd bwyd yn ffactor yn yr ymddygiad hwn gyda'r rhai a nododd eu bod wedi lleihau maint eu prydau bwyd neu hepgor prydau bwyd oherwydd pryderon ariannol yn llai tebygol o nodi eu bod bob tro yn edrych ar y dyddiadau defnyddio erbyn (37% o'i gymharu â 48%).

Bwyta allan 

Cyn yr ail gyfnod clo yn Lloegr, dywedodd un rhan o ddeg o'r ymatebwyr eu bod yn teimlo ei bod yn ddiogel bwyta allan ym mis Hydref, gan barhau tueddiad araf ond sylweddol ar i fyny a welwyd ers dechrau'r haf (er enghraifft 6% ym mis Gorffennaf). Dywedodd tua 1 o bob 5 (21%) nad oeddent yn bwriadu bwyta allan yn y dyfodol agos. Roedd y ffigur hwn yn sefydlog ar draws y 3 mis blaenorol, yn dilyn cwymp sylweddol ym mis Awst (i 20%, o 31% ym mis Gorffennaf). 

Meddai Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: 

‘Mae’r ymchwil hwn yn hanfodol wrth ein helpu i ddeall sut mae arferion defnyddwyr wedi newid drwy’r pandemig. Mae'r ASB yn bodoli i ddiogelu buddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd, ac felly rydym yn arbennig o bryderus am yr hyn y mae'r arolwg hwn yn ei ddweud wrthym am ansicrwydd bwyd yn y cartref. Wrth i newyddion am frechlynnau ddod â rhywfaint o obaith, rhaid i lywodraethau yn y DU a’r sector preifat weithio gyda’i gilydd i ddarparu bwyd fforddiadwy a diogel i’r defnyddiwr.’

Darllen yr ymchwil

Arolwg tracio defnyddwyr ar COVID-19