Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi adroddiad cylchoedd tri a phedwar Arolwg Tracio Defnyddwyr ar COVID-19

Heddiw mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi canfyddiadau diweddaraf cylchoedd olaf ei Harolwg Tracio Defnyddwyr ar Covid-19 ac ymchwil ansoddol ychwanegol.

Mae'r arolwg tracio misol yn monitro agweddau, profiadau ac ymddygiadau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon yn ystod y pandemig Covid-19.

Prif ganfyddiadau’r Arolwg Tracio Defnyddwyr ar Covid-19.   

Bwyta allan  

Pan ofynnwyd i ymatebwyr beth fyddai’n rhoi sicrwydd iddynt ei bod yn ddiogel dychwelyd i fwyta mewn bwytai, dywedodd 31% ym mis Gorffennaf na fyddent yn gwneud hynny yn y dyfodol agos. Roedd hyn yn gynnydd o 25% ym mis Mehefin. Roedd pobl hŷn yn fwy tebygol na phobl ifanc o ddweud na fyddent yn dychwelyd i fwyta allan yn y dyfodol agos. 

Bwyta bwyd ar ôl y dyddiadau ‘defnyddio erbyn’  

Arhosodd nifer y bobl a nododd eu bod yn bwyta bwyd sy’n peri fwy o risg y tu hwnt i'w ddyddiad defnyddio erbyn yn gymharol gyson ar draws y cylchoedd, ym mis Gorffennaf roedd y canrannau'n amrywio o 16% ar gyfer pysgod mwg i 37% ar gyfer salad mewn bagiau. Roedd y rhai sy'n profi ansicrwydd bwyd neu'n poeni am fforddiadwyedd bwyd yn fwy tebygol o fwyta'r bwydydd hynny y tu hwnt i'w dyddiadau defnyddio erbyn. 

Argaeledd/fforddiadwyedd bwyd

Gwelwyd cynnydd sylweddol yn y defnydd o fanciau bwyd rhwng mis Mai (7%) a mis Mehefin (10%), gan aros yn gyson ym mis Gorffennaf (9%).  Fel mewn cylchoedd blaenorol, parhaodd y defnydd o fanciau bwyd yn uwch ar gyfer pobl iau, cartrefi â phlant (ac aelwydydd mwy), rheiny â chyflwr iechyd corfforol neu feddyliol a'r rhai sydd ar y rhestr warchod (shielding) neu a oedd â symptomau Covid-19. 

Roedd y rhesymau dros ddefnyddio banc bwyd ym mis Gorffennaf yn adlewyrchu caledi economaidd yn bennaf, gyda 25% yn nodi ei fod oherwydd eu bod wedi colli eu swydd, 20% yn nodi ei fod oherwydd eu bod ar ffyrlo, 27% yn nodi oedi neu broblemau gyda budd-daliadau ac 20% yn nodi oherwydd nad oedd ganddynt ddigon o arian. Nododd ymatebwyr hefyd eu bod wedi defnyddio banciau bwyd oherwydd eu bod yn hunan-ynysu neu ar y rhestr warchod (26%) neu anawsterau o ran teithio i gael bwyd (26%). 

Meddai Emily Miles, Prif Weithredwr yr ASB: 

‘Mae ein hymchwil yn dangos bod ein harferion bwyd wedi newid yn gyflym yn ystod y cyfnod clo a bod ansicrwydd bwyd wedi dod yn broblem i lawer o bobl. Mae gan y canfyddiadau hyn oblygiadau i lawer o agweddau ar bolisi'r Llywodraeth fel diogelwch bwyd, maeth, lles, iechyd ac addysg.

‘Rydym ni'n parhau i weithio gyda llywodraethau, y sector preifat a chymdeithas sifil er budd y defnyddiwr fel y gall pob un ohonom gael bwyd y gallwn ni ymddiried ynddo.’   

Rydym ni hefyd wedi cyhoeddi'r adroddiadau canlynol heddiw:

  • Dau adroddiad o'n hymchwil ansoddol a helpodd ni i ddeall profiad pobl sy'n byw ag ansicrwydd bwyd yn ystod COVID-19 a'r effaith ar ymgysylltiad defnyddwyr â'r system fwyd
  • Adroddiad o'n gwaith yn gwrando ar y cyfryngau cymdeithasu yn cynnig data amser real ar yr hyn yr oedd defnyddwyr yn ei feddwl a'i deimlo
  • Adroddiad o fewnbynnau Panel Arbenigwyr COVID-19 yr ASB a weithiodd gyda ni i ddilysu damcaniaethau a datgelu elfennau anhysbys

Darllen yr ymchwil

Ymchwil defnyddwyr ar COVID-19