Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi Arolwg o Ymwrthedd Gwrthficrobaidd Mewn Bacteria Mewn Cyw Iâr a Phorc

Heddiw, cyhoeddwyd canlyniadau arolwg a gomisiynwyd gennym ni i asesu faint o ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) sydd mewn bacteria mewn briwgig (mince) porc ffres a chyw iâr ffres a wedi'i rewi sydd ar werth mewn siopau yn y Deyrnas Unedig (DU). Bydd y canfyddiadau hyn yn helpu i sefydlu gwaelodlin (baseline) o bresenoldeb, mathau a lefelau AMR mewn bacteria yn y cigoedd hyn sy'n cael eu manwerthu yn y DU a fydd yn llywio gwaith gwyliadwriaeth AMR yn y dyfodol yn y bwyd hyn.

Mae'r arolwg hwn yn dilyn adroddiad awdurdodol gan grŵp a sefydlwyd gan y Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd (ACMSF) i'n cynghori ar gwestiynau ymchwil a dulliau posibl o weithredu ar AMR yn y gadwyn fwyd.  

Roedd yr arolwg yn cynnwys profi Campylobacter mewn samplau cyw iâr a Salmonela mewn samplau briwgig porc ar gyfer bacteria ymwrthol. Roedd yr arolwg hefyd yn edrych am AMR mewn bacteria eraill yn y ddau fath o gig, gan gynnwys Enterococci, Klebsiella ac Escherichia coli.  Gellir dod o hyd i adroddiad terfynol yr arolwg yma (Saesneg yn unig)

Mae'r risg o ddatblygu heintiau ymwrthedd gwrthficrobaidd o'r bwyd hyn yn isel iawn os bydd y cyw iâr a'r porc wedi'u coginio'n drylwyr, nes bod y sudd yn rhedeg yn glir. Bydd hyn yn lladd y bacteria sy'n achosi gwenwyn bwyd, gan gynnwys bacteria sy'n ymwrthod gwrthficrobau..

Meddai Steve Wearne, Cyfarwyddwr Polisi Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:  

"Mae unrhyw AMR sy'n ymddangos ac yn lledaenu yn creu bygythiad byd-eang sylweddol o ran iechyd y cyhoedd ac effaith economaidd, ac rydym ni'n benderfynol o fynd i'r afael â'r bygythiad hwn. Roedd Adroddiad O’Neill yn galw am weithredu brys i leihau presgripsiynau gwrthfiotig, gwella glanweithdra a hylendid, lleihau defnydd o wrthfiotigau mewn amaethyddiaeth a lleihau llygredd amgylcheddol. Yn ogystal â lleihau'r defnydd o wrthfiotigau ar ffermydd, mae angen i ni hefyd ddeall rôl bwyd mewn AMR ac rydym ni'n gweithio gyda Sefydliad Quadram yn Norwich i ddeall sut mae ymwrthedd yn digwydd a sut mae bacteria ymwrthol yn goroesi ac yn cael eu trosglwyddo drwy'r gadwyn fwyd.

"Rwy'n falch bod y diwydiant bwyd hefyd yn cymryd ei rôl stiwardio o ddifri ac yn gweithredu argymhellion O'Neill.  Gostyngodd y defnydd o wrthfiotigau yn y sector cig dofednod 82% rhwng 2012 a 2017 ac mae defnydd o wrthfiotigau ym moch y DU wedi haneru rhwng 2015 a 2017. Mae dal rhagor sydd angen i'r diwydiant ei wneud ac rydym ni'n herio'r holl sectorau cynhyrchu bwyd i barhau i leihau'r lefelau o wrthfiotigau y maent yn eu defnyddio i helpu gyda'r frwydr yn erbyn AMR."

Meddai Cadeirydd y Gynghrair Defnydd Cyfrifol o Feddyginiaethau mewn Amaethyddiaeth (RUMA), Gwyn Jones:

“Ein ffocws yw lleihau, mireinio neu ddisodli'r defnydd o wrthfiotigau; tra bod rhai sectorau da byw eisoes wedi cyflawni canlyniadau anhygoel, yn sicr mae rhagor i'w wneud mewn sectorau eraill. Credwn y bydd ymchwil newydd yr ASB yn ychwanegu at y banc gwybodaeth ac yn helpu i nodi ymyriadau ychwanegol sy'n lleihau unrhyw facteria ymwrthol mewn bwyd, gan ddiogelu ein mynediad parhaus i wrthfiotigau sy'n trin afiechyd ac atal poen neu ddioddefaint mewn anifeiliaid.”

Georgina Crayford, the National Pig Association’s senior policy adviser said:

“Mae diwydiant moch y DU wedi bod yn gweithio'n hynod o galed i leihau ei ddefnydd o wrthfiotigau, i gyfyngu ar ddatblygiad AMR. Mae canlyniadau'r arolwg hwn yn rhoi lefel ychwanegol o fanylion a fydd yn ategu'r swm cynyddol o ddata sy'n ymwneud â defnyddio gwrthfiotigau a phresenoldeb bacteria ymwrthol yn y gadwyn cyflenwi porc. Bydd yr wybodaeth yn helpu i lywio penderfyniadau gan gynhyrchwyr moch a'u milfeddygon ynghylch rheoli iechyd moch a byddant yn llywio camau parhaus tuag at stiwardio gwrthfiotigau ymhellach.”  

Meddai Georgina Crayford, Uwch Gynghorydd Polisi Cymdeithas Cenedlaethol y Moch: 

“Mae sector cig dofednod Prydain yn ceisio rhagori mewn iechyd a lles adar ac yn cyflenwi defnydd cyfrifol o wrthfiotigau ac yn diogelu effeithiolrwydd gwrthfiotigau. Rydym ni'n cynnal safle'r DU ar flaen y gad o ran ymdrechion rhyngwladol i sicrhau bod gwrthfiotigau yn effeithiol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol a mynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd. Rydym ni'n falch o'n hymrwymiad i ddatblygu'n barhaus a meithrin yr ymddiriedaeth a'r hyder sydd gan ein defnyddwyr yn ein bwyd. Trwy Stiwardiaeth Gwrthfiotigau BPC, rydym ni'n ceisio deall yn well y cysylltiad rhwng y defnydd o wrthfiotigau ac ymwrthedd yn y gadwyn cynhyrchu dofednod.  Trwy weithredu mwy cydlynol rhwng ffermwyr, cynhyrchwyr, milfeddygon, academyddion yn ogystal â gwneuthurwyr polisi ar lefel leol, ranbarthol, cenedlaethol a byd-eang, byddwn ni'n parhau i ddiogelu effeithiolrwydd ein gwrthfiotigau a byddwn ni'n cyfrannu at droi'r llanw yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd.”

Bydd ein Bwrdd yn trafod AMR yn ei gyfarfod ar 19 Medi yng Nghaerdydd.