Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Cyhoeddi canlyniadau Arolwg Tracio Agweddau'r Cyhoedd

Heddiw, rydym ni wedi cyhoeddi canlyniadau Arolwg Tracio Agweddau'r Cyhoedd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Tachwedd 2018). Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal dwywaith y flwyddyn.

Last updated: 1 Chwefror 2019

Mae'r arolwg tracio yn monitro newidiadau mewn agweddau defnyddwyr tuag at faterion sy'n ymwneud â bwyd. Rydym ni'n cynnal yr arolwg gyda defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Materion bwyd sy'n peri pryder

Y prif faterion bwyd a oedd yn peri pryder i ymatebwyr oedd:

  • Hylendid bwyd wrth fwyta allan (35%)
  • Gwenwyn bwyd (29%)
  • Cemegion o’r amgylchedd, fel plwm, mewn bwyd (28%)
  • Ychwanegion bwyd (28%)

Y prif faterion bwyd ehangach a oedd yn peri pryder oedd:

  • Lefel siwgr mewn bwyd (50%)
  • Gwastraff bwyd (49%)
  • Prisiau bwyd (46%)
  • Lles anifeiliaid (43%)

Pryder am ddiogelwch bwyd mewn safleoedd bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU)

Roedd 43% o'r rheiny a ymatebodd wedi nodi pryder am ddiogelwch bwyd mewn bwytai, tafarndai, caffis a siopau tecawê yn y DU. Roedd 40% wedi nodi pryder am ddiogelwch bwyd mewn siopau ac archfarchnadoedd yn y DU. Mae'r duedd gyffredinol o ran pryder am ddiogelwch bwyd mewn bwytai a siopau wedi gostwng ers Cylch Un.

Ymwybyddiaeth o safonau hylendid

Nododd 84% o ymatebwyr eu bod yn ymwybodol o safonau hylendid mewn mannau lle maent yn prynu bwyd neu yn bwyta allan. Y ffyrdd mwyaf cyffredin o wybod am safonau hylendid oedd trwy sticeri/tystysgrifau hylendid (60%) ac ymddangosiad cyffredinol y safle (59%). 

Ymwybyddiaeth o'r ASB

Roedd canfyddiadau yn dangos bod 77% o ymatebwyr yn ymwybodol o’r ASB, sy’n debyg i gylchoedd blaenorol. O’r rheiny a oedd yn ymwybodol o’r ASB, roedd 67% yn ymddiried yn yr ASB i gyflawni ei dyletswyddau, a 69% yn nodi eu bod yn ymddiried yn yr ASB i ddweud y gwir wrth rannu gwybodaeth â nhw. Y prif fater a gafodd ei nodi gan ymatebwyr oedd eu bod yn meddwl bod yr ASB yn gyfrifol am sicrhau bod bwyd yn ddiogel i’w fwyta (87%). 

Ymwybyddiaeth o wenwyn bwyd

Salmonela (89%) ac E-coli (82%) oedd y mathau o wenwyn bwyd mwyaf adnabyddus. Y bwydydd yr oedd pobl yn credu sydd fwyaf tebygol o achosi gwenwyn bwyd oedd cyw iâr neu dwrci amrwd (77%), pysgod cregyn (56%), bwyd tecawê wedi’i ailgynhesu (47%) ac wyau (40%).

Ymwybyddiaeth o alergenau

Roedd 16% o ymatebwyr yn ymwybodol o reolau penodol ar alergenau, a nododd 9% fod ganddynt anoddefiad neu alergedd bwyd eu hunain. Nododd y rhan fwyaf o bobl (70%-78%) eu bod yn teimlo’n hyderus yn gofyn i aelodau staff mewn safleoedd bwyd am ragor o wybodaeth am gynhwysion mewn bwyd os oeddent yn pryderu am alergenau neu anoddefiad bwyd.

Agweddau tuag at gynhyrchu, gwerthu a labelu bwyd

Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr (74%) wedi nodi eu bod yn hyderus bod bwyd yn cydfynd â’r hyn sydd ar y label a’i fod wedi’i labelu’n gywir, ac roedd 72% yn ymddiried mewn dilysrwydd cynhwysion / ffynhonnell / ansawdd bwyd. Roedd canfyddiadau hefyd yn dangos bod 43% o ymatebwyr yn hyderus bod unigolion sy’n cynhyrchu ac yn gwerthu bwyd yn cymryd eu lles o ddifrif.

Cefndir

Cafodd gwaith maes y cylch hwn ei gynnal ym mis Tachwedd 2018 gyda sampl gynrychiadol o 2,007 o oedolion yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael eu cyfweld wyneb yn wyneb.

Mae'r adroddiad llawn ar gael ar ein gwefan (Saesneg yn unig)