Cyhoeddi canlyniadau Arolwg Tracio Safbwyntiau’r Cyhoedd (Tachwedd 2017)

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi canlyniadau Arolwg Tracio Safbwyntiau’r Cyhoedd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Rydym yn cynnal yr arolwg tracio hwn bob chwe mis â defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, er mwyn monitro newidiadau mewn safbwyntiau defnyddwyr tuag at yr Asiantaeth a materion yn ymwneud â bwyd. Roedd y Cylch hwn yn cynnwys 16 o gwestiynau newydd.

Materion yn ymwneud â bwyd a oedd yn peri pryder

Y prif faterion bwyd a oedd yn peri pryder i ymatebwyr oedd:

  • Hylendid bwyd wrth fwyta allan (36%)
  • Gwenwyn bwyd (30%)
  • Cemegion o’r amgylchedd, fel plwm, mewn bwyd (29%)
  • Ychwanegion bwyd (26%)

Y prif faterion bwyd ehangach a oedd yn peri pryder oedd:

  • Lefel siwgr mewn bwyd (52%)
  • Gwastraff bwyd (48%)
  • Prisiau bwyd (46%)
  • Lles anifeiliaid (43%)

Pryder am ddiogelwch bwyd mewn safleoedd bwyd yn y Deyrnas Unedig

Roedd 45% o ymatebwyr wedi nodi pryder am ddiogelwch bwyd mewn bwytai, tafarndai, caffis a siopau tecawê yn y Deyrnas Unedig (DU). Roedd 42% o ymatebwyr wedi nodi pryder am ddiogelwch bwyd mewn siopau ac archfarchnadoedd yn y DU. Mae’r duedd gyffredinol o bryderu am ddiogelwch bwyd mewn bwytai a siopau wedi gostwng ers Cylch 1. 

Ymwybyddiaeth o safonau hylendid

Roedd 84% o ymatebwyr wedi nodi eu bod yn ymwybodol o safonau hylendid mewn mannau lle maent yn prynu bwyd neu yn bwyta allan. Roedd 61% o ymatebwyr wedi nodi eu bod yn gwybod am safonau hylendid drwy sticeri neu dystysgrifau hylendid, a 60% drwy ymddangosiad cyffredinol y safle. 

Ymwybyddiaeth o’r ASB

Roedd canfyddiadau yn dangos bod 78% o ymatebwyr yn ymwybodol o’r ASB, sy’n debyg i gylchoedd blaenorol. O’r rheiny a oedd yn ymwybodol o’r ASB, roedd 70% yn ymddiried yn yr ASB i gyflawni ei dyletswyddau, a 75% yn nodi eu bod yn ymddiried yn yr ASB i ddweud y gwir wrth rannu gwybodaeth â nhw. Y prif fater a gafodd ei nodi gan ymatebwyr (88%) oedd eu bod yn meddwl bod yr ASB yn gyfrifol am sicrhau bod bwyd yn ddiogel i’w fwyta

Ymwybyddiaeth o wenwyn bwyd

Salmonela (89%) ac E-coli (82%) oedd y mathau o wenwyn bwyd mwyaf adnabyddus. Y bwydydd yr oedd pobl yn credu sydd fwyaf tebygol o achosi gwenwyn bwyd oedd cyw iâr neu dwrci amrwd (79%), pysgod cregyn (54%), bwyd tecawê wedi’i ailgynhesu (47%) ac wyau (38%).

Ymwybyddiaeth o alergenau a nifer y digwyddiadau

Roedd 18% o ymatebwyr yn ymwybodol o reolau penodol ynghylch alergenau, a nododd 10% fod ganddynt anoddefiad neu alergedd bwyd eu hunain. Roedd y rhan fwyaf o bobl (70%-77%) wedi nodi eu bod yn teimlo’n hyderus yn gofyn i aelodau staff mewn safleoedd bwyd am ragor o wybodaeth am gynhwysion mewn bwyd os oeddent yn pryderu am alergenau neu anoddefiad bwyd.

Agweddau tuag at gynhyrchu, gwerthu a labelu bwyd

Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr (75%) wedi nodi eu bod yn hyderus bod bwyd yn cydfynd â’r hyn sydd ar y label a’i fod wedi’i labelu’n gywir, ac roedd 74% yn ymddiried mewn dilysrwydd cynhwysion/ffynhonnell/ansawdd bwyd. Roedd canfyddiadau hefyd yn dangos bod 44% o ymatebwyr yn hyderus bod unigolion sy’n cynhyrchu ac yn gwerthu bwyd yn cymryd eu lles o ddifrif. 

Cefndir

 Cafodd gwaith maes y cylch hwn ei gynnal ym mis Tachwedd 2017 gyda sampl gynrychiadol o 1,989 o oedolion yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael eu cyfweld wyneb yn wyneb.

Biannual Public Attitudes Tracker November 2017 (Saesneg yn unig)

Mae’r ASB yn cynnal arolwg tracio gyda defnyddwyr er mwyn monitro newidiadau yn agweddau’r cyhoedd tuag at yr Asiantaeth a materion sy’n ymwneud â bwyd.