Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Cyhoeddi canlyniadau Cylch 19 Arolwg Tracio Agweddau'r Cyhoedd yr ASB

Rydym ni wedi cyhoeddi canlyniadau Arolwg Tracio Agweddau'r Cyhoedd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Tachwedd 2019), sy’n cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn.

Last updated: 26 Chwefror 2020

Mae'r arolwg tracio yn monitro newidiadau mewn agweddau defnyddwyr tuag at faterion sy'n ymwneud â bwyd. Rydym ni'n cynnal yr arolwg gyda defnyddwyr yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon. 

Materion bwyd sy’n peri pryder

Y prif faterion bwyd a oedd yn peri pryder i ymatebwyr oedd:

  • Cemegion o’r amgylchedd, fel plwm, mewn bwyd (32%)
  • Hylendid bwyd wrth fwyta allan (31%)
  • Defnyddio plaladdwyr i dyfu bwyd (31%)
  • Gwenwyn bwyd (28%)

Y prif faterion bwyd ehangach a oedd yn peri pryder oedd:

  • Gwastraff bwyd (57%)
  • Lefel siwgr mewn bwyd (53%)
  • Lles anifeiliaid (50%)
  • Prisiau bwyd (44%)
  • Faint o halen sydd mewn bwyd (42%)

Ymwybyddiaeth o wenwyn bwyd  

Mae ymwybyddiaeth o wahanol fathau o wenwyn bwyd wedi cynyddu'n raddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Er bod ymwybyddiaeth o salmonela (92% bellach) ac e-coli (86%) eisoes yn gymharol uchel, mae ymwybyddiaeth o norofeirws (60%) a listeria (61%) wedi cynyddu wyth a phymtheg pwynt canran ers mis Tachwedd 2017.

Pryder am ddiogelwch bwyd mewn safleoedd bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU)

Roedd 45% o ymatebwyr wedi nodi pryder am ddiogelwch bwyd mewn bwytai, tafarndai, caffis a siopau tecawê yn y DU.  Roedd 40% wedi nodi pryder am ddiogelwch bwyd mewn siopau ac archfarchnadoedd yn y DU. Mae'r pryder a adroddwyd wedi parhau i ostwng ychydig dros amser, gan nodi llai o bryder ar y cyfan ynghylch diogelwch bwyd mewn sefydliadau bwyd yn y DU.

Ymwybyddiaeth o’r ASB

Sgôr gyfartalog y mesur cyfansawdd o ymddiriedaeth yn yr ASB oedd 7 allan o 10 a'r sgôr gyfartalog ar gyfer y mesur cyfansawdd o ymddiriedaeth yn y system fwyd oedd 3.7 allan o 5. 

Roedd canfyddiadau pellach yn dangos bod 78% o ymatebwyr yn ymwybodol o’r ASB, yn debyg i gylchoedd blaenorol. O'r rheiny a oedd yn ymwybodol o'r Asiantaeth, roedd 73% yn ymddiried ynddi i wneud ei gwaith, a nododd 68% eu bod yn ymddiried ynddi i ddarparu’r wybodaeth gywir. Roedd ymatebwyr (90%) o’r farn mai sicrhau bod bwyd yn ddiogel i'w fwyta oedd y prif fater y mae’r ASB yn gyfrifol amdano. 

Agweddau tuag at gynhyrchu, gwerthu a labelu bwyd

Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr (78%) wedi nodi eu bod yn hyderus bod bwyd yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label a’i fod wedi’i labelu’n gywir, ac roedd 76% yn ymddiried mewn dilysrwydd cynhwysion/tarddiad/ansawdd bwyd. Dangosodd canfyddiadau hefyd fod 83% o'r ymatebwyr yn teimlo bod ganddyn nhw ddigon o wybodaeth am yr hyn sydd mewn bwyd i wneud eu dewisiadau bwyd.

Cefndir

Cafodd gwaith maes y cylch hwn ei gynnal ym mis Tachwedd 2019 gyda sampl gynrychiadol o 2,101 o oedolion 16 oed a hŷn yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon yn cael eu cyfweld wyneb yn wyneb.

Mae'r adroddiad a'r setiau data ar gael ar ein gwefan.

Cylch 19 fydd yr olaf yn y gyfres hon o arolygon tracio agweddau’r cyhoedd. Byddwn ni’n dilyn methodoleg cysylltu dros y we gyda sampl uwch yn enwedig yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon. Cyhoeddir y fersiwn wedi'i diweddaru o'r arolwg tracio yn ddiweddarach eleni.