Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi Cylch 1 a 2 Arolwg Tracio Defnyddwyr ar COVID-19

Heddiw mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi'r canfyddiadau ar gyfer cylch un a dau Arolwg Tracio Defnyddwyr ar Covid-19.

Mae'r arolwg tracio misol yn monitro agweddau, profiad ac ymddygiadau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon yn ystod y pandemig Covid-19.

Prif ganfyddiadau

Prynu'n lleol

Mae'r canfyddiadau'n tynnu sylw at symudiad amlwg tuag at ymddygiad o brynu bwyd mwy 'lleol' (dywedodd 35% eu bod wedi gwneud hynny'n amlach, 11% yn llai aml); yn yr un modd, nododd pobl eu bod yn prynu gan gyflenwyr lleol (fel siopau fferm, archebion bocsys llysiau) yn amlach.

Gwastraff bwyd

Dywedodd pobl eu bod yn gwastraffu neu'n taflu bwyd yn llai aml (nododd 35% eu bod wedi gwneud hynny yn llai aml, 8% yn amlach).

Argaeledd/fforddiadwyedd bwyd 

Arhosodd nifer y bobl sydd wedi hepgor prydau bwyd neu wedi lleihau maint prydau bwyd, oherwydd nad oes ganddynt ddigon o arian, yn sefydlog rhwng Ebrill (18%) a Mai (16%). Mae oedran, dioddef o gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol, a phresenoldeb plentyn yn y cartref yn ffactorau arwyddocaol. Arhosodd nifer y bobl a ddefnyddiodd ddarparwyr bwyd brys i gael gafael ar fwyd yn sefydlog rhwng Ebrill (8%) a Mai (7%). Mae’r data hwn yn ein helpu ni i ddeall effaith pryderon neu brofiad o ddiffyg argaeledd bwyd neu lefelau isel o fynediad at gyflenwad bwyd ar ymddygiadau diogelwch bwyd defnyddwyr. 

Bwyta bwyd ar ôl y dyddiadau ‘defnyddio erbyn’

Roedd nifer y bobl a nododd eu bod yn bwyta bwyd a oedd wedi mynd heibio’r dyddiad ‘defnyddio erbyn’ yn amrywio yn ôl y math o fwyd, gan amrywio o 17% ar gyfer pysgod wedi’u mygu i 36% ar gyfer salad mewn bagiau.

Meddai Heather Hancock, Cadeirydd yr ASB:

'Mae'r arolwg tracio Covid-19 hwn yn ein helpu i ddeall pryderon bwyd pobl yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae'r wybodaeth hon eisoes wedi helpu i lywio gwaith y Tasglu Gweinidogol ar Fregusrwydd a bydd yn parhau i wneud hynny. 

‘Hoffwn ddiolch i’r sector gwirfoddol ac awdurdodau lleol, sy’n gweithio’n galed i ddod o hyd i amrywiaeth o lwybrau i gydweithio â llywodraethau’r DU. Byddwn ni’n parhau i chwarae ein rhan wrth ymateb i’r pandemig byd-eang hwn a sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.’  

Canfyddiadau eraill

Prynu bwyd tecawê

Mae pobl yn prynu llai o fwyd tecawê yn gyffredinol o'i gymharu â chyn y cyfyngiadau symud; nododd pobl fod hyn oherwydd rhesymau ariannol, coginio mwy gartref, llai o argaeledd, a phryderon ynghylch diogelwch a hylendid bwyd. 

Defnyddio apiau rhannu bwyd

Arhosodd prynu o ffynonellau fel gwerthwyr ar Facebook Marketplace (7% Ebrill, 8% Mai) ac apiau rhannu bwyd (8% Ebrill, 9% Mai) yn sefydlog, gyda phrynwyr yn cael eu cynrychioli'n uwch mewn grwpiau iau ac ymhlith y rhai heb gymwysterau ffurfiol.

Arolwg Bwyd a Chi 

Comisiynodd yr ASB Ipsos MORI i ddatblygu ei sylfaen dystiolaeth ar faterion sy'n effeithio ar ddefnyddwyr a busnesau er mwyn llywio ei hymateb Covid-19 yn y tymor byr i'r tymor canolig.

Cynhaliwyd cyfweliadau ar gyfer Cylch 1 ar-lein o Ebrill 2020 a chynhaliwyd gwaith maes Cylch 2 ar-lein o fis Mai 2020. Gwnaeth Ipsos MORI arolwg o sampl gynrychioliadol o 2,039 o oedolion yng Nghylch 1 a 2,040 o oedolion yng Nghylch 2. Roedd y cyfranogwyr 16-75 oed yn byw yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon.

Bydd cylchoedd ymchwil dilynol yn cael eu cynnal yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2020 a chyhoeddir y canlyniadau maes o law. 

Darllen yr adroddiad 

Covid-19 Consumer Tracker