Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a'n Cyfrifon ar gyfer 2018/19

Heddiw, cyhoeddodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ei Hadroddiad Blynyddol a'i Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae'n amlinellu ein perfformiad a'n gweithgareddau yn 2018/19 ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon am gost net o £98.7 miliwn.

Cafodd Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ASB Cymru ei osod ger bron y Senedd a’i gyhoeddi ym mis Mehefin ac mae ar gael drwy’r ddolen hon.

Yn ei rhagair i'r cyfrifon, mae Cadeirydd yr ASB, Heather Hancock, yn trafod sut mae Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE) wedi dominyddu agenda Bwrdd yr ASB. Mae hi hefyd yn egluro, pan fydd y Deyrnas Unedig (DU) yn ymadael â'r UE, bod yr ASB yn benderfynol na fydd bwyd yn llai diogel, na fydd defnyddwyr yn cael eu diogelu i raddau llai, ac y bydd ein hymrwymiad i system reoleiddio agored a thryloyw sy'n seiliedig ar wyddoniaeth a thystiolaeth yn parhau yn gadarn. Meddai:

'Erbyn mis Mawrth 2019, roedd gwaith dylunio a gweithredu dwys ar draws yr ASB gyfan, wedi'i lywio gan y Bwrdd, wedi cyflawni cyfundrefn reoleiddio gyflawn ar gyfer gweithredu y tu allan i swyddogaethau a systemau'r UE yr ydym ni'n dibynnu arnynt ar hyn o bryd. Mae hyn yn gyflawniad rhagorol gan ein swyddogion, gan weithio'n agos gyda chydweithwyr ar draws Llywodraethau a'r diwydiant.

Unwaith y byddwn ni'n gweithredu'r system newydd hon go iawn, mae'n anochel y bydd angen mireinio rhai rhannau ohoni. Ond rydym ni wedi adeiladu'r dull dadansoddi risg mwyaf agored a thryloyw sy'n bodoli yn fyd-eang, ac rydym ni wedi manteisio ar y cyfle i fynd ymhellach ac yn gyflymach ar rannau hanfodol o'r gyfundrefn reoleiddio. Mae hwn yn fan cychwyn da i gyflawni llwyddiant yr ASB y tu allan i fframweithiau'r UE.'

Mae hefyd yn sôn am gynnydd yr ASB o ran moderneiddio'r system rheoleiddio bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, a bod un o'r prif gyflawniadau wedi cyflwyno system ddigidol syml, hawdd ei defnyddio i gofrestru busnesau bwyd gyda'u hawdurdodau lleol. 

Mae Heather Hancock hefyd yn nodi pwysigrwydd gwybodaeth am alergenau:

‘Mae ein hymgyrch #hawddHOLI, a gafodd ei lansio yr hydref diwethaf, yn anelu at helpu'r grŵp hwn i fod yn fwy hyderus wrth holi am wybodaeth am alergenau wrth fwyta allan neu archebu bwyd i mewn. Rydym ni'n annog busnesau i fod yn well o ran cynnig gwybodaeth gywir am alergenau, ac i fod yn rhagweithiol a gwneud i'w cwsmeriaid iau deimlo'n gyfforddus i ofyn amdani. Mae alergenau ac anoddefiadau yn rhan gynyddol bwysig o ffocws yr ASB, ac rydym ni'n cynllunio rhaglen gynhwysfawr ar orsensitifrwydd i fwyd yn y flwyddyn i ddod.' 

Yn ei ddatganiad, mae Jason Feeney, sef ein Prif Weithredwr ar gyfer y cyfnod adrodd, yn tynnu sylw at y ffaith fod Ymadael â'r UE yn effeithio ar bob rhan o'r sefydliad. Meddai:

‘Mae wedi gofyn am ad-drefnu mawr i adlewyrchu ein cyfrifoldebau newydd a rhaglen recriwtio sylweddol i gryfhau ein galluoedd gwyddoniaeth, polisi, troseddau bwyd a rheng flaen. Wrth baratoi ar gyfer Ymadael â'r UE, fe wnaethom ni recriwtio dros 40 o wyddonwyr allanol annibynnol ar gyfer ein pwyllgorau cynghori, a mwy na 100 o benodiadau mewnol newydd.

‘Rydym ni wedi dylunio a datblygu system newydd ar gyfer dadansoddi risg bwyd i'n galluogi i gyflawni ein cylch gwaith ar ôl ymadael. Mae ein prosesau a'n gweithdrefnau wedi'u hailddylunio i wella sut rydym ni'n ymdrin â risg o asesiad yn seiliedig ar wyddoniaeth i'n hymateb polisi rheoli risg. Bydd y dull newydd hwn yn adfywio ac yn atgyfnerthu ein dull seiliedig ar wyddoniaeth a thystiolaeth ac yn gosod safonau tryloywder newydd.’

Mae hefyd yn crybwyll bod ein dylanwad a'n harweiniad ar safonau a modelau cyflawni rhyngwladol allweddol wedi cynyddu ymhellach yn y flwyddyn ddiwethaf ac yn cael ei gydnabod a'i groesawu gan ein partneriaid allweddol.

Cymerodd Rod Ainsworth yr awennau fel Swyddog Cyfrifyddu a Phrif Weithredwr Dros Dro ar 6 Gorffennaf 2019, a hynny ar ôl i Jason Feeney gamu lawr fel Prif Weithredwr.