Cyhoeddi pumed cylch adroddiad Bwyd a Chi

Heddiw, cyhoeddodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) y canfyddiadau ar gyfer pumed cylch arolwg Bwyd a Chi
25 Ebrill 2019

Mae'r arolwg hwn, sy'n cynnwys data o Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am ymddygiad ac agweddau'r cyhoedd tuag at brynu, coginio a bwyta bwyd ac fe'i cyhoeddir bob dwy flynedd. .

Dyma rai o'r prif ganfyddiadau: 

Arferion siopa

Ers 2012, mae prynu o archfarchnadoedd bach wedi cynyddu o 35% i 43%, ac mae derbyn bwyd yn y cartref o archfarchnadoedd wedi cynyddu o 10% i 17%.

Sgoriau hylendid bwyd ar gyfer busnesau bwyd (CSHB)

Dywedodd mwyafrif yr ymatebwyr (87%) eu bod wedi gweld y sticer CSHB. Bu lefelau cynyddol o ymatebwyr yn cydnabod sticeri'r cynllun ers iddynt gael eu cyflwyno yn 2010, o 34% yn 2012, i 68% yn 2014, 83% yn 2016 ac 87% yn 2018.  

Soniodd tua thri o bob pump o'r ymatebwyr am wasanaeth da (61%), sgôr hylendid da (60%) a phris bwyd (60%) fel ffactorau pwysig yn eu penderfyniadau ynghylch ble i fwyta allan. 

Arferion hylendid yn y cartref

Mae'r Mynegai Arfer Argymelledig (IRP) yn offeryn y mae'r ASB yn ei ddefnyddio i fesur gwybodaeth hylendid bwyd ac ymddygiad yn y cartref. Mae sgôr IRP uwch yn dangos mwy o ymddygiadau sy'n unol ag arferion diogelwch bwyd argymelledig. Y sgôr gyfartalog yng nghylch pump yw 67%, yr un sgôr â chylch pedwar a chynnydd o 64% o'i gymharu â chylch un, gan ddangos bod y rhan fwyaf o ymatebwyr yn dilyn ein hargymhellion ar ddiogelwch bwyd yn y cartref.

Gwenwyn bwyd

Yng Nghylch 5, dywedodd 47% o ymatebwyr eu bod wedi dioddef o wenwyn bwyd ar ryw adeg yn eu bywydau, cynnydd o rhwng 40% a 41% yn 2012 a 2014 a 44% yn 2016. 

Meddai Michelle Patel, Pennaeth Gwyddor Gymdeithasol: 'Rydym ni'n gweithio'n galed i sicrhau bod y defnyddiwr wrth wraidd popeth a wnawn. Mae'r arolwg Bwyd a Chi yn set ddata unigryw, gadarn a chynrychioliadol, ac mae'n un o sawl ffordd yr ydym ni'n adeiladu sylfaen dystiolaeth gadarn a chynrychioliadol ar fuddiannau defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon mewn perthynas â bwyd.’

Ynghylch yr arolwg

Cynhaliwyd gwaith maes ar gyfer cylch pump rhwng mis Mehefin a mis Tachwedd 2018 ac roedd yn cynnwys 2,241 o gyfweliadau gyda sampl gynrychioliadol o oedolion (dros 16 oed) ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mae'r ASB yn defnyddio'r wybodaeth yn yr adroddiad Bwyd a Chi i lywio polisïau a'i gwaith gyda defnyddwyr.  Mae hefyd yn adnodd defnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn deall ymddygiad ac agweddau defnyddwyr tuag at fwyd dros nifer o flynyddoedd.

Darllen yr adroddiadau

Mae adroddiadau Bwyd a Chi Cylch Un i Bump (2010-18) bellach ar gael ar wefan yr ASB.

Bydd adroddiadau unigol ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon yn cael eu cyhoeddi yn ystod haf 2019..