Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Cyngor ar goginio cig amrwd yn dilyn cynnydd mewn achosion Salmonela Typhimurium

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ynghyd â Safonau Bwyd yr Alban, Iechyd Cyhoeddus Lloegr a Diogelu Iechyd yr Alban yn atgoffa pobl i gymryd gofal wrth drin cig amrwd a'i goginio'n iawn.

Last updated: 19 Hydref 2018

Daw hyn yn sgil cynnydd mewn achosion o fath penodol o Salmonela Typhimurium sydd wedi'u cysylltu â chig oen a chig dafad. Daeth y cynnydd yn yr achosion o'r math arbennig hwn o salmonela i'r amlwg am y tro cyntaf fis Gorffennaf 2017. Rhoddwyd nifer o fesurau rheoli ar waith ac arweiniodd hyn at ddirywiad sylweddol mewn achosion erbyn diwedd y flwyddyn honno. Roedd cyfanswm o 118 o achosion wedi'u hadrodd hyd at fis Mai 2018.

Ers mis Mehefin 2018, roedd 165 achos pellach (hyd at 19 Hydref), ac felly sefydlwyd mesurau rheoli. Nid yw hyn wedi arwain at yr un gostyngiad mewn achosion fel yn 2017 ac felly rydym ni'n atgoffa'r cyhoedd ynghylch sut i goginio a thrin cig amrwd.

Meddai Colin Sullivan, Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Safonau Bwyd: 'Rydym ni'n cynghori eich bod chi'n cymryd gofal wrth baratoi pob cig, gan gynnwys cig oen a chig dafad, i leihau'r siawns o fynd yn sâl â Salmonela Typhimurium. Ein cyngor yw mynd ati i brynu bwyd fel arfer, ond bod yn ddiogel wrth storio, trin a choginio cig amrwd.

'Mae'n bwysig golchi dwylo ar ôl cyffwrdd â chig amrwd. Mae hefyd yn bwysig osgoi halogi bwyd arall yn y gegin trwy ei storio ar wahân yn yr oergell a defnyddio gwahanol fyrddau torri a chyllyll, a sicrhau bod cig, yn enwedig cig oen wedi'i ddeisio a'i falu (minced), wedi'i goginio'n iawn.'

Meddai Nick Phin, Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwasanaeth Haint Cenedlaethol, Iechyd Cyhoeddus Lloegr: 'Ystyrir mai achos tebygol nifer cynyddol y math penodol hwn o Salmonela Typhimurium yw cig neu groeshalogi â chig defaid sydd wedi'u heffeithio.' Gall pobl gael haint Salmonela Typhimurium mewn sawl ffordd, fel peidio â choginio eu cig yn iawn, peidio â golchi dwylo'n drylwyr ar ôl trin cig amrwd, neu drwy groeshalogi â bwyd, arwynebau ac offer eraill yn y gegin.'

Rhagor o wybodaeth am salmonela a sut i osgoi haint salmonela

Manylion yr achos

Cyn Gorffennaf 2017 dim ond 2 achos o'r math hwn (polymorffism niwcleotid unigol) a ganfuwyd yn Lloegr.

Rhwng mis Gorffennaf 2017 a mis Tachwedd 2017, gwelwyd y cynnydd cyntaf yn y math hwn gyda 95 o achosion wedi'u hadrodd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Rhoddwyd mesurau rheoli ar waith a arweiniodd at ostyngiad mewn achosion.

Roedd nifer yr achosion ar lefelau isel o fis Rhagfyr 2017 hyd at fis Mehefin 2018 (23 achos yn ystod y cyfnod hwn).

Ym mis Mehefin 2018, cynyddodd nifer yr achosion eto ac ers mis Mehefin 2018 adroddwyd am 165 o achosion.