Neidio i’r prif gynnwys

Cyngor ar goginio cynhyrchion cyw iâr amrwd mewn briwsion bara sydd wedi'u rhewi yn dilyn cysylltiad ag achosion o Salmonela

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn atgoffa pobl i fod yn ofalus wrth drin a choginio cynhyrchion cyw iâr amrwd mewn briwsion bara sydd wedi'u rhewi gartref, cynhyrchion fel nygets, goujons, dippers, poppers a kievs.

Daw hyn wrth i ni ymchwilio i gynnydd mewn achosion o ddau fath penodol o Salmonela Enteritidis (byg gwenwyn bwyd) sy'n gysylltiedig â chynhyrchion cyw iâr amrwd wedi'u prosesu mewn briwsion bara ac wedi'u rhewi. Mae dwy broses galw cynhyrchion yn ôl wedi’u cynnal, ond mae ymchwiliadau pellach yn parhau.

Meddai Nick Phin, sef Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaeth Haint Cenedlaethol Iechyd Cyhoeddus Lloegr: 

O fis Ionawr 2020 ymlaen, mae 390 o achosion o Salmonellosis wedi’u hachosi gan ddau fath o Salmonela Enteritidis sy'n gysylltiedig â chynhyrchion cyw iâr amrwd mewn briwsion bara sydd wedi’u rhewi. 

‘Yn gyffredinol, mae salmonela yn achosi salwch ysgafn, er y gall grwpiau agored i niwed fel plant o dan bum mlwydd oed, yr henoed, a'r rhai â systemau imiwnedd gwannach brofi salwch mwy difrifol. Mae symptomau haint Salmonela yn cynnwys dolur rhydd, crampiau stumog ac weithiau chwydu a gwres. Dylai unrhyw un sy'n poeni am symptomau gysylltu â'u meddyg teulu neu wasanaeth y tu allan i oriau yn y lle cyntaf.’

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Salmonela ar wefan NHS Choices:

Meddai Dr Colin Sullivan, Prif Swyddog Gweithredu yr ASB:

'Dylech bob amser wirio'r cyfarwyddiadau coginio ar ddeunydd pecynnu bwyd, gan fod gwahanol frandiau o'r un cynnyrch yn gall bod yn wahanol. Wrth goginio bwyd ar y tymheredd cywir ac am yr amser cywir, bydd hyn yn sicrhau bod unrhyw facteria niweidiol yn cael eu lladd.

Dydyn ni ddim yn gofyn i chi newid y bwyd rydych chi'n ei brynu, ond rydyn ni'n gofyn i chi ddilyn arferion hylendid da bob amser er mwyn helpu i leihau'r risg o wenwyn bwyd i chi a'ch teulu.'

  • Cofiwch ddarllen y cyngor ar ddeunydd pecynnu bwyd yn ofalus gan ddilyn y cyfarwyddiadau coginio
  • Os yw'r cyfarwyddiadau yn cynghori y dylai'r cynnyrch gael ei ddadmer cyn ei goginio, cofiwch eu dilyn 
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn bwyta neu’n rhewi’r bwyd erbyn ei ddyddiad ‘defnyddio erbyn’
  • Golchwch eich dwylo â sebon a dŵr ar ôl cyffwrdd â chynhyrchion cyw iâr amrwd a chyn i chi drin bwyd parod i'w fwyta 
  • Er mwyn osgoi croeshalogi, ewch ati i lanhau unrhyw arwyneb, plât neu ddarn o offer sydd wedi bod mewn cysylltiad â chig amrwd.

Mae salmonela yn facteria cyffredin a all achosi gwenwyn bwyd. Mae salmonela yn bresennol mewn cig amrwd (cig wedi'i brosesu a chig heb ei brosesu), dofednod (poultry) heb ei goginio'n ddigonol a llaeth heb ei basteureiddio. Gall coginio annigonol a chroeshalogi yn y gegin wrth baratoi bwyd arwain at Salmonellosis. 

Mae'r rhybuddion galw’n ôl canlynol yn gysylltiedig â'r achos hwn o Salmonela:

Archfarchnad Aldi yn galw ‘Roosters Southern Fried Poppin’ Chicken’ a ‘Roosters Breaded Poppin' Chicken’ yn ôl oherwydd presenoldeb posib salmonela

Archfarchnad Iceland yn galw ‘Chip Shop Curry Chicken Breast Toppers’ a ‘Southern Fried Chicken Popsters’ yn ôl oherwydd presenoldeb salmonela