Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Dirwy i gynhyrchydd cig wedi cynyddu o £25,000 wedi i’w apêl gael ei gwrthod gan y llys

Dirwy i Bowland Foods Limited wedi cynyddu i £62,000 ar ôl cael ei ddyfarnu'n euog o fethiannau o ran iechyd y cyhoedd ym mis Mai.

Last updated: 27 Awst 2019

Mae ffatri torri cig yn Preston wedi’i beirniadu gan farnwr a gynyddodd ei dirwy am fethiannau o ran iechyd y cyhoedd yn dilyn ei hapêl yn erbyn ei dedfryd.

Cafodd Bowland Foods ddirwy o £35,400 a’i orchymyn i dalu £9,384 mewn costau erlyn ym mis Mai ar ôl methu â chael gwared ar rannau penodol o anifeiliaid a oedd yn torri rheoliadau.

Derbyniodd y busnes ei fod yn euog o'r troseddau cyn y treial, ond wedi hynny apeliodd yn erbyn swm y ddirwy a gafodd.

Mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Preston ar 15 Awst, gwrthodwyd yr apêl a chafodd y ddedfryd ei chynyddu’n sylweddol pan ystyriwyd bod difrifoldeb y methiannau wedi’i bennu’n rhy isel.

Yn y gwrandawiad cyntaf yn Llys Ynadon Preston, fe blediodd Bowland Foods yn euog i ddechrau gan ddadlau bod erlyniad yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn camddefnyddio prosesau.

Fodd bynnag, yn ystod yr apêl, dywedodd y barnwr fod hyn yn 'ymosodiad penrhydd ar bob agwedd ar ymchwiliad yr ASB a’i gwaith o baratoi'r achos ar gyfer treial'.

Cynyddodd y ddirwy o £35,400 i £60,000 gyda chostau ychwanegol llawn o £2,319.27 wedi’u dyfarnu i'r ASB, i’w hychwanegu at y costau a ddyfarnwyd yn y llys is.

Fel rhan o'r ddirwy gynyddol, gostyngodd y barnwr y credyd a gafodd y cwmni am ei ble euog cynnar o ganlyniad i’r dadleuon a gyflwynwyd ynghylch camddefnyddio prosesau.

Meddai Martin Evans, Pennaeth Gweithrediadau Maes yn yr ASB:

'Mae’r ddirwy hon sydd wedi’i chynyddu'n sylweddol yn pwysleisio ymhellach pa mor ddifrifol rydym ni a’r llysoedd yn trin achosion o dorri rheoliadau iechyd y cyhoedd.

'Mae'n hanfodol bwysig i ddefnyddwyr a'r diwydiant ehangach fod y rheoliadau hyn yn cael eu dilyn a bod iechyd y cyhoedd yn cael ei ddiogelu.'

Mae'n rhaid i rannau penodol o anifeiliaid gael eu gwaredu cyn iddynt fynd i mewn i'r gadwyn fwyd er mwyn lleihau'r perygl o glefydau ymenyddol y mae gwartheg, defaid a geifr yn agored iddynt, gan gynnwys Enseffalopathi Sbyngffurf Buchol (BSE) mewn gwartheg (y cyfeirir ato fel 'clefyd y gwartheg gwallgof'), sydd wedi bod yn gysylltiedig â chlefydau dynol fel clefyd Creutzfeldt-Jakob (CJD).