Lefelau Campylobacter yn parhau'n gyson

Prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau campylobacter Ebrill - Mehefin 2018 ar gyfer cyw iâr cyfan ffres sy'n cael ei gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig (DU) a'i werthu yn siopau'r DU.
14 Medi 2018

Mae'r naw prif fanwerthwr ar draws y DU bellach wedi cyhoeddi eu canlyniadau diweddaraf ar halogiad campylobacter mewn cyw iâr cyfan ffres a gynhyrchir yn y DU (samplau a brofwyd o fis Ebrill i fis Mehefin 2018).

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos, ar gyfartaledd, ar draws y prif fanwerthwyr, bod 3.7% o'r cyw iâr wedi profi'n bositif ar y lefel halogi uchaf. Dyma'r ieir sy'n cario mwy na 1,000 o unedau ffurfio cytref fesul gram (cfu/g) o campylobacter. Y ffigwr cyfatebol ar gyfer y set flaenorol o ganlyniadau (Ionawr-Mawrth 2018) oedd 3.8%, a 4.6% oedd y ffigwr pan gyhoeddwyd y lefelau gyntaf (Gorffennaf-Medi 2017).

Meddai Michael Wight, Cyfarwyddwr Polisi yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB):

'Mae'r ffigurau diweddaraf hyn yn gyson â chanlyniadau blaenorol ac yn cadarnhau'r cynnydd a wnaed hyd yn hyn yn ein nod o leihau lefelau campylobacter cymaint ag sy'n rhesymol bosib. Mae tystiolaeth wedi dangos bod campylobacter yn dueddol o fod yn fwy cyffredin yn ystod cyfnodau cynhesach y flwyddyn; felly, mae gweld canlyniadau cyson yn ystod y cyfnod hwn yn galonogol.

'Hoffwn ddiolch i'r prif fanwerthwyr a chynhyrchwyr dofednod am eu hymdrechion wrth fynd i'r afael â campylobacter ac am weithio ochr yn ochr â'r ASB i gydlynu'r broses o gyhoeddi'r canlyniadau.'

Canlyniadau

Mae'r canrannau campylobacter cyfartalog yn y data a ddarparwyd gan fanwerthwyr i'w gweld yn y tabl isod.

Lefelau halogi Gorffennaf-Medi 2017 Hydref-Rhagfyr 2017 Ionawr-Mawrth 2018 Ebrill-Mehefin 2018
cfu/g llai na 10 48.7% 57.7% 59.1% 60.6%
cfu/g 10-99 28.3% 22.0% 23.9% 23.3%
cfu/g 100-1000 18.4% 16.7% 13.2% 12.5%
cfu/g dros 1000 4.6% 3.6% 3.8% 3.7%

Canlyniadau diweddaraf campylobacter ar gyw iâr a samplwyd, yn ôl manwerthwr ar gyfer Ebrill - Mehefin 2018:

Cynhelir y gwaith samplu a dadansoddi yn unol â phrotocolau a osodir gan yr ASB ac a gytunir arnynt gan y diwydiant.

Gwybodaeth gefndirol

Rydym ni wedi bod yn profi cyw iâr am campylobacter ers mis Chwefror 2014, ac wedi cyhoeddi'r canlyniadau fel rhan o ymgyrch i ddod â'r gadwyn fwyd gyfan ynghyd er mwyn mynd i'r afael â'r broblem. Campylobacter yw'r achos gwenwyn bwyd mwyaf cyffredin yn y DU.  

Ar 21 Medi 2017 fe wnaethom ni gyhoeddi newidiadau i'r arolwg, gyda'r prif fanwerthwyr yn cynnal eu gwaith samplu eu hunain a chyhoeddi'r  canlyniadau dan brotocolau cadarn a osodwyd gan yr ASB. Rydym yn parhau i samplu cywion ieir cyfan ffres a werthir ar y pwynt manwerthu, fodd bynnag, mae'r ffocws bellach ar y manwerthwyr llai a'r farchnad annibynnol.

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae cyw iâr yn ddiogel os ydych chi'n dilyn arferion da yn y gegin:

  • gorchuddio ac oeri cyw iâr amrwd – gorchuddio cyw iâr amrwd a'i storio ar waelod yr oergell, fel na all suddion ddiferu ar fwydydd eraill a'u halogi â bacteria gwenwyn bwyd fel campylobacter
  • peidiwch â golchi cyw iâr amrwd – bydd coginio trylwyr yn lladd unrhyw facteria sy'n bresennol, gan gynnwys campylobacter. Mae golchi cyw iâr yn gallu lledaenu germau drwy dasgu
  • golchi offer cegin – golchwch bob darn o offer, byrddau torri ac arwynebau yn drylwyr ar ôl eu defnyddio i baratoi cyw iâr amrwd
  • golchi dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr cynnes, ar ôl trin cyw iâr amrwd – mae hyn yn helpu i atal campylobacter rhag lledaenu trwy osgoi croeshalogi
  • coginio cyw iâr yn drylwyr – gwnewch yn siŵr bod cyw iâr yn stemio'n boeth drwyddo cyn ei weini. Torrwch i ran fwyaf trwchus y cig a sicrhau ei fod yn stemio'n boeth, nad oes unrhyw gig pinc a bod y suddion yn rhedeg yn glir