Neidio i’r prif gynnwys

Lefelau ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) Campylobacter mewn cyw iâr sydd ar werth mewn siopau yn parhau i fod yn gyson

Rydym ni wedi cyhoeddi canlyniadau Blwyddyn 3 i nodi cyfran y Campylobacter o arolwg yr ASB ar gyw iâr sydd ar werth yn siopau'r Deyrnas Unedig (DU) a oedd yn ymwrthod ystod o asiantau gwrthficrobaidd.

Roedd yr arolwg yn profi is-set o'r unigion (isolates) (straeniau Campylobacter jejuni a Campylobacter coli) o Flwyddyn 3 yr arolwg o gyw iâr ar werth yn siopau'r DU am AMR. Cynhaliwyd y gwaith dadansoddi rhwng mis Awst 2016 a mis Gorffennaf 2017, lle profwyd 585 o unigion Campylobacter o samplau o gyw iâr ffres, cyfan a oedd wedi'i gynhyrchu yn y DU.

Cefndir

Mae datblygiad a lledaeniad ymwrthedd gwrthficrobaidd (antimicrobial resistance neu AMR) yn bryder byd-eang. Mae'r defnydd o wrthfiotigau yn bwysig wrth drin heintiau ac atal afiechyd mewn anifeiliaid a phobl. Fodd bynnag, mae gorddefnyddio a/neu gamddefnyddio gwrthfiotigau mewn hwsmonaeth anifeiliaid a lleoliadau gofal iechyd wedi'i gysylltu â datblygiad a lledaeniad micro-organebau sydd yn eu gwrthsefyll, gan olygu bod triniaeth yn aneffeithiol a bod iechyd y cyhoedd mewn perygl.
Credir bod trosglwyddiad micro-organebau AMR drwy'r gadwyn fwyd yn un o'r llwybrau y gall pobl ddod i gysylltiad â bacteria AMR. Fodd bynnag, mae ansicrwydd o ran cyfraniad bwyd at broblem AMR mewn heintiau dynol.
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno data AMR ar gyfer is-set o unigion Campylobacter a gasglwyd fel rhan o'r arolwg o halogiad Campylobacter mewn cyw iâr oer ffres a gynhyrchir ac a gaiff ei werthu mewn siopau yn y DU. Mae gofyn mynd ati'n barhaus i fonitro presenoldeb a mathau o facteria AMR mewn cyw iâr sy'n cael ei werthu a bwydydd eraill i hysbysu llinell sylfaen a hefyd y risg i iechyd y cyhoedd.
Beth mae'r canlyniadau yn ei ddangos

Darllenwch yr adroddiad: AMR mewn Campylobacter o gyw iâr sydd ar werth yn siopau'r DU (Blwyddyn 3: 2016-17)

Yn gyffredinol, roedd cyfrannau'r unigion AMR Campylobacter a ganfuwyd yn yr astudiaeth hon yn debyg i'r rhai a nodwyd yn arolwg y flwyddyn flaenorol (Gorffennaf 2015 i Orffennaf 2016), er bod canran yr unigion C. coli gydag ymwrthedd i erythromycin yn is. Roedd gwrthiant aml-gyffuriau yn debyg i'r hyn a ganfuwyd mewn blynyddoedd blaenorol.

Archwiliwyd gwahaniaethau mewn lefelau ciprofloxacin ac ymwrthedd tetracycline ar gyfer unigolion o adar safonol ac adar maes (free range). Nid oedd unrhyw wahaniaethau o fewn unigion C. jejuni, ond roedd gan gyfran uwch o unigion C. coli o ieir maes ymwrthedd, o'i gymharu ag unigion o ieir safonol. Fodd bynnag, dim ond ychydig iawn o unigion a brofwyd, ac ni chanfuwyd y canlyniad hwn mewn arolygon blaenorol. 

Meddai Paul Cook, arweinydd Gwyddoniaeth yr ASB mewn Asesu Risg Microbiolegol:

'Er bod tystiolaeth bod Campylobacter AMR yn bresennol ar gyw iâr ffres cyfan sydd ar werth mewn siopau yn y DU, mae'r risg o gael heintiau sy'n gysylltiedig ag AMR trwy fwyta neu baratoi cig wedi'i halogi yn parhau i fod yn isel iawn cyn belled â'ch bod yn dilyn arferion hylendid a choginio da.


“Mae mynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd yn flaenoriaeth sylweddol i'r ASB ac ar draws Llywodraeth y DU. Mae'r arolwg hwn yn ein galluogi i fonitro AMR Campylobacter mewn cyw iâr dros amser ac mae canlyniadau cyffredinol wedi parhau i fod yn sefydlog.'

Blwyddyn 3 yr arolwg Campylobacter mewn cyw iâr sydd ar werth mewn siopau  

Mae'r ASB hefyd wedi cyhoeddi adroddiad Blwyddyn 3 yr arolwg cyw iâr sydd ar werth yn y DU. Mae'r adroddiad hwn yn casglu'r data ar gyfer Awst 2016-Gorffennaf 2017 a gyhoeddwyd bob chwarter yn flaenorol.

O'i gymharu â blynyddoedd blaenorol yr arolwg manwerthu, mae'r adroddiad yn dangos bod y gyfran gyfartalog o gyw iâr ffres, cyfan sydd ar werth yn y DU sydd wedi'i halogi â lefel uchel o Campylobacter wedi gostwng yn sylweddol yn y cyfnod hwn.

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae cyw iâr yn ddiogel cyn belled â'ch bod yn dilyn arferion hylendid a choginio da. 

  • gorchuddiwch gyw iâr amrwd a'i storio ar waelod yr oergell, fel na all suddion ddiferu ar fwydydd eraill a'u halogi â bacteria gwenwyn bwyd fel Campylobacter
  • peidiwch â golchi cyw iâr amrwd – bydd coginio trylwyr yn lladd unrhyw facteria sy'n bresennol, gan gynnwys Campylobacter. Mae golchi cyw iâr yn gallu lledaenu germau drwy dasgu
  • golchwch bob darn o offer, byrddau torri ac arwynebau yn drylwyr ar ôl eu defnyddio i baratoi cyw iâr amrwd
  • golchwch eich dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr cynnes ar ôl trin cyw iâr amrwd – mae hyn yn helpu i atal campylobacter rhag lledaenu trwy osgoi croeshalogi
  • gwnewch yn siŵr bod cyw iâr wedi'i goginio'n drylwyr a'i fod yn stemio'n boeth drwyddo draw cyn ei weini. Torrwch i ran fwyaf trwchus y cig a sicrhau ei fod yn stemio'n boeth, nad oes unrhyw gig pinc a bod y suddion yn rhedeg yn glir.