Neidio i’r prif gynnwys

Mae rhagor o bobl yn defnyddio’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, yn ôl ein harolwg tracio agweddau’r cyhoedd diweddaraf

Mae ystadegau swyddogol a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) heddiw yn dangos bod y cynllun sgorio hylendid bwyd (CSHB) yn cael ei ddefnyddio yn fwy nag erioed o'r blaen er mwyn asesu safonau hylendid bwyd.

Mae'r arolwg tracio agweddau’r cyhoedd yn monitro newidiadau mewn agweddau defnyddwyr tuag at faterion sy'n ymwneud â bwyd. Rydym ni'n cynnal yr arolwg gyda defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Mae'r canlyniadau diweddaraf, o fis Mai 2019, yn dangos bod nifer y bobl sy’n defnyddio’r sticeri hylendid wedi cynyddu i 66% o'i gymharu â 60% yn y cylch blaenorol o fis Tachwedd 2018. 

Nododd 85% o ymatebwyr eu bod yn ymwybodol o safonau hylendid mewn mannau lle maent yn prynu bwyd neu’n bwyta allan. Y ffyrdd mwyaf cyffredin o wybod am safonau hylendid oedd trwy sticeri hylendid bwyd (66%) ac ymddangosiad cyffredinol y safle (59%). 

Meddai Angela Towers, Pennaeth Tîm Sgorio Hylendid Bwyd yr ASB: 

'Mae'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ddefnyddwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am ble maent yn bwyta allan. 
 
‘Rydym ni’n falch o weld defnydd cynyddol parhaus o’r cynllun, sy’n tynnu sylw pellach at yr angen i wneud yn siŵr bod yr wybodaeth yn fwy hygyrch yn Lloegr trwy ei gwneud hi’n orfodol i arddangos sgoriau hylendid.  

'Mae’r cynllun wedi bod yn llwyddiannus yng Nghymru a Gogledd Iwerddon, ac rydym ni’n parhau i ymrwymo i’w gyflwyno yn Lloegr.' 

Mae busnesau yn cael sticeri sy'n dangos eu sgôr i'w harddangos yn eu safleoedd. Mae busnesau yn Lloegr yn cael eu hannog i arddangos y sticeri tra bod arddangos yn ofynnol yn ôl y gyfraith i fusnesau yng Nghymru a Gogledd Iwerddon. 

Gall defnyddwyr hefyd weld y sgoriau ar-lein ar wefan yr ASB. 

Mae meysydd eraill o fewn yr adroddiad yn cynnwys:  

Materion bwyd sy’n peri pryder 

Y prif faterion diogelwch bwyd a oedd yn peri pryder i'r ymatebwyr oedd: 
 

  • Hylendid bwyd wrth fwyta allan (31%) 
  • Cemegion o’r amgylchedd, fel plwm, mewn bwyd (30%) 
  • Defnyddio plaladdwyr i dyfu bwyd (29%) 
  • Gwenwyn bwyd (28%) 

Y prif faterion bwyd ehangach a oedd yn peri pryder oedd:  

  • Gwastraff bwyd (51%) 
  • Lefel siwgr mewn bwyd (49%) 
  • Prisiau bwyd (43%) 
  • Lles anifeiliaid (43%) 
  • Faint o halen sydd mewn bwyd (39%) 

Pryder am ddiogelwch bwyd mewn safleoedd bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU) 

Roedd 41% o'r ymatebwyr wedi nodi pryder am ddiogelwch bwyd mewn bwytai, tafarndai, caffis a siopau tecawê yn y DU. Roedd 37% wedi nodi pryder am ddiogelwch bwyd mewn siopau ac archfarchnadoedd yn y DU.  Mae'r ystadegau hyn yn dangos dirywiad cyffredinol yn y pryder am ddiogelwch bwyd mewn mannau gwerthu bwyd yn y DU.

Ymwybyddiaeth o’r ASB 

Yng nghylch 18, cafodd cwestiynau yn ymwneud ag ymddiriedaeth a oedd wedi’u cynnwys gynt yn arolwg blaenllaw ‘Bwyd a Chi’, eu symud i arolwg Tracio Agweddau’r Cyhoedd i arsylwi lefelau ymddiriedaeth yn fwy rheolaidd. Datblygwyd mesurau ymddiriedaeth yn yr ASB ac yn y system fwyd yn seiliedig ar ymatebion i nifer o gwestiynau. Sgôr gyfartalog y mesur cyfansawdd o ymddiriedaeth yn yr ASB oedd 6.9 allan o 10 a'r sgôr gyfartalog ar gyfer y mesur cyfansawdd o ymddiriedaeth yn y system fwyd oedd 3.8 allan o 5.   

Roedd canfyddiadau pellach yn dangos bod 78% o ymatebwyr yn ymwybodol o’r ASB, yn debyg i gylchoedd blaenorol. O'r rheiny a oedd yn ymwybodol o'r ASB, roedd 66% yn ymddiried yn yr ASB i wneud ei gwaith, a nododd 72% eu bod yn ymddiried yn yr ASB i ddarparu’r wybodaeth gywir. Roedd ymatebwyr (88%) o’r farn mai sicrhau bod bwyd yn ddiogel i'w fwyta oedd y prif fater y mae’r ASB yn gyfrifol amdano.   

Agweddau tuag at gynhyrchu, gwerthu a labelu bwyd 

Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr (76%) wedi nodi eu bod yn hyderus bod bwyd yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label a’i fod wedi’i labelu’n gywir, ac roedd 76% yn ymddiried mewn dilysrwydd cynhwysion/ffynhonnell/ansawdd bwyd.  Dangosodd canfyddiadau hefyd fod 80% o'r ymatebwyr yn teimlo bod ganddyn nhw ddigon o wybodaeth am yr hyn sydd mewn bwyd i wneud eu dewisiadau bwyd. 

Cefndir

Cynhaliwyd y gwaith maes ar gyfer y Cylch hwn ym mis Mai 2019, a chyfwelwyd sampl gynrychiadol o 2,150 o oedolion yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon wyneb yn wyneb.

Mae'r adroddiad a'r setiau data ar gael ar ein gwefan.