Mae ymchwil newydd yn dangos yr heriau sy'n wynebu pobl ifanc sydd ag alergeddau ac anoddefiadau bwyd

Mae'r arolwg yn dangos bod dros hanner y bobl ifanc (60 y cant[1]) sydd ag alergedd neu anoddefiad bwyd wedi osgoi bwyta allan yn ystod y chwe mis diwethaf oherwydd eu cyflwr
10 Medi 2018

Daw'r canlyniadau o arolwg pwrpasol, a gyhoeddwyd heddiw gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), mewn partneriaeth ac Allergy UK (AUK) ag Ymgyrch Anaffylacsis (AC), ar safbwyntiau pobl ifanc sy'n byw gydag alergeddau ac anoddefiadau bwyd. Datgelodd yr arolwg hefyd tra bod 67% o'r ymatebwyr wedi dweud eu bod yn ymwybodol o'r gofyniad cyfreithiol ar fusnesau bwyd o ran darparu gwybodaeth am y 14 prif alergen, dim ond 14% oedd yn teimlo'n hynod o hyderus yn gofyn am wybodaeth am alergenau wrth fwyta allan ac roedd 14% yn dweud nad oeddent yn teimlo'n hyderus o gwbl.  

Heddiw, mae'r ASB, drwy gydweithio ag AUK ac AC, yn lansio Hawdd Holi, ymgyrch i roi'r grym i bobl ifanc holi busnesau bwyd am alergenau wrth fwyta allan, er mwyn iddynt gallu gwneud dewisiadau diogel. Mae'r ymgyrch yn dilyn nifer o farwolaethau sy'n gysylltiedig ag alergedd ymhlith pobl ifanc. Mae data[2] yn dangos bod plant ac oedolion ifanc yn fwy tebygol o farw o adwaith alergaidd nag oedolion. 

Mae Hawdd Holi hefyd yn atgoffa busnesau i wneud yn siŵr eu bod yn darparu gwybodaeth gywir am alergenau, yn enwedig gyda'r grŵp hwn. Gall gofyn i gwsmer a oes ganddynt alergedd bwyd achub bywyd. Mae'r ymgyrch yn dilyn y moto syml hwn: 

Holi – cofiwch holi am alergenau
Ofn – Peidiwch â bod ofn holi
Llais – Cofiwch roi gwybod  
Iach – Byddwch yn iach a diogel

Mae'r ymchwil yn datgelu heriau sy'n peri pryder

Wrth gyfarfod â phobl newydd, dywedodd 5% o ymatebwyr sydd ag alergedd bwyd ac 11% gydag anoddefiad bwyd nad ydynt yn dweud wrth unrhyw un am eu cyflwr o gwbl, a allai arwain at adweithiau alergaidd neu at farwolaeth. Pan ofynnwyd pam, dywedodd rhai ymatebwyr eu bod yn teimlo embaras a dywedodd rhai fod eu cyflwr yn rhy gymhleth i'w esbonio.

Mae canfyddiadau eraill yn cynnwys:

  • Dywedodd 59% eu bod yn tueddu i ymweld â'r un lleoedd wrth fwyta allan
  • Dywedodd 55% eu bod yn edrych ar y fwydlen ar-lein cyn mynd i le newydd neu le anghyfarwydd
  • Dim ond 9% dywedodd eu bod yn cysylltu â'r bwyty ymlaen llaw i wirio eu bod yn darparu gwybodaeth am alergenau

Busnesau bwyd yn gwella

“Rydym ni wedi gweld cynnydd gwirioneddol yn y modd y mae busnesau bwyd yn delio â chwsmeriaid sydd ag alergeddau [3]. Fodd bynnag, dywedodd 60% o'r bobl ifanc eu bod wedi osgoi bwyta allan yn ystod y chwe mis diwethaf oherwydd eu cyflwr. 

Nid yw byw gydag alergedd neu anoddefiad bwyd yn hawdd a gall yr achosion fwyaf difrifol arwain at farwolaeth. Bydd llawer yn y grŵp oedran hwn yn fyfyrwyr sy'n dechrau yn y brifysgol neu goleg, mewn amgylchedd newydd a gyda ffrindiau newydd. Mae'n hollbwysig eu bod yn teimlo'n hyderus i siarad a holi am wybodaeth am alergenau, a bod y bobl o'u cwmpas yn gwneud hynny'n haws iddynt.

Mae gan fusnesau bwyd ran bwysig i'w chwarae wrth wneud i'r grŵp oedran hwn deimlo'n fwy hyderus wrth fwyta allan. Mae'n rhaid iddynt ddarparu gwybodaeth gywir am alergenau bob tro. Trwy ein hymgyrch Hawdd Holi, rydym ni'n codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i hybu hyder pobl ifanc, ac rydym ni'n annog busnesau bwyd i'w gwneud hi'n haws i bawb holi'r cwestiwn, siarad a helpu i ddiogelu'r rhai sydd mewn perygl", meddai Cadeirydd yr ASB, Heather Hancock. 

Ffynonellau

[1] Cynhaliwyd yr arolwg gan yr ASB mewn partneriaeth ag Allergy UK ac Ymgyrch Anaffylacsis. Mae'r arolwg yn seiliedig ar 2599 o ymatebion gan bobl ifanc rhwng 16-24 oed yn y DU.

Ni wnaeth pob ymatebwr ateb bob cwestiwn. Felly, mae tablau yn seiliedig ar yr ymatebwyr i'r cwestiwn perthnasol, yn hytrach na'r 2599 o ymatebwyr i gyd. 

[2] Tabl 2

[3]Dewisiadau ar gyfer defnyddwyr sydd ag alergedddau neu anoddefiadau bwyd wrth fwyta allan