Neidio i’r prif gynnwys

Prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau campylobacter ar gyfer Ebrill-Mehefin 2019

Y 9 prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau campylobacter ar gyfer cyw iâr cyfan ffres sy'n cael ei gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig (DU).

Mae'r naw prif fanwerthwr ar draws y DU bellach wedi cyhoeddi eu canlyniadau diweddaraf ar halogiad campylobacter mewn cyw iâr cyfan ffres a gynhyrchir yn y DU (samplau a brofwyd o fis Ebrill i fis Mehefin 2019).

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos, ar gyfartaledd, ar draws y prif fanwerthwyr, bod 3.6% o'r cyw iâr wedi profi'n bositif ar y lefel halogiad uchaf. Dyma'r ieir sy'n cario mwy na 1,000 o unedau ffurfio cytref fesul gram (cfu/g) o campylobacter. 

Canlyniadau

Lefelau halogi

Gorffennaf-Medi 2018 Hydref-Rhagfyr 2018 Ionawr-Mawrth 2019 Ebrill-Mehefin 2019
cfu/g llai na 10 58.8% 63.1% 55.4% 59%
cfu/g 10-99 26.7% 22.3% 25.3% 25.3%
cfu/g 100-1000 11% 11.4% 15.8% 12.1%
cfu/g mwy na 1000 3.5% 3.1% 3.5% 3.6%

Canlyniadau fesul manwerthwr ar gyfer Ebrill-Mehefin 2019

Cynhelir y gwaith samplu a dadansoddi yn unol â phrotocolau a osodir gan yr ASB ac a gytunir arnynt gan y diwydiant.

Gwybodaeth gefndirol 

Rydym ni wedi bod yn profi cyw iâr am campylobacter ers mis Chwefror 2014, ac wedi cyhoeddi'r canlyniadau fel rhan o ymgyrch i ddod â'r gadwyn fwyd gyfan ynghyd er mwyn mynd i'r afael â'r broblem. Campylobacter yw'r achos gwenwyn bwyd mwyaf cyffredin yn y DU.

Ym mis Medi 2017, gwnaethom ni gyhoeddi newidiadau i'r arolwg, gyda phrif fanwerthwyr yn cynnal eu gweithgarwch samplu eu hunain ac yn cyhoeddi eu canlyniadau o dan brotocolau cadarn a osodwyd gan yr ASB. Rydym ni'n parhau i samplu cyw iâr cyfan ffres a werthir ar y pwynt manwerthu, fodd bynnag, mae'r ffocws bellach ar y manwerthwyr llai a'r farchnad annibynnol.

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae cyw iâr yn ddiogel os ydych chi'n dilyn arferion da yn y gegin:

  • Gorchuddio ac oeri cyw iâr amrwd – gorchuddio cyw iâr amrwd a'i storio ar waelod yr oergell, fel na all suddion ddiferu ar fwydydd eraill a'u halogi â bacteria gwenwyn bwyd fel campylobacter
  • Peidio â golchi cyw iâr amrwd – bydd coginio trylwyr yn lladd unrhyw facteria sy'n bresennol, gan gynnwys Campylobacter. Mae golchi cyw iâr yn gallu lledaenu germau drwy dasgu
  • Golchi offer cegin – golchwch bob darn o offer, byrddau torri ac arwynebau yn drylwyr ar ôl eu defnyddio i baratoi cyw iâr amrwd
  • Golchi dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr cynnes, ar ôl trin cyw iâr amrwd – mae hyn yn helpu i atal campylobacter rhag lledaenu trwy osgoi croeshalogi
  • Coginio cyw iâr yn drylwyr – gwnewch yn siŵr bod cyw iâr yn stemio'n boeth drwyddo cyn ei weini. Torrwch i ran fwyaf trwchus y cig a sicrhau ei fod yn stemio'n boeth, nad oes unrhyw gig pinc a bod y suddion yn rhedeg yn glir.