Neidio i’r prif gynnwys

Prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau Campylobacter

Y 9 prif fanwerthwr bwyd yn cyhoeddi'r canlyniadau Campylobacter ar gyfer cyw iâr ffres a brynwyd mewn siopau yn y Deyrnas Unedig (DU) – mis Hydref i fis Rhagfyr 2018.

Mae'r naw prif fanwerthwr ar draws y DU heddiw wedi cyhoeddi eu canlyniadau diweddaraf ar halogiad campylobacter mewn cyw iâr cyfan ffres a gynhyrchir yn y DU (samplau a brofwyd o fis Hydref i fis Rhagfyr 2018).

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos, ar gyfartaledd, ar draws y prif fanwerthwyr, bod 3.1% o'r cyw iâr wedi profi'n bositif ar y lefel halogi uchaf. Dyma'r ieir sy'n cario mwy na 1,000 o unedau ffurfio cytref fesul gram (cfu/g) o campylobacter. 

Meddai Michael Wight, Cyfarwyddwr Polisi yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB): 

‘Mae'n galonogol bod lefelau Campylobacter mewn cyw iâr yn dal yn gyson isel, fodd bynnag byddwn ni'n parhau i weithio'n agos gyda manwerthwyr a busnesau dofednod llai i ostwng lefelau mor isel ag sy'n rhesymol gyraeddadwy.


‘Hoffem ddiolch i'r prif fanwerthwyr a chynhyrchwyr dofednod am barhau i weithio ochr yn ochr â'r ASB wrth gyhoeddi'r canlyniadau.'

Canlyniadau

Lefelau halogi

Ionawr-Mawrth 2018 Ebrill-Mehefin 2018 Gorffennaf-Medi 2018 Hydref-Rhagfyr 2018
cfu/g less than 10 59.1% 60.6% 58.8% 63.1%
cfu/g 10-99 23.9% 23.3% 26.7% 22.3%
cfu/g 100-1000 13.2% 12.5% 11% 11.4%
cfu/g over 1000 3.8% 3.7% 3.5% 3.1%

Canlyniadau yn ôl manwerthwr ar gyfer Hydref 2018 - Rhagfyr 2018

Cynhelir y gwaith samplu a dadansoddi yn unol â phrotocolau a osodir gan yr ASB ac a gytunir arnynt gan y diwydiant.

Gwybodaeth gefndirol

Rydym ni wedi bod yn profi cyw iâr am campylobacter ers mis Chwefror 2014, ac wedi cyhoeddi'r canlyniadau fel rhan o ymgyrch i ddod â'r gadwyn fwyd gyfan ynghyd er mwyn mynd i'r afael â'r broblem. Campylobacter yw'r achos gwenwyn bwyd mwyaf cyffredin yn y DU.

Ar 21 Medi 2017 fe wnaethom ni gyhoeddi newidiadau i'r arolwg, gyda'r prif fanwerthwyr yn cynnal eu gwaith samplu eu hunain a chyhoeddi'r canlyniadau dan brotocolau cadarn a osodwyd gan yr ASB. Rydym ni'n parhau i samplu cyw iâr cyfan ffres a werthir ar y pwynt manwerthu, fodd bynnag, mae'r ffocws bellach ar y manwerthwyr llai a'r farchnad annibynnol.

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae cyw iâr yn ddiogel os ydych chi'n dilyn arferion da yn y gegin:

  • Gorchuddio ac oeri cyw iâr amrwd – gorchuddio cyw iâr amrwd a'i storio ar waelod yr oergell, fel na all suddion ddiferu ar fwydydd eraill a'u halogi â bacteria gwenwyn bwyd fel campylobacter
  • Peidio â golchi cyw iâr amrwd – bydd coginio trylwyr yn lladd unrhyw facteria sy'n bresennol, gan gynnwys Campylobacter. Mae golchi cyw iâr yn gallu lledaenu germau drwy dasgu
  • Golchi offer cegin – golchwch bob darn o offer, byrddau torri ac arwynebau yn drylwyr ar ôl eu defnyddio i baratoi cyw iâr amrwd
  • Golchi dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr cynnes, ar ôl trin cyw iâr amrwd – mae hyn yn helpu i atal campylobacter rhag lledaenu trwy osgoi croeshalogi
  • Coginio cyw iâr yn drylwyr – gwnewch yn siŵr bod cyw iâr yn stemio'n boeth drwyddo cyn ei weini. Torrwch i ran fwyaf trwchus y cig a sicrhau ei fod yn stemio'n boeth, nad oes unrhyw gig pinc a bod y suddion yn rhedeg yn glir.