Neidio i’r prif gynnwys

Rydym ni wedi lansio offer newydd i dynnu neu alw bwyd anniogel yn ôl

Rydym ni wedi datblygu'r canllawiau newydd hyn er mwyn helpu busnesau bwyd i gynnal prosesau galw a thynnu bwyd yn ôl oherwydd diogelwch yn haws ac yn fwy effeithiol.

Lawrlwytho ein 'Canllawiau ar y Gallu i Olrhain, Tynnu a Galw Bwyd yn ôl o fewn Diwydiant Bwyd y Deyrnas Unedig’* sydd yn egluro beth mae'r gyfraith yn ei fynnu a sut i gydymffurfio, yn ogystal â gwybodaeth am:

  • systemau olrhain bwyd 
  • gwneud penderfyniad ar dynnu neu alw bwyd yn ôl 
  • rolau a chyfrifoldebau 
  • y prif egwyddorion ar gyfer rhoi gwybod i ddefnyddwyr yn effeithiol am alw bwyd yn ôl  

Meddai Philip Randles, Pennaeth Digwyddiadau a Gwydnwch yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd:   

‘Pan ganfyddir bod bwyd ar y farchnad yn anniogel, mae'n ofynnol i fusnesau bwyd dynnu neu alw cynnyrch yn ôl. Mae'r canllawiau hyn a'r adnoddau cysylltiedig wedi'u datblygu gan ystyried busnesau bwyd, i'w helpu i gyflawni eu cyfrifoldebau yn haws ac yn fwy effeithiol.

‘Rydym ni'n annog busnesau bwyd i lawrlwytho'r adnoddau hyn, fel eu bod yn barod i gyflawni'r camau angenrheidiol i sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label.’   

Rydym ni hefyd wedi creu ambell i adnodd i ategu canllawiau'r Deyrnas Unedig (DU) gyfan a'i gwneud hi'n haws eu gweithredu. Er enghraifft, bydd hysbysiad galw bwyd yn ôl i'w arddangos ar y pwynt gwerthu yn arbed amser i fusnesau ac yn sicrhau bod defnyddwyr yn cael yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt. 

Mae'r prosiect hwn wedi'i gynnal mewn partneriaeth â chynrychiolwyr o'r diwydiant bwyd, awdurdodau gorfodi a sefydliadau defnyddwyr, cefnogi cleifion/alergedd a chawsant eu datblygu o ganlyniad i'n hadolygiad ar y cyd â Safonau Bwyd yr Alban o system galw a thynnu bwyd yn ôl bresennol y DU. 

*Byddwn yn cyhoeddi’r canllawiau Cymraeg maes o law

ASB yn Esbonio

Tynnu bwyd yn ôl yw'r broses lle mae bwyd anniogel yn cael ei dynnu o'r gadwyn gyflenwi, lle nad yw'r bwyd wedi cyrraedd y defnyddiwr. 

Galw bwyd yn ôl yw'r broses lle caiff bwyd a all fod yn anniogel ei dynnu o'r gadwyn gyflenwi ac fe gynghorir defnyddwyr i gymryd camau priodol, er enghraifft, dychwelyd neu gael gwared ar fwyd anniogel.

Olrhain yw'r gallu i olrhain bwyd a'i gynhwysion trwy bob cam cynhyrchu.

Mae dadansoddi gwraidd y broblem yn ddull y gellir ei ddefnyddio i benderfynu sut a pham y digwyddodd y broblem diogelwch bwyd, yr achos gwreiddiol a nodi camau cywiro er mwyn atal digwyddiadau rhag digwydd yn y dyfodol.