Neidio i’r prif gynnwys

Symposiwm alergeddau bwyd yn dwyn cynrychiolwyr o’r diwydiant bwyd, swyddogion gorfodi a defnyddwyr ynghyd am y tro cyntaf

Yn ein Symposiwm Alergeddau cyntaf erioed, trafodwyd realiti byw ag alergeddau bwyd, ymarferoldeb rheoli alergenau yn dda a’r cyfleodd a’r heriau sy’n dod i’r amlwg yn y gadwyn fwyd.

Yn y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Llundain, roedd dros 100 o gynrychiolwyr o brif sectorau’r diwydiant bwyd, swyddogion gorfodi awdurdodau lleol, arbenigwyr clinigol ar alergenau a grwpiau defnyddwyr alergeddau.  Y nod oedd casglu a chyfuno partneriaid o du mewn a thu allan i'r Llywodraeth i rannu arfer gorau, codi ymwybyddiaeth a chyflawni newid a fyddai'n gwella bywydau pobl sydd â gorsensitifrwydd i fwyd.

Digwyddiadau'r dydd

Clywodd y cynrychiolwyr am brofiadau uniongyrchol pobl sy'n byw ag alergeddau bwyd neu’n gofalu am eraill sydd ag alergeddau, wrth iddynt ddisgrifio effaith ansawdd bywyd a'r angen am empathi a charedigrwydd.  Siaradodd arbenigwyr ar ystod o bynciau gan gynnwys deall achosion a diagnosis alergeddau a phwysigrwydd adrodd a gweithredu ar ddigwyddiadau i gadw pobl yn ddiogel. 

Atebodd paneli siaradwyr gwestiynau bywiog a phryfoclyd, tra bod gweithdai rhyngweithiol yn rhoi cyfle i drafod materion pwysig fel pwy sy’n gyfrifol am gadw pobl yn ddiogel wrth fwyta allan, systemau rheoli gwybodaeth am alergenau, rhoi gwybod am ddigwyddiadau alergenau a gorfodi rheolaethau alergenau.

Amcan cyffredin

Meddai Cadeirydd yr ASB, Heather Hancock:

‘Mae'r symposiwm hwn yn garreg filltir wrth osod agenda i bawb ar sut rydym ni’n mynd i'r afael â heriau alergeddau ac anoddefiadau bwyd. Roeddwn i’n falch iawn o weld bod yna bwrpas cyffredin ar draws y digwyddiad cyfan.   Roedd y negeseuon a'r blaenoriaethau'n glir ac yn seiliedig ar fewnwelediad ac arbenigedd ddofn. Byddwn ni’n cynnwys y rhain yn ein cynlluniau ac rydym ni wedi ymrwymo i ddull cydweithredol o wella bywydau pobl ag alergeddau ac anoddefiadau bwyd.'

Dywedodd pencampwr alergeddau a mam i blentyn â sawl alergedd bwyd, Alexa Baracaia, yr hoffai weld llawer mwy o ddigwyddiadau o'r fath lle mae modd cael trafodaethau agored a gonest.

'Roedd yn braf gweld cymaint yn ymrwymo i wella bywydau’r rheiny sydd ag alergeddau. Roedd awydd gwirioneddol i wella pethau.  Yn y pen draw, mae cyfathrebu clir ac empathi yn gwella darpariaeth alergedd.  Dyna'r oll rydym ni'n ei ofyn mewn gwirionedd, ac roedd heddiw'n teimlo fel cam fawr tuag at y nod hwnnw.’

Cafwyd cyflwyniad gan Rupi Zani, Cyfarwyddwr Diogelwch a Lles Pizza Express – busnes bwyd sydd ag enw da yn y gymuned alergeddau, yn trafod sut i weini cwsmeriaid yn ddiogel. Meddai: 

'Roeddwn ni’n falch iawn o weld cymaint o gynrychiolwyr y diwydiant, swyddogion gorfodi a defnyddwyr yn dod ynghyd â'r awydd mawr i wella’r profiad o fwyta allan i'r rheiny sydd â gorsensitifrwydd i fwyd.  Rwyf bendant yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd yn y maes hwn.'

Cyflwynodd Christina Heeley, o Wasanaeth Rheoleiddio Cyngor Barnsley, brosiect arloesol a gynhaliwyd gydag Ysbyty Barnsley, ar roi gwybod am ddigwyddiadau o adweithiau alergaidd yn seiliedig ar fwyd. Meddai: 

'Roedd yn ddigwyddiad gwych ac yn ddefnyddiol iawn cael platfform i rannu'r gwaith da sy'n cael ei wneud a chael bod yn rhan allweddol o’r drafodaeth.’

Blaenoriaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Mae gorsensitifrwydd i fwyd yn flaenoriaeth i'r Asiantaeth gan ei fod yn fater iechyd sylweddol sy'n gysylltiedig â bwyd sy'n cael effaith ddifrifol a pharhaus. Mae gwaith cychwynnol i amcangyfrif a meintioli'r effaith hon yn awgrymu bod gorsensitifrwydd i fwyd yn cael mwy o effaith economaidd ac ariannol nag unrhyw glefyd arall a gludir gan fwyd.  

Gallwch chi ddarganfod rhagor am ein rhaglen alergeddau yn ein papur bwrdd fel pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd). Byddwn ni hefyd yn rhannu adborth o'r gweithdai cyn bo hir.