Symposiwm yn dangos pa mor eang yw gwyddoniaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Yn ail symposiwm Gwyddor Gymdeithasol flynyddol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), trafodwyd mewnwelediadau ar ymddygiad a oedd yn mynd i'r afael â throseddau bwyd, cost salwch ac agweddau defnyddwyr at faterion sy'n gysylltiedig â bwyd.

Roedd y gyfres o ddigwyddiadau, a gynhaliwyd yma yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon yn ystod mis Tachwedd, yn rhan o Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Cymerodd mwy na 100 o randdeiliaid o'r byd academaidd, adrannau eraill y Llywodraeth, busnesau a sefydliadau anllywodraethol ran, a chlywed sut mae gwyddor gymdeithasol yn llywio prosesau llunio polisi bywyd go iawn mewn cyd-destun llywodraeth.

Mae gwyddor gymdeithasol yn rhan allweddol o waith dadansoddi'r ASB, gan ein helpu i gyflawni ein hamcanion strategol trwy geisio deall yr hyn y mae pobl ar draws y gadwyn fwyd yn ei feddwl, ei deimlo a’i wneud i lywio ein prosesau asesu risg, rheoli risg a chyfathrebu.

Cynhaliwyd y digwyddiad yng Nghymru yng Nghaerdydd ar 12 Tachwedd. Yn dilyn prif araith gan Dr Chris Bear o Brifysgol Caerdydd ar y cyfleoedd a'r heriau sydd ynghlwm â phryfed bwytadwy yn y DU, tywyswyd y rheiny a oedd yn bresennol trwy ystod o astudiaethau gwyddor gymdeithasol a gofynnwyd iddynt ystyried cyfleoedd gwyddor gymdeithasol yn yr ASB yn y dyfodol. 

Roedd digwyddiad hefyd yn Llundain ar 5 Tachwedd. Roedd y brif araith yn dangos sut y defnyddiwyd model ymyriadau i wella hylendid dwylo mewn ysbytai gan yr Athro Susan Michie, Cadeirydd ein Pwyllgor Cynghori ar Wyddor Gymdeithasol.

Cynhaliwyd y digwyddiad terfynol yng Ngogledd Iwerddon ar 13 Tachwedd. Roedd y digwyddiad hwn yn cynnwys prif araith gan yr Athro Moira Dean, Prifysgol y Frenhines, Belfast ynghylch y canfyddiadau, yr agweddau a'r ymddygiadau o amgylch bwyd 'o'r fferm i'r fforc’. Rhannwyd canfyddiadau gwaith ymchwil newydd sy'n archwilio canfyddiadau defnyddwyr o ail-fformiwleiddio, yn ogystal â datblygu technegau gwyddor gymdeithasol ar gyfer llunio polisïau yn agored.

Dyma'r tro cyntaf i ni gynnal digwyddiadau ym mhob un o'r tair gwlad yr ydym ni'n bresennol ynddynt, ac mae'n rhan o'n cynlluniau i sicrhau bod ein gwyddor gymdeithasol yn sicrhau effaith y tu mewn a thu allan i'r sefydliad, gan wella ein henw da am wyddoniaeth gadarn a dyfeisgar a thystiolaeth gref.

Mae'r holl gyflwyniadau o'r digwyddiadau ar gael i'w lawrlwytho.