Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Y diweddaraf am achosion listeria sy'n cael eu hymchwilio

Mae ymchwiliad yn parhau i fwydydd sy'n gysylltiedig â heintiau listeria mewn ysbytai.

Last updated: 20 Mehefin 2019

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd a Safonau Bwyd yr Alban yn parhau i ymchwilio i fwydydd sy'n gysylltiedig â heintiau listeria mewn ysbytai.

Mae'r achosion yn parhau i fod yn Lloegr yn unig.

Mae'r holl gynhyrchion sy'n gysylltiedig â'r achosion wedi'u tynnu'n ôl ac mae ymchwiliadau i'r gadwyn fwyd yn parhau. 

Mae Listeria yn gyffredin yn yr amgylchedd a gall halogi amrywiaeth o fwydydd. Fodd bynnag, mae pob achos o listeria sy'n gysylltiedig â chynhyrchu bwyd yn cael eu hymchwilio er mwyn diogelu’r cyhoedd. 

Caniateir lefelau isel o listeria yn gyfreithiol mewn rhai bwydydd. Mae'r risg i'r boblogaeth gyffredinol yn isel ac mae heintiau yn brin.

Hyd yma, mae pob un o'r achosion sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad hwn wedi cynnwys pobl o grwpiau sy'n agored i niwed mewn sefydliadau gofal iechyd a oedd yn cael eu trin ar gyfer cyflyrau meddygol presennol. 

Unwaith y cadarnhawyd cysylltiad, fe wnaeth North Country Quality Foods, sy'n cyflenwi cigoedd a gynhyrchir gan North Country Cooked Meats, weithredu i dynnu cynhyrchion yn ôl a allai beri risg o haint listeria. Roedd yr hysbysiad tynnu yn ôl dan sylw yn rhoi cyfarwyddyd i fusnesau beidio â defnyddio'r bwyd na'i ddosbarthu ymhellach. Mae North Country Cooked Meats a North Country Quality Foods yn parhau i fod ar gau. 

Mae The Good Food Chain, a gafodd gynhwysion gan North Country Cooked Meats, wedi tynnu'r holl gynnyrch yn ôl o ysbytai a busnesau eraill ac wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu. 

Meddai Dr Colin Sullivan, Prif Swyddog Gweithredu'r Asiantaeth Safonau Bwyd:

‘Rydym ni'n parhau i gydymdeimlo â theuluoedd y cleifion a fu farw.
 
‘Rydym ni wedi cymryd camau ynghyd ag awdurdodau lleol i leihau'r risg yn seiliedig ar y dystiolaeth hyd yma. 

‘Bydd yr ASB yn parhau i ymchwilio i darddiad yr achos er mwyn atal hyn rhag digwydd eto.’ 
 

Mae'r stori hon yn ddiweddariad i stori flaenorol a gyhoeddwyd ar 7 Mehefin 2019.

Mae rhagor o wybodaeth am achosion gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr ar gael yma.

Gwybodaeth am Listeriosis

Mae listeriosis yn haint prin ac i’r rhan fwyaf o bobl, nid yw’n achosi niwed neu mae’n achosi symptomau ysgafn o gastroenteritis sy'n para am gyfnod byr heb yr angen am driniaeth fel arfer.

Gall gymryd hyd at 70 diwrnod i’r salwch ddatblygu ar ôl i rywun ddod i gysylltiad â'r organeb. 

Fodd bynnag, o bryd i’w gilydd mae haint mwy difrifol yn datblygu ac yn lledaenu i'r gwaed neu i'r ymennydd. Gall hyn effeithio ar bobl sydd â chyflyrau iechyd difrifol a gall hefyd effeithio ar fenywod beichiog. Gall menywod beichiog a phobl sydd â chyflyrau iechyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan y GIG.

Y ffordd orau i atal listeriosis yw arfer hylendid bwyd da. Ein cyngor ni yw rhoi bwyd wedi’i oeri mewn oergell neu offer addas arall cyn gynted ag y mae’n cyrraedd. Ni ddylid gadael bwyd sydd angen ei oeri allan heb reoli ei dymheredd am gyfnodau hir o amser. 

Mae modd gadael cynhyrchion bwyd allan heb reoli eu tymheredd am gyfnodau cyfyngedig, ar yr amod nad oes unrhyw risg i ddiogelwch bwyd, a hynny er mwyn cludo a storio’r bwyd.