Neidio i’r prif gynnwys

Yr ASB yn cyhoeddi gwybodaeth awdurdodau lleol am waith gorfodi cyfraith bwyd

Heddiw, cyhoeddodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ystadegau swyddogol ar waith gorfodi cyfraith bwyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon ar gyfer y flwyddyn 2019/20. Mae'r wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol ac a gasglwyd gan yr ASB yn rhoi dadansoddiad manwl o'r gweithgarwch gorfodi ar draws y tair gwlad.

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi darlun o weithgarwch awdurdodau lleol rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2020. Rydym ni’n cydnabod bod COVID-19 wedi creu heriau digynsail i awdurdodau lleol wrth gyflawni eu swyddogaethau bwyd statudol tuag at ddiwedd y cyfnod hwnnw, ac ers hynny, yn ogystal â’u hymdrechion i warchod eu cymunedau a rheoli lledaeniad y clefyd.

Mae data ar gyfer 19/20 yn dangos:

Er bod rhai newidiadau ar gyfer gwahanol elfennau o gynnal rheolaethau bwyd, yn gyffredinol, nid yw'r darlun cyffredinol yn 2019/20 yn annhebyg i 2018/19, yn arbennig yng Nghymru ac yn Lloegr. Yng Ngogledd Iwerddon, bu rhai gwelliannau gan gynnwys cynnydd yng nghyfran yr ymyriadau dyladwy a gynhaliwyd ar gyfer hylendid a safonau bwyd. Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y sefyllfa ym mhob gwlad unigol.

Ar gyfer hylendid bwyd, anfonodd pob awdurdod lleol ond chwech eu gwybodaeth mewn pryd i ddadansoddi’r data ar gyfer yr adroddiad hwn. Mae'r data o'r chwech wedi'u hepgor o'r dadansoddiad â set ddata 2018/19, er mwyn gallu cymharu’r data yn deg.

Ar gyfer safonau bwyd (cyfansoddiad, halogiad cemegol, difwyno (adulteration) a labelu bwyd), daeth 100% o'r wybodaeth i law, felly defnyddiwyd y set ddata lawn ar gyfer 2018/19 er mwyn cymharu.

Meddai Maria Jennings, Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth Reoleiddio’r ASB:

“Mae awdurdodau lleol yn gwirio bod busnesau bwyd yn cyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol i gynhyrchu bwyd sy'n ddiogel ac sy’n cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label. Un o rolau'r ASB yw goruchwylio a sicrhau bod awdurdodau lleol yn cynnal y gwiriadau hyn ac yn cymryd camau yn erbyn busnesau lle bo hynny'n briodol.  

Er nad yw'r ffigurau hyn yn annhebyg i'r rhai rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019, rydym ni’n cydnabod bod COVID-19 yn amlwg wedi creu pwysau sylweddol ar awdurdodau lleol ers diwedd mis Mawrth 2020 a byddwn ni’n ystyried yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar eu hadnoddau ac ar gyflawni eu cyfrifoldebau statudol mewn perthynas â bwyd yng nghyfarfod busnes Bwrdd yr ASB ar 8 Rhagfyr.”

Adroddiad a data

Adroddiad a data LAEMS 2019-2020 (Saesneg yn unig)

Cefndir

Y Cytundeb Fframwaith ar Gynnal Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd a Bwyd Anifeiliaid gan awdurdodau lleol yw mecanwaith yr ASB ar gyfer gosod safonau gwasanaethau cyfraith bwyd awdurdodau lleol, sy’n cynnwys prosesau monitro ac archwilio'r ASB.

Mae'r ASB yn monitro perfformiad awdurdodau lleol drwy gyfrwng yr wybodaeth a'r adroddiadau a gyflwynir drwy System Monitro Gwaith Gorfodi Awdurdodau Lleol (LAEMS), a hynny yn flynyddol.

System ar-lein yw LAEMS lle gall awdurdodau lleol lanlwytho'r data oddi ar y system(au) a ddefnyddir ganddynt yn lleol i gofnodi data ar weithgarwch gorfodi cyfraith bwyd. Ar ôl i awdurdodau lleol lanlwytho eu data, caiff ei briodoli i'r categorïau gofynnol sydd wedi'u diffinio gan yr ASB, gan gynnwys 'ymyriadau', 'gwaith samplu' a 'gorfodi’.