Neidio i’r prif gynnwys

Yr ASB yn rhoi cynlluniau wrth gefn y diwydiant cig ar waith mewn ymateb i’r coronafeirws

Bydd mesurau newydd ar gael i'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) eu gweithredu mewn lladd-dai a fydd yn sicrhau bod diogelwch defnyddwyr a diogelwch lles anifeiliaid yn cael eu cynnal.

Mae'r ASB wedi paratoi cam nesaf ei chynlluniau wrth gefn ar gyfer y diwydiant cig mewn ymateb i’r Coronafeirws (COVID-19) a fydd yn cynnal diogelwch defnyddwyr ac yn parhau i ddiogelu lles ac iechyd anifeiliaid.

Rydym ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda’r diwydiant ar fesurau ychwanegol a fydd yn cynyddu ein gallu i barhau i gyflawni rheolaethau swyddogol mewn lladd-dai pe bai adnoddau staff yr ASB yn cael eu lleihau.

Mae'r mesurau newydd yn dilyn y cynllun a gyhoeddwyd ar 9 Ebrill yng Nghymru ac ar 7 Ebrill yn Lloegr trwy ddefnyddio'r ddeddfwriaeth bresennol a ategir gan y ddeddfwriaeth dros dro a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn dilyn yr achos. 

Bydd y mesurau ar gael ledled y Deyrnas Unedig (DU) i'w defnyddio yn ôl yr angen gan bob un o'r pedair gwlad, a gellir eu defnyddio yng Nghymru ac yn Lloegr o ddydd Llun 20 Ebrill ymlaen yn ôl disgresiwn yr ASB.

Pan fyddant yn cael eu defnyddio, bydd hynny dan amgylchiadau eithriadol o ganlyniad i ostyngiad yn adnoddau'r ASB ac ni ddisgwylir iddynt effeithio ar fwyafrif y safleoedd. Bydd mesurau'n cael eu cyflwyno am gyfnod penodol yn unig a byddant yn parhau i gael eu hadolygu. 

Meddai Colin Sullivan, Cyfarwyddwr Digwyddiad COVID-19 yr ASB:

“Mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar fywydau beunyddiol pobl ledled y wlad ac nid yw’r diwydiant cig yn ddim gwahanol. 

"Bydd y mesurau hyn yn caniatáu i'r ASB ymateb mewn ffordd bragmatig i'r heriau sydd o'i blaen wrth sicrhau y bydd diogelwch bwyd a lles anifeiliaid yn parhau i gael eu diogelu.

“Rydym ni hefyd yn parhau i ddiolch i weithwyr bwyd a busnesau sy'n chwarae rhan hanfodol wrth gynnal cyflenwad bwyd y genedl.”

Mae’r ASB yn parhau i weithio'n agos gyda diwydiant y DU fel yr amlygwyd mewn datganiad ar y cyd a gyhoeddwyd ar 9 Ebrill mewn ymateb i'r achos o coronafeirws. Ar y cyd, mae'r ASB a'r diwydiant eisoes wedi gweithredu nifer o fesurau er mwyn helpu i flaenoriaethu gweithgarwch hanfodol i leihau'r effaith ar fusnesau.