Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn croesawu erlyniad llwyddiannus gan gyngor

Mae dyn wedi'i ddedfrydu am werthu DNP, ar ôl erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bwrdeistref Allerdale.

Cemegyn diwydiannol yw DNP ac mae'n anghyfreithlon ei werthu i'w fwyta gan bobl.

Rhoddwyd dedfryd naw mis o garchar i Shaun Corrigan. Cafodd ei atal am dros 12 mis, cael 180 awr o waith di-dâl, a'i ddiarddel rhag bod yn gyfarwyddwr cwmni am ddwy flynedd ar ôl iddo werthu'r cyffur gwenwynig. 

Fe wnaeth Cyngor Bwrdeistref Allerdale arwain ymchwiliad, gyda chymorth Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), a arweiniodd at gyrch ar safle busnes Shaun Corrigan yn Wigton ar 5 Medi 2017. Daeth y swyddogion o hyd i DNP mewn ffurf powdr a thabledi ac fe wnaeth y cyngor gael gafael hefyd ar offer sy'n gallu cynhyrchu tabledi DNP.

Plediodd Mr Corrigan yn euog i'r cyhuddiad o gynnig y sylwedd o'r enw 2,4 Dinitrophenol (DNP) fel cyffur sy'n 'llosgi braster' a cholli pwysau yn Llys Ynadon Carlisle ar 29 Medi 2018. Ar 6 Chwefror 2019, cafwyd cwmni Enhanced Athlete Europe Limited, sef cwmni y bu Mr Corrigan yn unig gyfarwyddwr iddo, yn euog gan reithgor yn Llys Ynadon Carlisle o roi cynnyrch bwyd anniogel ar yr farchnad. Cafodd y cwmni ei ddedfrydu i ddirwy o £100,000, a chostau hefyd. 

Ymateb

Wrth siarad ar ôl yr achos, roedd Cynghorydd Bwrdeistref Allerdale, Carni McCarron-Holmes, aelod gweithredol â chyfrifoldeb dros Dai, Iechyd a Lles, yn canmol gwaith swyddogion, gan ddweud: “Mae hyn wedi bod yn ymchwiliad gwirioneddol fanwl gan swyddogion y Cyngor ac rwy'n falch iawn ei fod wedi arwain at blediad euog gan Mr Corrigan, ac erlyn Well Athlete Europe Ltd yn llwyddiannus.  Mae angen i bobl fod yn ymwybodol o'r peryglon sy'n gysylltiedig â DNP a chyffuriau y gellir eu prynu dros y we.”

Ychwanegodd Darren Davies, Pennaeth yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd: “Mae DNP yn gemegyn gwenwynig ac mae angen amlygu perygl y sylwedd hwn, sydd â risg wirioneddol o farwolaeth. Mae'n gwbl anghyfrifol ac anfaddeuol i werthu'r eitem hon i'w bwyta gan bobl. Roeddem ni’n falch o weithio gyda Chyngor Allerdale a'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd i sicrhau'r erlyniad llwyddiannus hwn.” 

Beth yw DNP?

Mae DNP yn wenwynig i bobl a gall y rhai sy'n ei gymryd brofi: teimlo'n gyfoglyd, chwydu, aflonyddwch, croen yn cochi, chwysu, teimlo'n benysgafn, cur pen, anadlu'n gyflym a churiad calon afreolaidd. Ers 2007, mae o leiaf 25 o bobl yn y Deyrnas Unedig wedi marw o ganlyniad i gymryd DNP. 
  
Mae rhagor o wybodaeth am DNP, a beth i'w wneud os ydych yn amau bod rhywun yn ei werthu i'w fwyta gan bobl, i'w weld ar ein gwefan.