Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn Cyhoeddi Adolygiad o Gyflenwi Safonau Bwyd

Heddiw, rydym ni wedi cyhoeddi ein hadolygiad o sut y caiff gwaith safonau bwyd ei gyflenwi ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Cynhaliwyd arolwg o'r holl awdurdodau lleol ar draws y tair gwlad ac fe atebodd 104 o awdurdodau lleol. Roedd yr arolwg yn asesu sut mae awdurdodau lleol yn cynllunio a blaenoriaethu eu gwaith o ran safonau bwyd, yr adnoddau a'r gallu sydd ganddynt a sut maen nhw'n mesur llwyddiant eu rhaglenni. Mae'r adolygiad i'w weld yma.

Meddai Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB): 

“Mae yna bryderon cynyddol nad yw'r gwaith o gyflenwi safonau bwyd yn gweithio cystal ag y dylai. Mae'r arolwg hwn yn rhoi tystiolaeth o raddfa a natur y problemau, tystiolaeth sydd yn ein galluogi ni i gynllunio a chyflwyno ffordd well o ddiogelu defnyddwyr yn y dyfodol. 

“Mae ein canlyniadau'n dangos bod y gwaith o gyflenwi safonau bwyd yn cael ei atal gan adnoddau annigonol, a dull anhyblyg at reoleiddio. Er bod y sefyllfa yn amrywio ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, mae'n amlwg yn gofyn am gamau gweithredu ac mae angen i ni fynd i'r afael â'r materion. Mae angen edrych o ddifrif ar sut y byddwn ni'n diogelu defnyddwyr yn well yn y dyfodol, gyda hyblygrwydd i ymateb i amgylchiadau sy'n newid yn gyflym, a thargedu risgiau lle bynnag y maent yn codi. Bydd mynd i'r afael â safonau bwyd yn dod yn flaenoriaeth nesaf yn ein rhaglen i ddiwygio a gwella'r gwaith o reoleiddio bwyd.  

“Bydd angen i unrhyw ateb i'r broblem gael ei ategu gan arolygiad lleol proffesiynol: mae sicrhau bod pobl medrus yn gweithio ar lefel awdurdodau lleol yn parhau i fod yn hollbwysig. Mae'n debygol y bydd y dull yn y dyfodol yn golygu rôl fwy ar gyfer casglu gwybodaeth, datblygu blaenoriaethau cenedlaethol, a gweithio mwy gyda'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd. Rwy'n ddiolchgar am y gefnogaeth barhaus gan ACTSO, CTSI, Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (CIEH) a Gweithgor Safonau Bwyd Rheoleiddio Ein Dyfodol wrth i ni barhau i gydweithio i ddatblygu opsiynau ar gyfer trefn newydd bosibl.  

“Bydd fy Mwrdd yn trafod yr adolygiad a chanfyddiadau'r arolwg ar 5 Rhagfyr gyda'r nod o gytuno ar y camau canlynol yn ystod y cyfarfod.”

Meddai David Pickering, Rheolwr Safonau Masnach, Swydd Buckingham a Safonau Masnach Surrey: 


“Mae CTSI yn croesawu'r adolygiad o waith safonau bwyd fel rhan o'r rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol (ROF). Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r ASB i ddefnyddio'r data yn yr adroddiad i lywio dyluniad system o reoleiddio sy'n cydnabod pwysigrwydd safonau bwyd fel bod defnyddwyr yn gallu bod yn hyderus bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label, a bod busnesau bwyd yn cyflawni eu cyfrifoldebau. Byddwn ni'n parhau i gyfrannu at broses rhaglen ROF i greu fframwaith rheoleiddio sy'n galluogi adnoddau i gael eu targedu yn y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon, gan dynnu sylw at arfer gorau a chynyddu effaith y gwaith a wnawn”

Prif ganfyddiadau'r arolwg

  • Bod lefelau adnoddau safonau bwyd yn Lloegr yn is ar y cyfan nag ydynt yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon, gyda 22% o awdurdodau lleol Lloegr â llai nag un person cyfwerth ag amser llawn sy'n ymroddedig i weithio ar safonau bwyd.  
  • Mae 15% o fusnesau bwyd heb sgôr ar gyfer risg safonau bwyd, ond mae'r ffigurau ar gyfer rhai awdurdodau lleol yn uwch. 
  • Cafodd awdurdodau lleol anhawster wrth recriwtio swyddogion cymwys ac nid oedd 57% o awdurdodau lleol mewn sefyllfa i gefnogi myfyriwr drwy'r broses gymhwyster 

Mae nifer o awdurdodau lleol yn mabwysiadu dulliau eraill o gyflenwi safonau bwyd yn effeithiol. Rydym ni'n bwriadu archwilio ac adeiladu ar feysydd o arfer da fel rhan o'n rhaglen ddiwygio. 

Adolygiad i'w drafod yng nghyfarfod nesaf Bwrdd yr ASB

Mae'r adolygiad o safonau bwyd wedi'i gyhoeddi fel rhan o bapurau Bwrdd yr ASB. 

Bydd cyfarfod nesaf y Bwrdd yn cael ei gynnal yn Church House, Llundain ddydd Mercher 5 Rhagfyr am 8.30am. Gallwch fod yn bresennol yn y cyfarfod neu wylio yn fyw ar-lein.

Mae'r agenda lawn a'r papurau i'w gweld ar adran Cyfarfodydd Bwrdd ein gwefan

I wybod sut i gofrestru a chymryd rhan yng nghyfarfod y Bwrdd, ewch i'n gwefan.