Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2019/20

Heddiw, cyhoeddodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ei Hadroddiad Blynyddol a'i Chyfrifon Cyfunol ac i San Steffan ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein perfformiad a'n gweithgareddau yn 2019/20 ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon am gost net o £112.6 miliwn.

Yn ei rhagair i’r cyfrifon, mae Cadeirydd yr ASB, Heather Hancock yn egluro bod y Deyrnas Unedig (DU) yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE) wedi dominyddu agenda ei Bwrdd dros y 12 mis diwethaf a bod yr ASB wedi cyflawni ei hamcanion Brexit.  Mae Heather yn cydnabod ein bod ni'n wynebu cyfres o heriau digynsail sy'n gysylltiedig â’r coronafeirws. Meddai:

‘Rwy’n falch o ddweud bod yr ASB yn gwneud ei rhan i sicrhau bod pobl yn y DU yn parhau i gael bwyd diogel. Mae'r un gwytnwch a dyfeisgarwch a oedd yn rhan o baratoadau Brexit yr adran dros y flwyddyn ddiwethaf i’w gweld eto wrth i ni fynd i’r afael â'r heriau hyn.
Mae gan yr ASB 20 mlynedd o brofiad mewn rheoli digwyddiadau a chyfathrebu risg, sydd wedi’i ategu gan bwysau gwyddoniaeth yr ASB. Mae gennym ni’r gallu, yr arbenigedd, a'r perthnasoedd gyda'r diwydiant bwyd ac adrannau gorfodi awdurdodau lleol i sicrhau nad yw diogelwch bwyd yn dod yn broblem i ddinasyddion y DU yn ystod yr argyfwng hwn.’ 

Mae'r Prif Weithredwr Emily Miles yn egluro yn ei rhagair bod digon o dystiolaeth ym mhob tudalen o’r adroddiad blynyddol eleni o'r ASB yn gwneud ei gwaith bob dydd yn dda. O ran gorsensitifrwydd i fwyd, un o'n pedair blaenoriaeth strategol, esboniodd:

‘Rydym ni wedi gweithio'n galed dros y flwyddyn [adrodd] i wella ansawdd bywyd pobl sydd â gorsensitifrwydd i fwyd, a hyn yn dilyn cyfres o farwolaethau trasig yn gysylltiedig ag alergeddau. Rydym ni wedi bwrw ymlaen â'r gofynion labelu ar gyfer bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol, wedi diweddaru ein canllawiau alergeddau ar gyfer busnesau bwyd ac awdurdodau lleol, wedi cynnal symposiwm alergeddau cyntaf yr ASB, ac mae ein hymgyrch #HawddHoli wedi codi ymwybyddiaeth o'r rheolau labelu alergenau ymhlith defnyddwyr a busnesau.’

Darllenwch yr adroddiad i ddarganfod rhagor am ein gweithgareddau a’n perfformiadau yn ystod 2019/20.

Ein blwyddyn mewn rhifau

 • Cyhoeddwyd ymchwil gennym ni a amcangyfrifodd fod 2.4 miliwn o bobl yn dioddef o glefyd berfeddol heintus a gludir gan fwyd (2018).
 • Gwnaethom amcangyfrif £9.1 biliwn fel cost gymdeithasol salwch a gludir gan fwyd (2018), gyda £3 biliwn ar gyfer 13 pathogen a gludir gan fwyd. £6 biliwn ar gyfer salwch a gludir gan fwyd heb ei briodoli.
 • Dangosodd ein harolwg tracio agweddau’r cyhoedd fod 73% o'r ymatebwyr yn ymwybodol o'r ASB ac yn ymddiried yn yr ASB i wneud ei gwaith.
 • Roedd 152 allan o 384 o awdurdodau lleol yn gysylltiedig â'r gwasanaeth Cofrestru Busnes Bwyd ar-lein gwell (31 Mawrth 2020).
 • Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: £19 miliwn o gyllid ychwanegol wedi’i glustnodi i gefnogi paratoadau'r ASB.
 • Gorsensitifrwydd i fwyd: cyllid o £4.6 miliwn ar gyfer gweithgareddau allweddol yn 2019/20 a 2020/21.
 • Llwyddodd 68.9% o fusnesau yng Nghymru sy'n cyflenwi bwyd yn uniongyrchol i ddefnyddwyr i gael sgôr hylendid bwyd o 5 ('Da iawn').
 • Roedd 98.7% o weithredwyr busnesau bwyd cig yng Nghymru wedi’u sgorio’n 'foddhaol' neu'n uwch o ran cydymffurfio.
 • Cafodd yr ASB wybod am, ac yna ymchwilio i 2,479 o ddigwyddiadau bwyd, bwyd anifeiliaid a halogiad amgylcheddol.
 • Diogelwch bwyd yn y cartref: Mae 67% o’r ymddygiadau yr adroddir amdanynt yn unol â'r arferion diogelwch bwyd a argymhellir (arolwg Bwyd a Chi).
 • Troseddau Bwyd: 200+ o bobl wedi’u rhybuddio gan yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd am risgiau 'llosgi braster' DNP ar ôl iddynt ei brynu (yn honedig).
 • Cyfanswm gwariant gwyddoniaeth ac ymchwil yr ASB: £12.7 miliwn.

Bod y sefydliad gorau gallwn fod:

 • Rydym ni’n adran o’r Gwasanaeth Sifil sy’n 'Perfformio'n Uchel': Sgôr ymgysylltu â gweithwyr o 67% yn Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil.
 • Fe gyflawnom ni strategaeth dyfarnu tâl newydd: Cynnydd isafswm o 1.5% mewn cyflog sylfaenol wedi'i warantu ar gyfer staff cymwys.