Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyhoeddi cyngor rhagofalus ar ddiogelwch a thrin wyau penodol

Penodol i Lloegr a Cymru
Cyngor rhagofalus i ddefnyddwyr sydd wedi prynu swp (batch) o wyau Llew Prydain a allai fod wedi'u halogi â salmonela.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cyhoeddi cyngor rhagofalus i ddefnyddwyr sydd wedi prynu swp penodol o wyau Llew Prydain a allai fod wedi'u halogi â salmonela

Mae modd adnabod wyau yr effeithir arnynt yn ôl y cod swp a'r stamp gyda’r dyddiad ‘ar ei orau cyn’ ar y plisgyn wyau.

Mae'r wyau yr effeithir arnynt yn cael eu gwerthu mewn siopau a restrir isod yng Nghymru ac yn Lloegr yn unig.

Mae'r wyau yr effeithir arnynt yn y swp 1UK15270. 

Manylion y cynnyrch 

Sainsbury's (rhai siopau) 

Cynnyrch Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’
Wyau Maes (Free Range)

30 Hydref 2020

05 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr 6

30 Hydref 2020

05 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr Iawn 6

30 Hydref 2020

01 Tachwedd 2020

05 Tachwedd 2020

Wyau Maes Canolig 12

30 Hydref 2020

01 Tachwedd 2020 

04 Tachwedd 2020

05 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr 12

30 Hydref 2020 

01 Tachwedd 2020 

04 Tachwedd 2020 

05 Tachwedd 2020

Wyau Maes Maint Cymysg 15

30 Hydref 2020

Wyau Maes J.James  10 

01 Tachwedd 2020

05 Tachwedd 2020

Wyau Sgubor Maint Cymysg 15 01 Tachwedd 2020

Aldi (rhai siopau)

Cynnyrch Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’ 
Wyau Maes Cymysg 12 30 Hydref 2020

Asda (rhai siopau)

Cynnyrch  Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’ 
Wyau Maes Mawr 12 30 Hydref 2020

Risg i ddefnyddwyr  

Gall nifer fach iawn o'r wyau uchod fod wedi'u halogi â salmonela, oherwydd ei fod i'w gael yn yr amgylchedd. Efallai y bydd wyneb y plisgyn wyau wedi'i halogi.

Mae'r symptomau a achosir gan salmonela fel arfer yn cynnwys twymyn, dolur rhydd a chrampiau yn yr abdomen. 

Ein cyngor i ddefnyddwyr 

Fel mesur rhagofalus, cynghorir defnyddwyr i goginio'r wyau a restrir yn y tabl uchod yn drylwyr, mae hyn yn golygu na ddylid bwyta'r melynwy na’r gwynwy yn feddal. Bydd hyn yn cael gwared ar salmonela ac yn osgoi risg o salwch. 

Dylai defnyddwyr bob amser ddilyn arferion hylendid a thrin wyau da wrth drin wyau a deunydd pecynnu cysylltiedig, gan gynnwys: 

  • storio wyau yn yr oergell nes eu defnyddio
  • defnyddio wyau erbyn y dyddiad ‘ar ei orau cyn’ 
  • glanhau arwynebau ac offer cegin yn effeithiol ar ôl eu defnyddio, gan gynnwys yr oergell 
  • golchi dwylo'n drylwyr ar ôl trin wyau, gan gynnwys deunydd pecynnu a phlisgyn wyau 

Dylai unrhyw un sy'n poeni am symptomau gysylltu â'u meddyg teulu neu wasanaeth y tu allan i oriau yn y lle cyntaf.

Dylai defnyddwyr sydd am ddychwelyd yr wyau sydd o bosibl wedi’u heffeithio gysylltu â'r siop lle prynwyd yr wyau i gael rhagor o wybodaeth.

Dim ond yr wyau a restrir uchod a werthir yn y siopau yn y tabl sy'n wedi’u heffeithio. Nid effeithir ar unrhyw wyau eraill a werthir gan y manwerthwyr hyn na'r wyau a werthir mewn siopau eraill. Nid oes angen newid eich arferion siopa am wyau na'ch arferion coginio arferol ar gyfer wyau nad ydynt wedi'u rhestru uchod.