Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyhoeddi Cynllun Iaith Gymraeg newydd

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd yn cryfhau ein hymrwymiad i ddarparu dewis iaith gweithredol i ddinasyddion yng Nghymru.

Rydym ni wedi cyhoeddi Cynllun Iaith Gymraeg newydd ar gyfer y cyfnod 2019-2022, sy'n amlinellu sut y byddwn ni'n parhau i ddarparu gwasanaethau Cymraeg a Saesneg cyfartal i'n cynulleidfaoedd yng Nghymru.

Mae'r Cynllun, sydd wedi'i gymeradwyo gan Gomisiynydd y Gymraeg, yn adeiladu ar sylfaen ein dau Gynllun blaenorol ac yn sicrhau bod ein hymrwymiad i'r iaith Gymraeg yn parhau i fod yn berthnasol ac yn addas at y diben. Mae'r Cynllun yn berthnasol ar draws yr Asiantaeth ac mae cynllun gweithredu yn cyd-fynd ag ef, sy'n nodi sut y byddwn ni'n gweithredu'r ymrwymiadau o fewn y Cynllun.

Meddai Richard Bowen, Cyfarwyddwr Dros Dro yr Asiantaeth yng Nghymru:

Bydd ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd yn cryfhau ein gwasanaeth dwyieithog ac rwy'n edrych ymlaen at gydweithio ar draws yr Asiantaeth i weithredu ymrwymiadau'r Cynllun.

Mae gan bob un ohonom ni gyfrifoldeb o fewn yr Asiantaeth i sicrhau bod ansawdd ein gwasanaeth dwyieithog yn parhau i fod yn uchel, a byddwn ni'n gweithio'n barhaus ar ffyrdd o wella'r ddarpariaeth hon ymhellach. Rydym ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg yn ein gwaith i sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label.

Hoffwn ddiolch i'n Huned Iaith Gymraeg ac i Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg am eu gwaith caled wrth ddrafftio a chytuno ar y Cynllun newydd.

Byddwn ni'n parhau i fesur ein cynnydd wrth weithredu'r mesurau yn y Cynllun ac yn darparu adroddiadau monitro blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Iaith Gymraeg, ewch i food.gov.uk.