Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn gosod dyddiad cau ar gyfer y diwydiant CBD ac yn darparu cyngor diogelwch i ddefnyddwyr

Rydym ni wedi gosod dyddiad cau i fusnesau sy’n gwerthu CBD i ddarparu rhagor o wybodaeth am gynhyrchion CBD a'u cynnwys. Rydym ni hefyd yn cynghori grwpiau sy’n agored i niwed i beidio â chymryd CBD, ac oedolion iach i gymryd dim mwy na 70mg y dydd.

Last updated: 13 Chwefror 2020

Y dyddiad cau i'r diwydiant CBD gyflwyno ceisiadau awdurdodi bwyd newydd dilys yw 31 Mawrth 2021. Ar ôl 31 Mawrth y flwyddyn nesaf, dim ond cynhyrchion sydd â chais dilys fydd yn cael aros ar y farchnad. Mae'r broses awdurdodi yn sicrhau bod bwyd newydd yn bodloni safonau cyfreithiol, gan gynnwys diogelwch a chynnwys.

Mae awdurdodau lleol yn gorfodi'r ddeddfwriaeth bwyd newydd. Fe'u cynghorwyd y dylai busnesau allu gwerthu eu cynhyrchion CBD presennol yn ystod yr amser hwn ar yr amod nad ydynt wedi'u labelu'n anghywir, nad ydynt yn anniogel i'w bwyta ac nad ydynt yn cynnwys sylweddau sy'n dod o dan ddeddfwriaeth cyffuriau.  

Yn ogystal, rydym ni heddiw’n cynghori'r rhai sy'n feichiog, yn bwydo o’r fron neu'n cymryd unrhyw feddyginiaeth i beidio â chymryd unrhyw gynhyrchion CBD. Cynghorir oedolion iach hefyd i feddwl yn ofalus cyn cymryd CBD, ac rydym ni’n argymell dim mwy na 70mg y dydd (tua 28 diferyn o 5% CBD) oni bai o dan gyfarwyddyd meddygol. Mae'r cyngor rhagofalus newydd hwn yn seiliedig ar ganfyddiadau diweddar Pwyllgor ar Wenwyndra y llywodraeth.
 
Meddai Emily Miles, Prif Weithredwr yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

'Mae cynhyrchion CBD ar gael yn eang ar y stryd fawr ond nid ydyn nhw wedi’u hawdurdodi’n iawn. Rhaid i'r diwydiant CBD ddarparu rhagor o wybodaeth am ddiogelwch a chynnwys y cynhyrchion hyn i'r rheoleiddiwr cyn 31 Mawrth 2021, neu fydd y cynhyrchion yn cael eu tynnu oddi ar y silffoedd.   

'Hefyd heddiw, rydym ni’n cynghori y gallai CBD fod yn beryglus i grwpiau sy’n agored i niwed, ac yn awgrymu lefel uchaf o 70mg y dydd i bawb arall sy'n cymryd y cynnyrch. 
 
'Mae'r camau rydym ni’n eu cymryd heddiw yn gam pragmatig a chymesur wrth gydbwyso diogelu iechyd y cyhoedd â dewis y defnyddiwr. Mater i'r diwydiant yn awr yw cyflenwi'r wybodaeth hon fel y gall y cyhoedd fod yn dawel eu meddwl bod CBD yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.'

Meddai'r Athro Alan Boobis, Cadeirydd y Pwyllgor Annibynnol ar Wenwyndra:  

'Mae fy mhwyllgor wedi adolygu’r dystiolaeth ar gynhyrchion bwyd CBD ac wedi dod o hyd i dystiolaeth bod effeithiau niweidiol posibl ar iechyd o ganlyniad i gymryd y cynhyrchion hyn. Rydym ni’n arbennig o bryderus am fenywod beichiog neu fenywod sy'n bwydo o’r fron a phobl ar feddyginiaeth. 

'Nid ydym ni’n gwybod digon i fod yn sicr am risg o’r fath ond rwy’n falch o’r dull synhwyrol a phragmatig y mae’r ASB yn ei gymryd. Bydd y pwyllgor yn parhau i adolygu'r cynhyrchion hyn yn ystod y misoedd i ddod.'

Beth yw CBD?

  • Mae CBD yn gemegyn a geir yn naturiol yn y planhigyn canabis. Dim ond yn ddiweddar iawn y cafodd ei dynnu a'i werthu fel rhin CBD ar wahân. Gellir dod o hyd i rin CBD mewn ystod o gynhyrchion fel olewau, melysion, cynhyrchion becws a diodydd.  
  • Cadarnhawyd CBD fel cynnyrch bwyd newydd ym mis Ionawr 2019. O dan y rheoliadau bwyd newydd, dylid gwerthuso ac awdurdodi bwyd neu gynhwysion bwyd nad oes ganddynt hanes o’u bwyta cyn Mai 1997 cyn y gellir eu rhoi ar y farchnad.  Mae rhagor o wybodaeth am fwyd newydd ar gael ar ein gwefan. 
  • Mae'r cyhoeddiad heddiw ar rin CBD yn berthnasol yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon. Mae rheoliadau bwyd newydd yn yr Alban yn dod o dan Safonau Bwyd yr Alban.
  • Rydym ni’n gyfrifol am reoleiddio CBD fel bwyd newydd. Nid yw hyn yn cynnwys colur, anweddau (vapes), cynhyrchion sy'n gwneud honiadau meddyginiaethol neu gynhyrchion sy'n cynnwys cyffuriau rheoledig fel THC. Lle mae rhin CBD hefyd yn cynnwys THC (neu ganabinoidiau eraill a reolir) yna mae'n debygol y byddant yn dod o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, ac mae canllawiau pellach ar gael gan y Swyddfa Gartref, sydd wedi darparu taflen ffeithiau ar Ganabis, CBD a chanabinoidiau eraill. 
  • O ran y cyhoeddiad hwn, ni fydd unrhyw effaith ar y rhai sy'n cymryd CBD neu ganabis ar bresgripsiwn yn feddygol. 
  • Mae gennym ni ragor o gyngor i ddefnyddwyr a chanllawiau i fusnesau ar ein gwefan. 

Gorfodi

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yw'r Awdurdod Cymwys Canolog ar gyfer diogelwch bwyd, ond awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am orfodi cyfraith bwyd o ddydd i ddydd.  Rydym ni’n cyhoeddi canllawiau i gefnogi cysondeb o ran dull gweithredu, ond yn y pen draw, awdurdodau lleol sy'n gwneud penderfyniadau gorfodi penodol yn seiliedig ar ffeithiau achosion ac amgylchiadau penodol.  

Pwyllgor ar Wenwyndra

Mae'r Pwyllgor ar Wenwyndra Cemegion mewn Bwyd, Cynhyrchion Defnyddwyr a'r Amgylchedd (COT) yn bwyllgor gwyddonol annibynnol sy'n rhoi cyngor i ni, yr Adran Iechyd a Gofal Iechyd ac Adrannau ac Asiantaethau eraill y Llywodraeth ar faterion sy'n ymwneud â gwenwyndra cemegion.