Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn lansio adnodd newydd i helpu busnesau i asesu risgiau troseddau bwyd

Gall busnesau bwyd ddefnyddio adnodd ar-lein newydd i asesu pa mor agored ydynt i droseddau bwyd.

Mae'r Adnodd Hunanasesu Gwydnwch Twyll yn arwain perchnogion a gweithwyr busnesau bwyd trwy gyfres o gwestiynau sydd wedi'u dylunio i'w helpu i nodi risg troseddau bwyd yn eu busnes, ac yn amlinellu'r camau y gallant eu cymryd i liniaru hyn. Gall busnesau ddefnyddio’r adnodd yn ddienw neu ddewis rhannu eu manylion gyda'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i gael cyngor a chefnogaeth wedi'u teilwra. 

Datblygwyd yr adnodd gan yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (yr Uned), sef swyddogaeth benodol o fewn yr ASB ar gyfer gorfodi’r gyfraith. Mae'r Uned yn gweithio gyda'r diwydiant bwyd i nodi bygythiadau ac yn cydweithio â phartneriaid i fynd i'r afael â nhw. 

Meddai Darren Davies, Pennaeth Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr ASB:

'Mae'r pandemig wedi bod yn hynod heriol i'r diwydiant bwyd, ond rydym ni'n ymwybodol o’r difrod y gall troseddau bwyd ei wneud i enw da busnes ac i iechyd defnyddwyr. 

'Er bod y rhan fwyaf o fwyd  y Deyrnas Unedig (DU) ymhlith y mwyaf diogel a’r mwyaf dilys yn y byd, mae’r un mor bwysig ag erioed i fusnesau fod yn wyliadwrus o’r bygythiad a achosir gan droseddwyr. 

'Gall trosedd ddigwydd unrhyw le ar hyd y llwybr, o’r fferm i’r fforc, felly byddwn ni’n annog busnesau o bob maint ar draws y diwydiant i ddefnyddio’r adnodd rhad ac am ddim hwn.'

Beth yw troseddau bwyd? 

Rydym ni’n diffinio troseddau bwyd fel twyll difrifol a throseddu cysylltiedig o fewn cadwyni cyflenwi bwyd. Mae'r diffiniad hwn hefyd yn cynnwys gweithgarwch sy'n effeithio ar ddiod a bwyd anifeiliaid. Gall fod yn niweidiol iawn i ddefnyddwyr, busnesau bwyd a'r diwydiant bwyd ehangach.

Beth yw'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd?

Mae'r Uned yn swyddogaeth benodol o fewn yr ASB ar gyfer gorfodi’r gyfraith. Mae'r Uned yn arwain ar droseddau bwyd ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ac yn  gweithio'n agos gydag Uned Troseddau a Digwyddiadau Bwyd yr Alban sy’n rhan o Safonau Bwyd yr Alban.

Sefydlwyd yr Uned yn 2015 yn dilyn adolygiad o’r digwyddiad cig ceffyl yn 2013. Diben yr Uned yw diogelu defnyddwyr a'r diwydiant bwyd rhag troseddau bwyd o fewn cadwyni cyflenwi bwyd.