Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn lansio ymgyrch i helpu'r sector bwyd i addasu i'r 'normal newydd'

Mae'r ymgyrch Yma i Helpu yn cynnig canllawiau ymarferol i fusnesau bwyd ar sut i gofrestru, ailagor ac addasu i fasnachu'n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae llawer o fusnesau bwyd sefydledig wedi arallgyfeirio i ddosbarthu bwyd, gwerthu bwyd tecawê neu werthu ar-lein er mwyn parhau i weithredu. Mae tystiolaeth yn dangos bod cynnydd yn nifer y bobl sy'n coginio gartref ac yn gwerthu bwyd yn lleol neu ar-lein.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi datblygu'r ymgyrch Yma i Helpu ar gyfer busnesau bwyd bach fel bwytai, siopau tecawê a siopau coffi, i egluro pa brosesau a gofynion hylendid y mae'n rhaid iddynt eu dilyn wrth iddynt ddatblygu ffyrdd newydd o weithio.

Meddai Michael Jackson, Pennaeth Cydymffurfiaeth Reoleiddio yr ASB:  

'Mae COVID-19 wedi bod yn gyfnod hynod heriol i'r diwydiant bwyd, gyda llawer o fusnesau'n newid y ffordd maen nhw'n masnachu i oroesi.'

'Mae'n parhau i fod yn bwysig iawn bod busnesau yn deall y risgiau diogelwch bwyd ychwanegol posibl o ganlyniad i'r newidiadau hyn a'r camau y mae'n rhaid iddynt eu cymryd i ddiogelu eu cwsmeriaid. Nod ein hymgyrch Yma i Helpu yw cefnogi busnesau i weithredu yn y ffordd gywir, er mwyn sicrhau bod defnyddwyr yn parhau i gael mynediad at fwyd sy'n ddiogel.'

Mae'r ymgyrch yn cynnwys cyngor defnyddiol ar ystod o faterion, fel darparu gwybodaeth am alergenau; deunydd pecynnu bwyd a chynwysyddion tecawê diogel a sicrhau bod y gyrwyr sy’n dosbarthu bwyd yn dilyn rheolau hylendid bwyd. Mae hefyd yn tynnu sylw at y rhwymedigaeth gyfreithiol i unrhyw un sy'n gwerthu, coginio, storio, trin, paratoi neu ddosbarthu bwyd, gofrestru eu busnes â'u hawdurdod lleol.

Cefnogir yr ymgyrch gan gyfres o astudiaethau achos gan fusnesau bach yn rhannu arbenigedd yn y diwydiant. Bydd yn edrych ar sut maen nhw wedi rheoli'r newid i fodelau gweithredu newydd a'r heriau maen nhw wedi eu hwynebu. Bydd eu straeon yn cael eu hadrodd trwy flogiau, podlediadau a gweminarau ac ar draws ein sianeli. Tanysgrifiwch i gael hysbysiadau pan fydd astudiaethau achos newydd yn cael eu cyhoeddi. 

Mae ein cyngor yn glir ei bod yn parhau i fod yn annhebygol iawn y gall pobl ddal COVID-19 o fwyd. Mae COVID-19 yn salwch anadlol ac nid yw’n hysbys ei fod yn cael ei drosglwyddo trwy ddod i gysylltiad â bwyd na deunydd pecynnu bwyd. Rydym ni’n parhau i weithio'n agos gyda’r diwydiant a phartneriaid eraill i sicrhau bod cyflenwad bwyd y Deyrnas Unedig yn parhau i fod yn ddiogel.

Kitchen reopening checklist