Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth yn croesawu cyfraith labelu alergenau newydd

Mae Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), wedi croesawu'r cyhoeddiad am gyfraith labelu alergenau newydd i ddiogelu ymhellach y ddwy filiwn o bobl sy'n byw gydag alergedd bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU). Gwnaed y cyhoeddiad heddiw gan Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Michael Gove

Mae'r llywodraeth yn bwriadu cyflwyno'r ddeddfwriaeth newydd yr haf hwn a fydd yn ei gwneud yn orfodol i labelu cynhwysion llawn ar fwyd  sy'n cael ei becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol.

Bwriedir i'r deddfau newydd ddod i rym yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon erbyn haf 2021 – gan roi amser i fusnesau bwyd addasu i'r newid.

Meddai Heather Hancock: 

'Rwy'n croesawu cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol yn fawr: mae hwn yn gam pwysig ymlaen yn ein huchelgais i'r DU fod y lle gorau yn y byd i bobl sy'n byw gyda gorsensitifrwydd i fwyd.

Rydym ni'n gwybod y gall effaith alergedd neu anoddefiad bwyd ar ansawdd bywyd fod yr un mor fawr, neu hyd yn oed yn fwy, na bron pob salwch arall a gludir gan fwyd.  

Er ei bod yn amhosibl cael gwared ar y risgiau'n gyfan gwbl, credwn y bydd cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol am y newid hwn yn y rheolau yn golygu gwell mesurau diogelwch i ddefnyddwyr sydd ag alergedd neu anoddefiad.'

Diogelu defnyddwyr

Mae'r cyhoeddiad heddiw yn ganlyniad ymgynghoriad ar draws y DU, a lansiwyd ym mis Ionawr, a oedd yn ceisio barn ar ddiweddaru cyfreithiau labelu alergenau bwyd ar gyfer bwyd sydd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol. Daeth yn sgil marwolaeth drasig Natasha Ednan-Laperouse, merch yn ei harddegau a fu farw o ganlyniad i adwaith alergaidd i faguette yr oedd hi wedi'i fwyta nad oedd yn arddangos gwybodaeth am alergenau ar y deunydd pecynnu.

Cytunodd Bwrdd yr ASB, mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Mai, ar gyngor i Weinidogion y dylai fod yn orfodol i labelu'r cynhwysion yn llawn ar bob cynnyrch sydd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol.

Cyfreithiau cyfredol

Mae 'bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol' yn fwyd sydd wedi'i baratoi a'i becynnu ar yr un safle ag y caiff ei werthu. Er enghraifft, brechdan neu salad wedi'i becynnu sydd wedi'i baratoi gan staff yn gynharach yn y dydd a'i roi ar silff i'w brynu.

Ar hyn o bryd, nid oes rhaid i'r bwyd yma gario labeli a gwybodaeth am alergenau, gan fod disgwyl y gall y cwsmer siarad â'r person a oedd yn gyfrifol am baratoi neu becynnu'r cynnyrch am yr wybodaeth hon. Mae hyn wedi arwain at bobl yn tybio yn anghywir nad yw'r bwyd yn cynnwys unrhyw alergenau.

Mae llawer o fusnesau bwyd eisoes wedi cymryd camau i wella labelu bwyd. Mae eraill sydd eto i wneud newidiadau yn cael eu hannog i wneud popeth o fewn eu gallu cyn y dyddiad gweithredu i helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau bwyd diogel.