Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth yn diwygio ei chanllawiau diogelwch ar gyfer oes silff cig eidion, cig oen a phorc ffres yn dilyn ymgynghoriad

Bydd y penderfyniad, sydd wedi’i wneud yn dilyn rhaglen helaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid a chasglu tystiolaeth, yn cefnogi buddiannau defnyddwyr a’r diwydiant.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi diweddaru ei chanllawiau ar oes silff cig eidion, cig oen a phorc ffres oer sydd wedi’u pecynnu dan wactod (vacuum packed neu VP) neu drwy addasu’r atmosffer (modified atmosphere packed neu MAP).

O hyn ymlaen, gall gweithredwyr busnesau bwyd ddewis oes silff ddiogel ar gyfer y cynhyrchion penodol hyn yn unol â'u systemau rheoli diogelwch bwyd presennol, yn yr un ffordd ag y maent eisoes yn ei wneud ar gyfer mathau eraill o fwyd. Bydd ymbellhau oddi wrth system ‘yr un dull i bawb’ o fudd i ddefnyddwyr a’r diwydiant, gan barhau i sicrhau safonau diogelwch bwyd uchel a lleihau gwastraff bwyd diangen.

Gwnaed y penderfyniad yn seiliedig ar gyfuniad o dystiolaeth sy'n cynnwys cyngor microbiolegol arbenigol, gwybodaeth epidemiolegol am bresenoldeb botwliaeth, a data rhyngwladol dros nifer o flynyddoedd ar gynhyrchion cig. O'u gweithredu'n gywir, ni fydd y canllawiau newydd hyn yn cael unrhyw effaith negyddol ar ddiogelwch bwyd.

Fis diwethaf, daeth ymgynghoriad cyhoeddus ar ddewisiadau i newid y canllawiau arfer gorau oes silff 10 diwrnod blaenorol ar gyfer y cynhyrchion hyn i ben.

Meddai Rebecca Sudworth, Cyfarwyddwr Polisi’r ASB:

“Gallwn gyhoeddi bod ein canllawiau arfer gorau ar ddiogelwch ac oes silff cig eidion, cig oen a phorc oer VP/MAP yn newid.

“Mae gan y Deyrnas Unedig (DU) fframwaith cyfreithiol cadarn ac mae’r diwydiant bwyd yn gyfrifol am sicrhau bod bwyd sy’n cael ei roi ar y farchnad yn ddiogel. Bydd busnesau bwyd yn gallu dilyn canllawiau presennol y diwydiant i sicrhau bod oes silff briodol yn cael ei rhoi i'r cynhyrchion hyn, tra bydd cefnogaeth yn cael ei darparu i fusnesau llai na fydd efallai â'r gallu hwn trwy osod terfyn wedi’i addasu o 13 diwrnod.

“Rydym ni'n hyderus y bydd busnesau bwyd ledled y DU yn parhau i roi safonau a diogelwch wrth wraidd popeth maen nhw'n ei wneud, fel y gall defnyddwyr fod yn hyderus bod eu buddiannau nhw dod yn gyntaf.”

Mae cynrychiolwyr y diwydiant ar Weithgor ar y Cyd rhwng yr ASB a’r Diwydiant, sydd wedi trafod y canllawiau dros y chwe mis diwethaf fel rhan o'r broses adolygu, yn croesawu penderfyniad yr ASB.

Meddai David Lindars, cyd-gadeirydd y gweithgor a Chyfarwyddwr Gweithrediadau Technegol Cymdeithas Proseswyr Cig Prydain: 

“Rwy’n croesawu’r penderfyniad hwn, sy’n cynrychioli rheoleiddio modern yn seiliedig ar dystiolaeth, ac a gyrhaeddwyd drwy waith cydgysylltiedig rhagorol rhwng y diwydiant a’r rheoleiddiwr.

“Rydym ni’n hyderus bod hwn yn ganlyniad cymesur a fydd o fudd i ddefnyddwyr a busnesau bwyd ac yn helpu i leihau gwastraff bwyd, heb gyfaddawdu ar ddiogelwch bwyd.”

Daethpwyd i'r penderfyniad hwn mewn cydweithrediad â Safonau Bwyd yr Alban. Bydd y ddogfen ganllaw newydd ar gael i gyfeirio ati ar wefan yr ASB o ddydd Llun, 14 Rhagfyr 2020.

Ni chanfu adolygiad yr ASB o'r canllawiau arfer gorau, sy'n ceisio lleihau'r risg o fotwliaeth a gludir gan fwyd, unrhyw dystiolaeth o achosion sy'n gysylltiedig â'r cynhyrchion hyn yn fyd-eang, ac roedd yn cynnwys adroddiad gan is-grŵp y Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Microbiolegol Bwyd (ACMSF).

Er bod disgwyl i fusnesau mwy allu rhoi eu canllawiau eu hunain ar waith ar unwaith ar gyfer y cynhyrchion hyn, mae'r ASB yn cydnabod efallai na fydd gan fusnesau bwyd bach a chanolig yr adnoddau na'r arbenigedd addas.

Felly, byddant yn gallu defnyddio argymhelliad newydd yr ACMSF ar gyfer eu cig eidion, cig oen a phorc oer ffres sydd wedi bod yn destun VP/MAP, pe byddent yn dymuno gwneud hynny. Mae hyn yn golygu y gallant roi oes silff hyd atuchafswm o 13 diwrnod ar gyfer y cynhyrchion hyn heb unrhyw weithgarwch pellach i ddangos y diogelwch mewn perthynas â C. botulinum.

Mae'r adolygiad hwn yn berthnasol i gig oen, cig eidion a phorc oer ffres VP/MAP sydd heb gynhwysion ychwanegol ac sydd heb fod yn destun prosesu pellach y tu hwnt i dorri, pecynnu, oeri, rhewi a rhewi cyflym yn unig. Nid yw'n berthnasol i unrhyw gig eidion, cig oen neu borc sy'n destun prosesu pellach fel briwio (mincing), coginio neu gymysgu ag unrhyw gynhwysion eraill fel perlysiau, sbeisys neu halen halltu.

Mae adrannau perthnasol canllawiau arfer gorau'r ASB yn parhau i fod yn berthnasol i'r rhain a phob bwyd oer arall sydd wedi bod yn destun VP/MAP.