Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth yn penodi Prif Gynghorydd Gwyddonol newydd

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi penodi'r Athro Robin May yn Brif Gynghorydd Gwyddonol.

Mae'r Athro May, sy'n dechrau yn ei rôl ym mis Gorffennaf, yn Athro Clefydau Heintus ym Mhrifysgol Birmingham, lle mae ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Microbioleg a Haint. 

Yn Gymrawd Teilyngdod Ymchwil Cymdeithas Frenhinol Wolfson ac yn Gymrawd Academi Microbioleg America, mae'r Athro May yn arbenigo mewn ymchwil i glefydau heintus dynol, gan ganolbwyntio'n benodol ar sut mae pathogenau'n cynnal eu hunain o fewn organebau lletyol (host organisms). 

Wrth siarad am y penodiad, meddai Emily Miles, Prif Weithredwr yr ASB:

“Mae gwyddoniaeth wrth wraidd gwaith yr ASB i ddiogelu iechyd y cyhoedd ac i sicrhau bod ganddynt fwyd y gallant ymddiried ynddo. Rwy’n hynod falch o groesawu Robin May i’r ASB. Bydd yn dod â gwybodaeth wyddonol ddofn a sgiliau strategol rhagorol i sicrhau bod ein blaenoriaethau ym maes diogelwch a safonau bwyd yn cael eu llywio gan yr wyddoniaeth orau sydd ar gael.”


Ychwanegodd yr Athro May:

“Mae’n fraint mawr cael fy newis fel Prif Gynghorydd Gwyddonol nesaf yr ASB. Mae bwyd diogel, dibynadwy yn ganolog i’n bywydau, a chredaf yn gryf bod angen i benderfyniadau polisi bwyd gael eu llywio gan y data gwyddonol gorau a mwyaf cadarn bosibl. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio'n agos gyda chydweithwyr yn yr ASB ac ar draws y llywodraeth, y gymuned ymchwil a'r diwydiant bwyd, i ddarparu cyngor gwyddonol tryloyw a dibynadwy er mwyn sicrhau diogelwch a dilysrwydd bwyd i bob un ohonom ni.”

Bydd yr Athro May yn cymryd yr awenau gan yr Athro Guy Poppy, Prif Gynghorydd Gwyddonol yr ASB ers 2014. Bydd yr Athro Poppy yn dechrau rôl newydd gydag ‘UK Research and Innovation’ (UKRI), fel Cyfarwyddwr Rhaglen y Gronfa Blaenoriaethau Strategol (SPF) ar Drawsnewid Systemau Bwyd y Deyrnas Unedig ar gyfer pobl iach ac amgylchedd iach.  

Mae Bwrdd yr ASB yn sicrhau bod pob penderfyniad a wneir gan yr ASB yn ystyried cyngor gwyddonol a buddiannau defnyddwyr. Meddai Cadeirydd yr ASB, Heather Hancock:

“Rwy’n falch iawn bod yr Athro Robin May yn ymuno â’r ASB fel ein Prif Gynghorydd Gwyddonol. Mae hon yn rôl hanfodol bwysig wrth gynghori'r Bwrdd. Mae Robin yn dod ag arbenigedd a mewnwelediad amhrisiadwy i'n nod o ddiogelu iechyd y cyhoedd, gan sicrhau bod gan bobl fwyd diogel a dibynadwy. Rydym ni'n edrych ymlaen at weithio gydag ef.”

Rôl Prif Gynghorydd Gwyddonol yr ASB

Mae'r Prif Gynghorydd Gwyddonol yn gyfrifol am:

  • gywirdeb y prosesau a ddefnyddir i ddod o hyd i dystiolaeth wyddonol a sicrhau bod cyngor gwyddonol arbenigol ar gael i'r Asiantaeth
  • cynrychioli’r Asiantaeth yng nghymuned Prif Gynghorwyr Gwyddonol adrannol a’r gymuned wyddonol ehangach
  • hyrwyddo gwyddoniaeth o fewn yr Asiantaeth trwy ddatblygu arbenigedd ei gwyddonwyr.

Mae gan y Prif Gynghorydd Gwyddonol gyfrifoldeb cyffredinol hefyd am yr holl ddisgyblaethau dadansoddol y mae'r asiantaeth yn cael cyngor ganddynt, gan gynnwys gwyddorau naturiol a ffisegol, gwyddor gymdeithasol, economeg, ymchwil weithredol ac ystadegau.