Rheoleiddio Ein Dyfodol - Dogfennau pwysig

Rydyn ni'n anelu at ddull cynaliadwy o reoleiddio diogelwch bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, i annog busnesau i newid ymddygiadau a fydd o fudd i ddefnyddwyr. Rhwng nawr a 2020, rydyn ni'n bwriadu gweithredu a chyflwyno model rheoleiddio newydd ar gyfer bwyd. Fel rhan o hyn, byddwn ni'n cyhoeddi dogfennau allweddol, astudiaethau, ymchwil beilot ac ymchwil data i gefnogi rhaglen Rheoleiddio ein Dyfodol.

Pam fod yn rhaid i'r system rheoleiddio bwyd newid a sut ydym ni am wneud hyn 

Yn 2017, fe wnaethon ni gyhoeddi ein cynlluniau i newid y system rheoleiddio bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Darllenwch sut rydyn ni'n gobeithio trawsnewid y ffordd y caiff busnesau bwyd eu rheoleiddio.

Astudiaeth Dichonolrwydd CheckIt

Gellid defnyddio technoleg ddigidol newydd a ddefnyddir gan fusnesau bwyd i reoli arferion hylendid hefyd i helpu swyddogion iechyd yr amgylchedd i fonitro busnesau bwyd mewn amser real. 

Gallai hyn eu helpu i ganfod problemau diogelwch bwyd yn gynt a gwella diogelwch i'r cyhoedd. Darllenwch ein hastudiaeth sy'n nodi canlyniadau treial y dull newydd hwn. 

Araith Fforwm Bwyd a Maeth, San Steffan

Rydyn ni wedi cyhoeddi araith a draddodwyd gan ein Cadeirydd, Heather Hancock, i Fforwm Bwyd a Maeth San Steffan ar Ebrill 24. Trafododd y Cadeirydd dyfodol maes rheoleiddio bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU) wedi i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE). Roedd ei haraith yn cynnwys pedwar prif faes, sef pam fod rheoleiddio bwyd yn bwysig ar ôl i ni ymadael â'r UE, sut fydd y drefn reoleiddio newydd yn gweithio'n ymarferol, sut fydd bwyd yn cael ei reoleiddio a phwy fydd yn gyfrifol amdano.

Prosiect Peilot Safon Fyd-eang Consortiwm Manwerthu Prydain ar gyfer Diogelwch Bwyd

Fe wnaethon ni gyhoeddi canfyddiadau astudiaeth beilot sy'n nodi'r posibilrwydd i gynllun sicrwydd Safonau Byd-eang Consortiwm Manwerthu Prydain chwarae rhan mewn cynllun sicrwydd preifat a gaiff ei reoleiddio, sef un o rannau allweddol model Rheoleiddio Ein Dyfodol.

Er gwaethaf ei bod wedi dechrau cyn y cytunwyd ar fodel Rheoleiddio Ein Dyfodol, symudodd yr astudiaeth beilot oddi wrth ei dull gwreiddiol er mwyn canolbwyntio ar sut y gallai Safon Fyd-eang Consortiwm Manwerthu Prydain gefnogi egwyddorion allweddol y rhaglen. Mae hyn yn cynnwys defnyddio'r holl ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael a disgwyl i fusnesau wneud y peth iawn.

Mae sicrwydd preifat wedi'i reoleiddio yn elfen allweddol o fframwaith sicrwydd y rhaglen.  Mae cynlluniau sicrwydd, megis Safon Fyd-eang Consortiwm Manwerthu Prydain, yn un o'r nifer o ffynonellau data sy'n cael eu hystyried o dan y model. 

Strategaeth Arolygu Genedlaethol ar gyfer Prif Awdurdodau: Astudiaeth Dichonolrwydd

Fe wnaethon ni gyhoeddi astudiaeth ddichonolrwydd Rheoleiddio Ein Dyfodol sy'n edrych ar sut y gall cynllun y Prif Awdurdod, yn enwedig Strategaethau Arolygu Cenedlaethol, chwarae rhan yn system rheoleiddio busnesau bwyd y dyfodol.

Bydd canlyniadau'r astudiaeth yn ein helpu i ddatblygu safon newydd ar gyfer awdurdodau cynradd sy'n dymuno sefydlu strategaethau arolygu cenedlaethol ar gyfer bwyd. 

Data archwilio a gofynion diogelwch bwyd 

Fe wnaethon ni gyhoeddi canfyddiadau dau brosiect a oedd yn edrych ar p'un y gallai awdurdodau lleol ddefnyddio data archwilio a gasglwyd gan fusnesau bwyd i wirio safonau hylendid bwyd a phennu sgoriau.
 
O fis Medi i fis Rhagfyr 2016, aethon ni ati i weithio gyda Tesco, Mitchells & Butlers, yr archwilwyr y maent yn eu defnyddio ac awdurdodau lleol. Roedden ni am brofi data sicrwydd y cwmnïau yn erbyn y gofynion diogelwch bwyd y mae awdurdodau lleol yn eu defnyddio i wirio bod busnesau bwyd yn cydymffurfio. 

Cost rheoleiddio Asiantaeth Safonau Bwyd a Chyfraith Bwyd i ddiwydiant bwyd y DU 

Fel rhan o'n gwaith i foderneiddio'r system rheoleiddio bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, mae'n rhaid i ni ystyried costau gweithredu'r system gyfredol - y gost sylfaenol - ac effaith ariannol unrhyw newidiadau posibl.
  
Fe wnaethon ni gomisiynu astudiaeth i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r costau ariannol ac amser ar gyfer busnesau bwyd sy'n cydymffurfio â chyfraith bwyd. Roedden ni hefyd am ddeall y costau sy'n gysylltiedig â'r system reoleiddio. 

Cafodd y dadansoddiad a'r amcangyfrifon eu casglu trwy arolwg a chyfweliadau. Bydd y canfyddiadau yn helpu i lywio ein hamcangyfrifon sylfaenol o gostau rheoleiddio yn gyffredinol.

Cyngor Bwrdeistref Taunton Dean, Cyngor Gorllewin Gwlad yr Haf a Scoresafe – Astudiaeth Dichonolrwydd 

Rydym ni wedi cyhoeddi astudiaeth dichonolrwydd Rheoleiddio Ein Dyfodol sy'n edrych ar y broses o gofrestru busnesau bwyd drwy ddefnyddio technoleg ddigidol. Pwrpas yr astudiaeth oedd i ystyried syniadau newydd ar gofrestru busnesau bwyd, deall yr arfer gorau a gwersi a ddysgwyd yn y maes hwn er mwyn gallu datblygu'r model rheoleiddio gorau posibl ar gyfer bwyd.

Bydd canlyniadau'r astudiaeth yn ein galluogi i ddatblygu'r system ddigidol ar gyfer cofrestru busnesau bwyd ymhellach.