Llaeth yfed amrwd

Cyngor ar yfed llaeth yfed amrwd a'r rheoliadau diogelwch sydd ar waith o ran ei werthu.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'r rhan fwyaf o'r llaeth rydym ni'n ei yfed yn y Deyrnas Unedig yn cael ei drin â gwres er mwyn lladd bacteria niweidiol. Nid yw llaeth amrwd yn cael ei drin fel hyn – mae'n mynd yn syth o'r fuwch i'r botel. Ychydig iawn o bobl sy'n prynu ac yn yfed llaeth yfed amrwd.

Gall llaeth yfed amrwd ddod o 

  • wartheg
  • defaid
  • geifr 
  • byfflos

Cyngor yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar laeth a hufen yfed amrwd

Rydym ni'n cynghori y gall llaeth a hufen amrwd neu heb ei basteureiddio gynnwys bacteria niweidiol sy'n achosi gwenwyn bwyd. Mae pobl sydd â system imiwnedd wannach yn arbennig o agored i wenwyn bwyd ac ni ddylen nhw ei yfed. 

Mae'r bobl hyn yn cynnwys:
menywod beichiog
babanod a phlant bach
pobl hŷn
pobl â system imiwnedd wannach na'r arfer fel cleifion canser


Llaeth yfed amrwd a'r gyfraith

Mae gwerthu llaeth a hufen yfed amrwd yn gyfreithlon yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Dim ond drwy'r dulliau canlynol y gellir ei werthu yn uniongyrchol i'r defnyddiwr:
•    ffermydd cynhyrchu llaeth cofrestredig ar gât y fferm neu drwy fusnes arlwyo yn y ffermdy
•    ffermwyr mewn marchnadoedd ffermwyr
•    dosbarthwyr sy'n defnyddio cerbyd fel siop, fel rownd laeth
•    ar-lein yn uniongyrchol
•    peiriannau gwerthu ar y fferm

Mae'n anghyfreithlon gwerthu llaeth a hufen amrwd mewn unrhyw leoliad arall. Mae gwerthu llaeth a hufen amrwd wedi cael ei wahardd yn gyfan gwbl yn yr Alban.


Sut rydym ni'n diogelu pobl sy'n dewis yfed llaeth amrwd

Mae rheoliadau hylendid ar waith i ddiogelu defnyddwyr. Mae'n rhaid i laeth yfed amrwd sydd ar werth:

  • ddod o fuches sy'n iach ac yn rhydd rhag brwselosis a thwbercwlosis
  • dod o fferm sy'n cydymffurfio â rheolau hylendid ac sy'n cael ei harolygu ddwywaith y flwyddyn
  • fod â label arno gyda'r rhybudd iechyd priodol
  • fod wedi'i samplu a'i brofi bedair gwaith y flwyddyn gan Arolygwyr Hylendid Llaeth i sicrhau ei fod yn bodloni safonau diogelwch bwyd

Rydym ni'n adolygu'r rheolaethau ar laeth a hufen yfed amrwd yn rheolaidd. Rydym ni am gefnogi dewis defnyddwyr ond mae'n rhaid i ni gydbwyso hyn ochr yn ochr â diogelu iechyd y cyhoedd.