Neidio i’r prif gynnwys

Pedwerydd rhifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Croeso i rifyn pedwar o gylchlythyr Rheoleiddio ein Dyfodol. Gallwch ganfod rhagor am yr hyn mae’r tîm wedi bod yn ei wneud, a sut mae’r rhaglen yn dod yn ei blaen, isod.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yn y rhifyn hwn, mae newyddion am gyfarfod diweddar ein Bwrdd, canfyddiadau dwy astudiaeth ddiocholonrwydd, adborth o'n cyfarfodydd Grwpiau Cynghori Arbenigol diweddar a dogfen ddefnyddiol sy'n rhoi trosolwg o'r rhaglen. 

Trafodaeth Bwrdd yr Asiantaeth am raglen Rheoleiddio Ein Dyfodol 

Mae Bwrdd yr ASB wedi nodi rhaglen Rheoleiddio ein Dyfodol fel un o'r ddwy brif flaenoriaeth ar gyfer ail hanner strategaeth pum mlynedd yr ASB, hyd at 2020. Yn y ei gyfarfod ym mis Mawrth, roedd trafodaeth fanwl am gynnydd a'r sylfeini hanfodol ar gyfer datblygu'r model newydd.

Yn ystod trafodaeth eang, manteisiodd Heather Hancock, Cadeirydd yr ASB, ar y cyfle i gadarnhau nad ydym yn symud tuag at fodel hunan-reoleiddio i fusnesau bwyd y Deyrnas Unedig. Dywedodd: "Nid llacio rheolau yw ein nod wrth wneud hyn. Mae hyn yn ymwneud â pherchnogaeth, cynhaliaeth a symud safonau bwyd a diogelwch y cyhoedd yn ei flaen."
Amlinellodd Nina Purcell, Uwch Swyddog Cyfrifol dros raglen Rheoleiddio ein Dyfodol, yr hyn sydd wedi'i gyflawni hyd yn hyn, sy'n cynnwys:

  • Sefydlu Grwpiau Cynghori Arbenigol y Diwydiant a Gweithwyr Proffesiynol i roi cyngor a chanllaw i'r ASB
  • Digwyddiadau 'Hot House' llwyddiannus a gynhaliwyd â busnesau bach a chanolig, awdurdodau lleol a Phrif Awdurdodau, i helpu i lywio datblygiad y Model Gweithredu Targed
  • Astudiaethau dichonolrwydd Tesco a Mitchells and Butler, a gynhaliwyd i archwilio'r cyfleoedd o ran defnyddio data'r diwydiant mewn modelau sicrwyddl

Esboniodd Nina hefyd bod yr ASB yn cynllunio am ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd (UE) fel prif flaenoriaeth gorfforaethol. Rhoddodd hi sicrwydd i'r Bwrdd bod y rhaglen Rheoleiddio ein Dyfodol yn gweithio'n agos â chydweithwyr sy'n arwain ar gynllunio am yr ymadawiad â'r UE er mwyn sicrhau bod y model cyflawni newydd yn gyson â'r paratoadau parhaus.

Pwysleisiodd y Bwrdd bod gan yr ASB, er gwaethaf yr ymadawiad â'r UE, ymroddiad i gyflawni system sy'n sylfaenol well, ac sy'n cynnig hyblygrwydd a hyder wrth i beryglon bwyd a busnesau bwyd newid. Anogwyd tîm gweithredol yr ASB i beidio â thynnu'i droed oddi ar y sbardun.

Cyhoeddi gwaith ymchwil ar ddata archwilio

Heddiw, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi canfyddiadau dau brosiect diweddar i edrych ar p'un y gallai awdurdodau lleol ddefnyddio data archwilio a gasglwyd gan fusnesau bwyd i wirio safonau hylendid bwyd a phennu sgoriau.

Cafodd yr astudiaethau dichonolrwydd (feasability) eu trefnu gan yr ASB fel rhan o'i rhaglen Rheoleiddio ein Dyfodol, gyda'r manwerthwr Tesco a'r gadwyn dafarndai Mitchells & Butlers yn cymryd rhan. Mae'r rhaglen yn ail-gynllunio rôl reoleiddio'r ASB a'r ffordd y caiff gwaith rheoleiddio bwyd a bwyd anifeiliaid ei gyflawni er mwyn diogelu defnyddwyr.

Rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2016, aeth yr ASB ati i gydweithio â Tesco, Mitchells & Butlers, eu darparwyr archwilio, a rhai awdurdodau lleol er mwyn profi data sicrwydd y cwmnïau hynny yn erbyn y gofynion diogelwch bwyd cadarn mae awdurdodau lleol yn eu defnyddio i wirio bod busnesau yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Cynnal yr astudiaethau

Cynhaliwyd astudiaeth Mitchells & Butlers drwy archwiliadau cysgodi ar y cyd rhwng swyddogion Cyngor Dinas Bryste ac archwilwyr mewnol ac allanol Mitchells & Butlers. Cafodd data archwilwyr allanol Tesco ei asesu gan swyddogion diogelwch bwyd gwirfoddol o 22 awdurdod lleol er mwyn gweld a oedd modd pennu sgôr hylendid bwyd ar sail data archwilio'r siopau yn unig.

Canlyniadau

Dangosodd astudiaeth Mitchell & Butlers fod swyddogion yr awdurdodau lleol a'r archwilwyr allanol yn asesu ac yn sgorio cydymffurfiaeth mewn ffordd debyg. Hefyd, yn astudiaeth Tesco, roedd lefel dda o gysondeb rhwng y sgoriau hylendid bwyd a bennwyd yn ystod yr ymarfer a'r sgoriau a bennwyd gan awdurdodau lleol.

Dangosodd yr astudiaethau y byddai'n bosibl i swyddogion gorfodi ddefnyddio data'r diwydiant er mwyn asesu cydymffurfiaeth busnesau bwyd. Fodd bynnag, daeth yr astudiaethau i'r casgliad fod angen gwaith pellach i sefydlu sut y gellid defnyddio data archwilio'r sector breifat er mwyn sicrhau bod busnesau yn cydymffurfio â chyfraith bwyd.

Meddai Nina Purcell, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Chymru:

“Mae'r astudiaethau hyn wedi rhoi cipolwg gwerthfawr i ni o ran llywio sut yr ydym ni’n meddwl am raglen Rheoleiddio ein Dyfodol ar hyn o bryd, sy'n ddarn hanfodol o waith diwygio yn y maes rheoleiddio. Roedd yr astudiaethau yn dangos y byddai'n bosibl defnyddio data gwiriadau cydymffurfiaeth busnesau er mwyn llywio cwmpas, natur ac amlder rheolaethau swyddogol.

Er bod cwmpas yr astudiaethau'n gyfyng ac nid oeddent yn gynrychiadol o bob busnes bwyd, roedd yn ddefnyddiol derbyn data agored gan un o brif fanwerthwyr ac arlwywyr y Deyrnas Unedig, a chydweithio â nhw ar yr astudiaethau hyn."

Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae'r rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol yn edrych ar yr wybodaeth diogelwch bwyd sydd ar gael, o ystod ehangach o ffynonellau, a sut y gellid ei defnyddio yn y dyfodol er mwyn cael sicrwydd bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label.

Mae'r ASB yn cydnabod bod angen fframwaith sicrwydd cadarn, ac nid dull 'un rheol i bawb' fydd hyn. Caiff y safon sicrwydd ei phennu gan yr ASB, a bydd y model newydd yn caniatau defnyddio data gan amryw ddarparwyr sicrwydd, gan gynnwys cyrff cyflawni rheolaethau swyddogol a chynlluniau sicrwydd preifat. Bydd yr ASB, fel yr awdurdod cynhwysfawr, yn parhau i arolygu'r system.

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o fanylion am astudiaethau Mitchells & Butlers a Tesco ar gael drwy'r adroddiadau isod (Saesneg yn unig). Mae rhagor o wybodaeth am raglen Rheoleiddio ein Dyfodol ar gael drwy'r ddolen ar y dudalen hon

Ail gyfarfod y Grwpiau Cynghori Arbenigol

Cafodd ail gyfarfod llawn y Grwpiau Cynghori Arbenigol ei gynnal yn gynnar ym mis Mawrth, gyda thair prif eitem a dau ddiweddariad ar yr agenda. Aeth y ddau grŵp ati i adolygu cynnydd y llif gwaith 'Segmentu' a oedd yn y cyfnod datblygu cynnar.

Cyflwynodd arweinydd y llif gwaith, Nathan Phillippo, y fersiwn gyntaf o'i fap proses ar gyfer segmentu busnesau bwyd. Cyflwynwyd nifer o gwestiynau ac awgrymiadau gan y ddau grŵp, a oedd yn helpu Nathan i ddatblygu'r map.

Cafodd y ddau grŵp gyfarfod llawn ar ôl cinio, a chafwyd diweddariad ar astudiaethau dichonolrwydd Mitchells & Butlers a Tesco, a datblygiad rôl yr Archwiliwr Rheoleiddio Ardystiedig (CRA). Holwyd nifer o gwestiynau mewn perthynas â rôl yr Archwiliwr Rheoleiddio Ardystiedig, ond ni chafwyd atebion i bob un ohonynt gan ei bod yn rhy gynnar yn y broses i wneud hynny. Fodd bynnag, wrth i fanylion am rôl yr Archwiliwr ddod i'r amlwg, bydd rhagor o gyfleoedd ac amser i'r Grwpiau Cynghori Arbenigol gyflwyno sylwadau. Mae rhagor o wybodaeth am rôl yr Archwiliwr ar gael drwy ddarllen papur Bwrdd yr ASB o fis Mawrth a thrwy wylio'r fideo: Link

Ar ôl i gyfarfod y Grwpiau Cynghori Arbenigol ddod i ben, cafwyd crynodeb byr o gyfarfod cyntaf y Panel Defnyddwyr gan ei gadeirydd, Di Cook. Roedd y Grwpiau Cynghori Arbenigol yn hapus â lefel a manylder y trafodaethau â defnyddwyr, ac roeddent yn awyddus i ymgysylltu â'r panel. Bwriedir gwneud hyn yn hwyrach yn y flwyddyn. 

Siaradodd Kate Thompson â'r grwpiau am Fodel i Wella'r Broses Gofrestru a allai arwain at y 'Drwydded i Fasnachu' a drafodwyd yn flaenorol. Roedd y drafodaeth hon yn canolbwyntio ar gynllunio ar gyfer llwyddiant, a gafodd sylw yng nghyfarfod diwethaf Grŵp Cynghori Arbenigol y Diwydiant fel dull cadarnhaol.  

Sefydlu gweithgorau

Mae'n fwriad gennym sefydlu dau weithgor newydd i helpu i ddatblygu opsiynau o fewn y llif gwaith 'Segmentu'. Bydd gofyn i'r gweithgorau ystyried y canlynol:

  • Opsiynau ar gyfer dull newydd a fyddai'n segmentu busnesau, ar y pwynt cyswllt, ac yn pennu'r math o weithgarwch rheolaethau swyddogol cychwynnol sy'n ofynnol ar gyfer y sefydliad hwnnw yn seiliedig ar risg gynhenid
  • Opsiynau i esblygu a gwella'r dull presennol o asesu risg sy'n digwydd yn sgil arolygu neu archwilio busnes bwyd sy'n pennu'r rhaglen ymyriadau ar gyfer rheolaethau swyddogol hylendid a safonau fel ei gilydd

Byddem yn falch o dderbyn datganiadau o ddiddordeb gan unigolion sydd â'r cefndir neu'r profiad technegol/arbenigol perthnasol o fewn y meysydd hyn. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y grwpiau hyn, a wnewch chi ddatgan eich diddordeb, ynghyd â nodi manylion eich cefndir neu'ch profiad (heb fod yn hirach na 250 gair) drwy e-bostio: FutureDelivery@food.gov.uk.

Y daith o'n blaenau 

Yma gallwch ddod o hyd i gopi o daflen grynodeb sydd, mewn modd syml a chlir, yn esbonio pam rydym wedi dechrau ar raglen Rheoleiddio ein Dyfodol, ac yn disgrifio ein rhaglen hyd yn hyn a’n hamserlen ar gyfer y dyfodol. Bydd yn newid ac yn esblygu wrth i’r rhaglen ddatblygu, ac wrth iddi wneud hynny byddwn yn diwygio’r ddogfen a’i chynnwys mewn cylchlythyrau yn y dyfodol. Rydym yn gobeithio y byddwch chi’n ei gweld yn ddefnyddiol ac yn ddiddorol.

 

Blwyddyn yn ddiweddarach – cyfle i glywed rhagor am raglen Rheoleiddio ein Dyfodol

Mae blwyddyn wedi bod ers dechrau’r rhaglen o drawsnewid mawr, Rheoleiddio ein Dyfodol, ac felly mae’n gyfle da i edrych ar y datblygiadau hyd yn hyn.

Ar y cyd â’r diwydiant a rhanddeiliaid, rydym yn llunio model newydd ar gyfer rheoleiddio bwyd. Mae’n rhaid i ni ddiwygio a gwella ein system gyfredol, er mwyn parhau i sicrhau bod gan bobl fwyd diogel, bwyd y gallant ymddiried ynddo, a bwyd sy’n cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Isod gallwch wylio fideo byr, sy’n rhoi diweddariad cryno ar heriau’r rhaglen a lle’r ydym ni flwyddyn ers dechrau’r rhaglen.