Neidio i’r prif gynnwys

Pumed rhifyn Cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Croeso i bumed cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf am y rhaglen.
Diweddarwyd ddiwethaf

"Croeso i'n cylchlythyr diweddaraf. Rwy'n gobeithio ei fod yn ddiddorol ac yn addysgiadol. Mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn brysur i ni. Rydym wedi cynnal cyfres o gyfarfodydd ag awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i drafod fersiwn ddiweddaraf y Model Gweithredu Targed. Mae rhagor o wybodaeth am y model isod. Rydym hefyd wedi cyhoeddi ein papur 'Rheoleiddio Ein Dyfodol: Pam fod yn rhaid i'r system rheoleiddio bwyd newid, a sut ydym ni am wneud hyn'. Os nad ydych wedi ei ddarllen eisoes, mae ar gael yma. Mae hon yn ddogfen allweddol, ac mae'n trafod canlyniadau ein gwaith ymgysylltu â chi dros y deunaw mis diwethaf.".

Mrs H J Hancock
Cadeirydd

Digwyddiadau ymgysylltu ag awdurdodau lleol

Aeth tîm Rheoleiddio Ein Dyfodol ar daith o gwmpas Cymru, Gogledd Iwerddon ac wyth rhanbarth yn Lloegr. Yn ein cyfarfodydd, aethom ati i ymgysylltu â dros 700 o gydweithwyr yn yr awdurdodau lleol er mwyn trafod y Model Gweithredu Targed diweddaraf.

Roedd y gwaith hwn wedi'i ohirio oherwydd yr Etholiad Cyffredinol, ond fe lwyddon ni gyflawni'r holl waith ymgysylltu cyn i’r flwyddyn ysgol ddod i ben. Pan lansiom ni raglen Rheoleiddio Ein Dyfodol, roedd cefnogaeth gyffredinol i'r egwyddorion, ond mynegodd nifer eu bod yn pryderu ynghylch y manylion. Eleni, roedd y manylion gennym er mwyn trafod pob agwedd ar y model, ac aethom ati i holi cwestiynau o ran ymarferoldeb gweithredu'r rhaglen.

Roedd presenoldeb a lefelau cyfraniad yn y cyfarfodydd yn wych. Roedd gan bron pawb rhywbeth i'w ddweud wrthym, a hynny mewn modd digon angerddol! Mae'r adborth wedi bod yn gefnogol, mae pryderon dilys wedi eu codi a chafodd cysyniadau eu trafod. Rydym wrthi’n dadansoddi’r hyn a drafodwyd, a bydd adroddiad llawn ar gael yn gynnar ym mis Awst.

Model Gweithredu Targed diweddaraf

Mae'r Asiantaeth wedi diweddaru'r Model Gweithredu Targed ar gyfer rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol, sef y glasbrint o'r modd byddwn ni'n rheoleiddio yn y dyfodol. Mae'n cynnwys y camau sydd angen i ni eu cymryd i sicrhau bod busnesau bwyd yn gweithredu hyd orau eu gallu o'r diwrnod maent yn dechrau gweithredu.

Mae'r Model Gweithredu Targed yn parhau i gynnwys yr elfennau craidd, sef cofrestru manylach, segmentu a sicrwydd, gyda ffocws ychwanegol ar ymyrryd, data a mwy o eglurder o ran rôl awdurdodau lleol.

Mae cofrestru manylach yn parhau i fod yn fan cychwyn ar gyfer y Model Gweithredu Targed. Mae'n hanfodol ein bod ni'n gwybod mwy am bob busnes; pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n ei wneud. Bydd hyn yn ein caniatáu i sicrhau bod busnesau'n deall beth sydd angen iddynt ei wneud, ac yn derbyn y gefnogaeth gywir o'r cychwyn cyntaf.

Caiff pwysigrwydd segmentu ei bwysleisio yn y model, gan ddangos sut rydym ni'n bwriadu teilwra rheoleiddio yn dibynnu ar lefel risg y busnes. Mae hyn yn golygu gwneud gwell defnydd o'r holl wybodaeth sydd ar gael.

Sicrwydd yw rhan fwyaf y Model Gweithredu Targed, ac rydym wedi cynnwys elfennau ychwanegol yn y model newydd i helpu i esbonio'r prosesau a fydd yn sicrhau safonau llym.  Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn parhau i osod y safonau hyn fel yr awdurdod cymwys canolog, a'n hegwyddor sylfaenol yw y disgwylir i fusnesau gydymffurfio â chyfraith bwyd.

Dyma'r drydedd fersiwn o'r Model Gweithredu Targed, a byddwn yn ei ddiweddaru wrth i waith fynd rhagddo ar y model newydd ac wrth i'n cynlluniau ddod yn gliriach.

Trydydd cyfarfod y Panel Defnyddwyr

Bu i banel defnyddwyr Rheoleiddio Ein Dyfodol gwrdd am y trydydd tro ddydd Sadwrn 22 Gorffennaf.

Y nod cyffredinol yw sicrhau bod defnyddwyr yn rhan o ddylunio'r fframwaith rheoleiddio newydd, a bod yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn deall ymatebion a blaenoriaethau defnyddwyr, a'r risgiau a'r buddiannau canfyddedig. 

Yn rhan o'r trydydd cyfarfod roedd elfen o grynhoi trafodaethau blaenorol, yn ogystal ag esboniad manwl o fersiwn ddiweddaraf y model gweithredu targed, a hynny o safbwynt busnesau bwyd. Roedd hyn yn dangos sut mae'r model wedi esblygu. Cafwyd trafodaeth wedyn ar brif elfennau'r model mewn perthynas â gweledigaeth yr ASB ar gyfer awdurdodau lleol a'u rôl yn y dyfodol, cyn symud ymlaen at drafodaeth fanylach am yr elfen Sicrwydd.

Hefyd, cafwyd trafodaeth fanwl ar sut y gallai data sicrwydd busnesau bwyd gyfrannu at dystiolaeth i brofi eu bod yn gwneud y peth iawn ar gyfer defnyddwyr. Arweiniodd hyn at drafodaethau am y cysyniad o Archwiliwr Rheoleiddio Ardystiedig, a'r rôl y gallai chwarae yn y broses sicrwydd.

Dywedodd cadeirydd y panel defnyddwyr, Diane Cook:

“Mae'r diddordeb a'r cyfraniad gwirioneddol a ddangoswyd gan aelodau'r panel, mewn rhaglen mor gymhleth â Rheoleiddio Ein Dyfodol, yn arbennig o galonogol. Rwy'n edrych ymlaen at barhau â'n trafodaeth yn y sesiwn nesaf yn yr hydref".

Cyfarwyddwr 'Rheoleiddio Ein Dyfodol' yn trafod ein cynlluniau ar gyfer dyfodol rheoleiddio bwyd

Mae blwyddyn o'r rhaglen drawsnewid i foderneiddio ac ail-siapio'r modd y caiff busnesau bwyd eu harolygu wedi mynd heibio. Mae hwn yn ddull system cyflawn, gan ddeall pa wybodaeth sydd ar gael i swyddogion diogelwch bwyd, o ystod ehangach o ffynonellau, a sut gellir ei defnyddio yn y dyfodol i gael sicrwydd bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label.

Y rhaglen hon, 'Rheoleiddio Ein Dyfodol', a pharatoi ar gyfer ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yw ein dwy brif flaenoriaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf, ynghyd â pharhau i ragori ar ein swydd bob dydd. Mae Rheoleiddio Ein Dyfodol yn ganolog wrth gynyddu lefelau diogelwch y cyhoedd drwy system reoleiddio gymesur a chost-effeithiol tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n gyfle i gael golwg o'r newydd ar ffyrdd gwell o gyflawni'r canlyniadau cywir i ddefnyddwyr, rhagweld peryglon newydd, a ffocysu ein hadnoddau lle mae'r mwyaf o berygl i iechyd y cyhoedd.

Dechreuodd y gwaith o foderneiddio ein system rheoleiddio bwyd cyn y penderfyniad i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, ond nawr mae'r ddau wedi'u halinio'n agos. Mae'n rhy gynnar i ddweud beth fydd canlyniadau penodol ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, ond gallwn ragweld yn hyderus y bydd angen system fwyd modern: rhywbeth hyblyg, ystwyth a chadarn. 

Bydd sicrhau model rheoleiddio newydd sy'n gweithio, yn ei dro, yn rhoi i ni fwy o rym i ddiogelu defnyddwyr gyda system fwyd fyd-eang sy'n esblygu ar ras. Fe allai hefyd ehangu ein dylanwad rhyngwladol ar safonau bwyd modern. Rydym eisiau i'n system fwyd barhau i fod ar y safon aur y mae gwledydd eraill yn beirniadu eu systemau nhw yn ei herbyn.

Rydym yn gweithio ag ystod o bartneriaid, gan gynnwys awdurdodau lleol, busnesau bwyd o bob maint a defnyddwyr i ddatblygu'r model rheoleiddio newydd ar gyfer diogelwch a safonau bwyd ar draws y gadwyn fwyd. Bydd y fframwaith yn edrych fel hyn: 

  • Cofrestru Manylach: Rydym eisiau gwybod mwy am fusnesau bwyd er mwyn bod yn sicr eu bod yn darparu bwyd sy'n ddiogel ac sy'n cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label
  • Segmentu: Bydd busnesau bwyd wedi'u segmentu yn ôl proffil risg newydd a'u hanes cydymffurfio.
  • Sicrwydd: Bydd sicrwydd wedi'i gysylltu'n fwy cywir â gallu'r busnes i ddarparu tystiolaeth o sut mae'n sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label
  • Ymyrryd / digwyddiad: Os yw busnes yn methu â bodloni'r safonau gofynnol, byddwn yn sicrhau bod ffyrdd effeithiol o fynd i'r afael â nhw, a'u bod yn cymryd y camau priodol

Byddwn yn gosod y safonau ar gyfer y fframwaith newydd, ac rydym yn benderfynol o sicrhau'r lefelau uchaf posibl o ddiogelwch i ddefnyddwyr. Wrth osod y safonau, byddwn yn sicrhau bod gwirio cydymffurfiaeth yn erbyn y rhain yn agwedd sylfaenol o'r system newydd.  

Mae'r dasg sydd o'n blaenau yn gymhleth, ac mae digon o randdeiliaid sydd â diddordebau penodol a gwahanol yn y prosiect. Rydym yn defnyddio ystod o ddulliau ymgysylltu wrth symud ymlaen, gan gynnwys gweithio â sefydliadau a fydd yn hwyluso'r gwaith o sicrhau ein bod yn cyrraedd cymaint o fusnesau bach a chanolig â phosibl.

Mae Grwpiau Cynghori Arbenigol, a fydd yn cynnwys busnesau bwyd, arbenigwyr gorfodi lleol a defnyddwyr hefyd yn chwarae rôl allweddol yn y rhaglen, drwy fabwysiadu rôl feirniadol er mwyn herio'r Asiantaeth Safonau Bwyd i edrych ar faterion, i nodi unrhyw rwystrau a all ein baglu ar hyd y ffordd, ac i'n cynghori ar bob agwedd ar ein gwaith.

Mae hwn yn brosiect cyffrous, a fydd yn effeithio arnom ni i gyd yn y pen draw. Er ein bod wedi gosod 2020 fel targed ar gyfer dylunio'r holl raglen, byddwn yn cyflwyno gwelliannau i'r system mewn dau gyfnod. Bydd y cyfnod cyntaf yn paratoi i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, a'r ail ar weithredu ar ôl ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Cyfweliadau gyda'n Grwpiau Cynghori Arbenigol

Rydym yn dylunio model newydd ar gyfer rheoleiddio bwyd ar y cyd â'r diwydiant a rhanddeiliaid.

Mae Grwpiau Cynghori Arbenigol, sy'n cynnwys busnesau bwyd a swyddogion gorfodi lleol, yn chwarare rhan allweddol yn rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol, gan weithredu fel ffrindiau beirniadol sy'n ein herio i edrych ar faterion, amlygu problemau ar hyd y ffordd a'n cynghori ar bob agwedd o'r rhaglen.

Isod, gallwch wylio dau fideo byr gan Heather Lewis, Ymgynghorwr Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bob Fox, Cadeirydd y Gymdeithas Arlwywyr Genedlaethol. Mae'r ddau'n aelod o'r ddau Grŵp Cynghori Arbenigol ar gyfer y Diwydiant a Phroffesiynau.