Cwestiynau ac atebion cyffredin am y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Last updated:
6 February 2013
Cwestiynau ac atebion cyffredin am y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.
Expand All Collapse All

Beth yw diben y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd?

Mae’r cynllun yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth i chi am y safonau hylendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle byddwch yn bwyta, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Nid yw’n hawdd barnu safonau hylendid safle yn ôl y golwg sydd arno, felly mae’r sgôr yn rhoi syniad i chi o beth sy’n mynd ymlaen yn y gegin, neu du ôl i ddrysau caeedig. Gallwch edrych ar y sgoriau a defnyddio’r wybodaeth i ddewis rhywle gwahanol neu ddewis rhywle sydd â safonau uwch. Mae hefyd yn dda rhannu’r wybodaeth hon gyda ffrindiau a theulu.

Mae’r cynllun hefyd yn annog busnesau i wella’u safonau hylendid.

Pwy sy’n gweithredu’r cynllun?

Mae'r cynllun yn cael ei weithredu gan awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol am arolygu busnesau bwyd i sicrhau eu bod yn bodloni gofynion y gyfraith hylendid bwyd. Maent yn rhoi sgoriau hylendid bwyd i fusnesau yn seiliedig ar ganfyddiadau arolygiadau ac yna’n cyhoeddi’r wybodaeth hon ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Yr Asiantaeth yw’r adran yn llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am ddiogelwch bwyd. Mae’n rhoi cyngor, hyfforddiant a chymorth i’r awdurdodau lleol i’w helpu i weithredu’r cynllun.

A yw’r cynllun ar waith ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig?

Mae’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd ar waith yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae cynllun tebyg ar waith yn yr Alban.

Mae’r Cynllun ar waith ym mhob rhan o Gymru ac ers 28 Tachwedd 2013 mae grym cyfreithiol i’r cynllun yn sgil Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 a Rheoliadau Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013.

Mae’r cynllun hefyd ar waith ym mhob rhan o Ogledd Iwerddon, lle mae archwiliad ar waith ar hyn o bryd o Fesur drafft i'w wneud yn orfodol i arddangos y sgôr.

Yn Lloegr, mae disgwyl i’r cynllun fod ar waith ym mhob awdurdod ond un erbyn gwanwyn 2014. Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gweithio gyda’r un awdurdod lleol yn Lloegr sydd heb ymrwymo i’r cynllun eto er mwyn ei annog i ymuno. Drwy wneud hyn, bydd modd i chi gymharu sgoriau hylendid ar gyfer busnesau bwyd yn eich ardal leol ac ar hyd a lled y Deyrnas Unedig.

Pam fod cynllun gwahanol ar waith yn yr Alban?

Mae cynllun gwahanol, sef y ‘Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd’ ar waith yn yr Alban. Pan gafodd y cynllun hwn ei dreialu a’i brofi yn yr Alban, dywedodd y cyhoedd, y busnesau bwyd a’r awdurdodau lleol yn y wlad honno eu bod yn awyddus i’r cynllun barhau yno.

Gallwch chwilio am ganlyniadau arolygiadau o fusnesau yn yr Alban a darllen mwy am y cynllun sydd ar waith yn yr Alban.

Pa fathau o fusnesau bwyd sy’n cael eu sgorio?

Mae sgoriau’n cael eu rhoi i fannau lle gallwch fwyta allan, fel bwytai, siopau tecawê, caffis, siopau brechdanau, tafarndai a gwestai.

Mae sgoriau hefyd yn cael eu rhoi i safleoedd eraill sy’n gweini bwyd, fel ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal preswyl.

Mae mannau lle gallwch siopa am fwyd, fel archfarchnadoedd, siopau bara a delis, hefyd yn cael eu sgorio.

Fodd bynnag, nid yw rhai mannau sy’n gweini bwyd neu fannau lle gallwch siopa am fwyd yn cael canlyniad arolygiad. Fel arfer, y rheswm am hyn yw bod rhai busnesau, fel siopau papurau newydd sy’n gwerthu melysion, yn peri risg isel i iechyd pobl.

Os yw’r busnesau hyn yn ymddangos ar y wefan hon, bydd yn nodi eu bod wedi’u ‘heithrio’ o’r cynllun.

Nid yw gwarchodwyr plant a busnesau eraill sy’n cynnig gwasanaethau gofal yn y cartref yn cael sgôr.

Sut caiff sgôr hylendid ei phennu?

Bydd swyddog diogelwch bwyd yn arolygu busnes i sicrhau ei fod yn bodloni gofynion y gyfraith hylendid bwyd. Mae’r swyddog yn gweithio i’r awdurdod lleol y mae’r busnes wedi’i leoli ynddo.

Yn ystod yr arolygiad, bydd y swyddog yn pwyso a mesur:

  • sut y mae’r busnes yn rheoli’r hyn y mae’n ei wneud i sicrhau bod bwyd yn ddiogel i’w fwyta fel y gall y swyddog fod yn hyderus y bydd safonau’n cael eu cynnal yn y dyfodol.
  • cyflwr strwythur yr adeiladau – glanweithdra, cynllun, goleuni, systemau awyru a chyfleusterau eraill
  • sut y mae’r busnes yn rheoli’r hyn y mae’n ei wneud i sicrhau bod bwyd yn ddiogel i’w fwyta fel y gall y swyddog fod yn hyderus y bydd safonau’n cael eu cynnal yn y dyfodol

Mae pob un o’r tair elfen hon yn hanfodol er mwyn sicrhau bod safonau hylendid bwyd yn bodloni’r gofynion a bod y bwyd sy’n cael ei weini neu ei werthu i chi yn ddiogel i’w fwyta.

Caiff y safonau hylendid a ganfyddir adeg yr arolygiad eu sgorio ar raddfa benodol. Y sgôr ar waelod y raddfa yw ‘0’ – mae hyn yn golygu bod angen gwella ar frys. Y sgôr ar y brig yw ‘5’ – mae hyn yn golygu bod y safonau hylendid yn dda iawn.

Os nad yw busnes yn cael y sgôr uchaf, bydd y swyddog yn egluro wrth berchennog neu reolwr y busnes pa welliannau y mae gofyn eu gwneud a pha gamau y gellir eu cymryd i wella’r sgôr hylendid.

Beth yw ystyr y gwahanol sgoriau?

Mae’r sgôr hylendid bwyd yn adlewyrchu’r safonau hylendid a ganfyddir ar yr adeg y mae’r busnes yn cael ei arolygu gan swyddog diogelwch bwyd. Mae’r swyddogion hyn wedi’u hyfforddi’n arbennig i asesu safonau hylendid bwyd.

Gall busnes dderbyn un o’r sgoriau hylendid isod:

Sgôr hylendid bwyd

Mae’r sgôr sy’n cael ei rhoi yn dangos pa mor dda mae’r busnes yn ei wneud ar y cyfan, ond mae hefyd yn cymryd i ystyriaeth yr elfen neu elfennau sydd angen eu gwella fwyaf (gweler ‘Sut caiff sgôr hylendid ei phennu?’) yn ogystal â lefel y risg y mae’r problemau hyn yn ei pheri i iechyd y cyhoedd. Mae rhai busnesau yn perfformio’n well mewn rhai meysydd a ddim cystal mewn meysydd eraill. Fodd bynnag, mae’r tair elfen sy’n cael eu gwirio yn hanfodol o ran sicrhau bod safonau hylendid bwyd yn bodloni gofynion, a bod y bwyd sy’n cael ei weini i chi yn ddiogel i’w fwyta.

Er mwyn cael y sgôr uchaf o ‘5’, mae’n rhaid i fusnesau wneud yn dda yn y tair elfen.

Mae’n debygol iawn bod y rheiny sydd â sgôr o ‘0’ yn perfformio’n wael ym mhob un o’r tair elfen ac mae’n debygol fod ganddynt hanes o broblemau difrifol. Er enghraifft, efallai nad ydynt yn glanhau ac yn diheintio yn ddigonol, ac efallai nad oes system reoli ddigon da ar waith i wirio a chofnodi’r hyn y mae’r busnes yn ei wneud i sicrhau bod y bwyd yn ddiogel.

A oes modd cael gwybodaeth fanylach am safonau hylendid busnes penodol?

Oes. Bydd gwybodaeth fanylach ar gael yn adroddiad arolygu’r swyddog diogelwch bwyd.

Os hoffech weld yr adroddiad hwn, gallwch wneud cais ‘Rhyddid Gwybodaeth’ i’r awdurdod lleol a gynhaliodd yr arolygiad.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt yr awdurdodau lleol perthnasol ar y wefan hon (cofiwch glicio ar 'Cymraeg') drwy chwilio am y busnes a chlicio ar enw’r busnes. Fel arall, gallwch chwilio am awdurdod lleol yma drwy nodi cod post y busnes.

Pa mor aml fydd bwyty neu fusnes bwyd arall yn cael sgôr newydd?

Caiff sgôr newydd ei rhoi bob tro y bydd y busnes yn cael ei arolygu gan swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol y mae’r busnes wedi’i leoli ynddo.

O ran pa mor aml mae arolygiadau’n digwydd, mae hyn yn dibynnu ar y risg posibl i iechyd pobl os aiff rhywbeth o chwith. Mae hyn yn dibynnu ar y math o fwyd sy’n cael ei drin a’r math o brosesau sy’n cael eu cynnal cyn i’r bwyd gael ei werthu neu ei weini i’r cyhoedd.

Er enghraifft, mae’r risg yn uwch os yw busnes yn paratoi neu’n gwerthu gwahanol fathau o fwydydd wedi’u coginio yn ogystal â rhai amrwd. Caiff y busnesau hyn eu harolygu yn fwy aml na, er enghraifft, manwerthwr bach sy’n gwerthu amrywiaeth o fwydydd wedi’u pecynnu ymlaen llaw ac sydd angen eu cadw yn oer yn unig. Mae’r amser rhwng arolygiadau yn amrywio o chwe mis ar gyfer busnesau risg uchel i ddwy flynedd i fusnesau sy’n peri llai o risg. I rai busnesau sy’n peri risg isel iawn, gall y bwlch rhwng arolygiadau fod yn fwy na hyn.

Mewn rhai achosion, gall busnes ofyn i’w awdurdod lleol gynnal ymweliad cyn yr arolygiad nesaf. Mae hyn ar gyfer busnesau sydd wedi cael sgôr llai na’r sgôr uchaf o ‘5’ ac sydd yna wedi mynd ati i wella safonau hylendid. Gall busnes o’r fath ofyn i’w awdurdod lleol ymweld ag ef cyn dyddiad yr arolygiad arfaethedig nesaf. Mae hyn yn golygu y gall y swyddog diogelwch bwyd wirio bod y gwelliannau wedi cael eu rhoi ar waith ac ystyried a ddylid rhoi sgôr newydd i’r busnes.

Pam nad yw busnesau’n cael eu sgorio’n fwy aml?

Mae pob awdurdod lleol yn gyfrifol am nifer helaeth o fusnesau bwyd. Mae hyn yn golygu bod pob awdurdod yn cynllunio rhaglen o arolygiadau bob blwyddyn er mwyn i’r swyddogion diogelwch bwyd allu canolbwyntio ar y busnesau hynny sydd â safonau hylendid llai effeithiol.

Caiff y cynllun ei ddylunio fel eu bod yn arolygu ac yn sgorio’r safleoedd bwyd hynny sy’n peri’r mwyaf o risg i iechyd y cyhoedd yn fwy aml nag eraill. Er enghraifft, bydd siop tecawê sy’n paratoi prydau gan ddefnyddio cynhwysion amrwd a rhai wedi’u coginio yn cael ei arolygu yn fwy aml na busnes megis manwerthwr bach sy’n gwerthu amrywiaeth o fwydydd wedi’u pecynnu ymlaen llaw ac sydd angen eu cadw yn oer yn unig.

Os yw’r awdurdod lleol yn derbyn cŵyn neu wybodaeth arall am fusnes nad yw’r rhan o’r rhaglen arolygu, a bod yr wybodaeth honno yn awgrymu nad yw safonau hylendid yn cael eu cynnal, bydd yr awdurdod yn ymchwilio i’r mater ac efallai y bydd yn arolygu’r busnes ac yn rhoi sgôr hylendid newydd iddo.

Cafodd y sgôr ei dyfarnu beth amser yn ôl, a yw hi dal i fod yn ddilys?

Mae’r sgôr yn seiliedig ar yr arolygiad mwyaf diweddar.

Mae rhai mathau o fusnesau bwyd sy’n peri risg isel i iechyd pobl, er enghraifft tafarndai sy’n gwerthu diodydd a chreision ac ati yn unig, ond ddim prydau wedi’u coginio. Mewn achosion o’r fath, mae’n bosibl bod yr arolygiad diwethaf wedi’i gynnal beth amser yn ôl. Mae hyn yn golygu y bydd yr awdurdod lleol yn monitro bod y busnes yn cynnal safonau hylendid mewn ffyrdd eraill e.e. drwy gynnal ymweliad byr â’r safle i gynnal gwiriadau neu drwy ofyn i’r busnes lenwi holiadur. Os yw’r gwiriadau hyn yn datgelu unrhyw beth a allai nodi bod safonau hylendid wedi gwaethygu, bydd y swyddog yn cynnal arolygiad a bydd y busnes yn cael sgôr newydd.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am safonau hylendid mewn unrhyw safle bwyd, dylech gysylltu â’r awdurdod lleol. Cliciwch yma i chwilio am yr awdurdod lleol drwy nodi cod post y busnes..

Beth sydd angen i fusnesau ei wneud i gael sgôr uwch?

Mae’r sgôr uchaf o ‘5’ o fewn cyrraedd pob busnes.

Os nad ydynt yn cael y sgôr hon, bydd y swyddog diogelwch bwyd yn rhoi gwybod iddynt pa welliannau y mae gofyn eu gwneud er mwyn cael sgôr uwch yn ogystal â chyngor ymarferol ar sut i roi’r gwelliannau hyn ar waith.

Mae gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd amrywiaeth o adnoddau, megis ‘Bwyd mwy diogel, busnes gwell’, a allai helpu busnesau i reoli hylendid bwyd. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys cyngor cyffredinol ar hylendid bwyd ac arolygiadau cyfraith bwyd. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Pam nad yw busnesau sy’n cael sgôr isel yn cau?

Mae’n rhaid i fusnesau sy’n cael sgôr o ‘0’ neu ‘1’ roi gwelliannau brys neu welliannau mawr ar waith o ran safonau hylendid. Bydd swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol yn defnyddio nifer o adnoddau gorfodi ac yn rhoi cyngor ac arweiniad i sicrhau bod y gwelliannau’n cael eu gweithredu.

Bydd y swyddog diogelwch bwyd hefyd yn dweud wrth y busnes pa mor gyflym y mae gofyn rhoi’r gwelliannau ar waith. Bydd hyn yn dibynnu ar y math o broblem sydd angen ei datrys.

Mae’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn golygu y gall y cyhoedd ddewis bwyta allan neu brynu bwyd mewn safleoedd sydd â sgoriau uwch, ac mae busnesau sydd â sgoriau isel mewn perygl o golli cwsmeriaid. O’r herwydd, bydd y busnesau hyn yn cael eu hannog i wella safonau yn gyflymach ac i gynnal y safonau hynny yn y dyfodol.

Os yw’r swyddog yn canfod bod safonau hylendid busnes yn wael iawn a bod perygl uniongyrchol i iechyd y cyhoedd – mae hyn yn golygu nad yw’r bwyd yn ddiogel i’w fwyta – rhaid i’r swyddog weithredu er mwyn diogelu defnyddwyr. Gall hyn olygu eu hatal rhag cynnal gweithred benodol neu hyd yn oed gau’r busnes.

Sut alla i ddod o hyd i sgôr tecawê neu fusnes bwyd arall?

Os yw tecawê neu fusnes bwyd arall wedi cael sgôr, gallwch chwilio am y sgôr drwy food.gov.uk/ratings a chlicio ar 'Cymraeg'.

Pan fyddwch yn bwyta allan neu’n siopa am fwyd yn Lloegr neu ogledd Iwerddon, efallai y byddwch yn gweld sticer yn y ffenestr neu ar y drws sy’n dangos sgôr hylendid y busnes hwnnw. Caiff busnesau yn Lloegr a Gogledd Iwerddon eu hannog i arddangos y sticeri hyn mewn man amlwg lle gallwch eu gweld pan fyddwch yn ymweld â nhw. Os nad ydych chi’n gallu gweld y sgôr mewn siop tecawê neu fusnesu bwyd arall, gallwch holi aelod o staff pa sgôr a roddwyd yn yr arolygiad diwethaf.

Mae’r sefyllfa yn wahanol yng Nghymru. Bydd busnesau sy’n cael sgôr newydd ar ôl 28 Tachwedd 2013 yn gorfod, yn ôl y gyfraith, arddangos sticer yn dangos eu sgôr mewn man amlwg – megis drws y ffrynt, mynedfa neu ffenest. Byddant hefyd yn gorfod rhoi gwybodaeth am eu sgôr ar lafar os ydych chi’n eu holi wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Bydd y sticeri hyn hefyd yn dangos y dyddiad y cafodd y safonau hylendid eu hasesu gan swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol.

A oes rhaid i fusnes bwyd ddangos ei sgôr?

Nid oes yn rhaid i fusnesau yn Lloegr a Gogledd Iwerddon arddangos eu sgôr. Felly, os byddwch yn gweld busnes heb sticer neu dystysgrif hylendid bwyd, bydd rhaid i chi benderfynu a ydych am fwyta neu brynu bwyd yno heb wybod beth yw’r safonau hylendid.

Mae arddangos sgoriau hylendid da yn hysbyseb dda i fusnesau sy’n bodloni gofynion cyfraith hylendid bwyd.

Mae sgoriau hylendid da yn rhoi hwb i fusnesau.

Mae’r sefyllfa yn wahanol yng Nghymru. Bydd busnesau sy’n cael sgôr newydd ar ôl 28 Tachwedd 2013 yn gorfod, yn ôl y gyfraith, arddangos sticer yn dangos eu sgôr mewn man amlwg ar bwys mynedfa'r safle.

Beth yw ystyr ‘Aros am Arolygiad’ neu 'Aros am Sgôr'?

Os caiff busnes newydd ei sefydlu, neu os oes perchennog newydd ar fusnes, ni fydd ganddo sgôr hylendid bwyd i gychwyn, ond caiff arddangos sticer neu dystysgrif sy’n dweud ei fod yn ‘Aros am Arolygiad’. Yng Nghymru, mae sticer tebyg sy’n darllen ‘Aros am Sgôr’. Bydd sgôr yn cael ei phennu ar ôl i swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol arolygu’r busnes i bwyso a mesur y safonau hylendid.

Nid wyf fi’n gallu dod o hyd i unrhyw wybodaeth ar y wefan hon am siop fwyd y mae gen i ddiddordeb ynddi. Pam?

Mae nifer o resymau posibl dros hyn. Dyma rai enghreifftiau:

  • Efallai nad yw’r cynllun ar waith eto yn yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am arolygu’r busnes hwnnw. Er bod y cynllun ar waith ym mhob awdurdod yng Nghymru, mae rhai sy’n dal wrthi’n paratoi i’w lansio yng ngweddill y DU.
  • Mae rhai awdurdodau lleol yn cyflwyno’r cynllun yn raddol, sy’n golygu mai dim ond ar ôl arolygu busnesau y tro nesaf y byddant yn ychwanegu sgoriau. Bydd mwy o sgoriau yn ymddangos ar y wefan dros amser.
  • Efallai bod problem gyda’r ffordd y mae’r teclyn chwilio yn gweithio. Gofalwch eich bod wedi sillafu’r enw yn gywir, a sicrhewch nad oes enw gwahanol ar y busnes. Neu beth am roi cynnig arall arni a pheidio â defnyddio comas yn y cyfeiriad?

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i unrhyw wybodaeth am fusnes y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, dylech gysylltu â’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am arolygu’r busnes hwnnw. Gallwch chwilio am yr awdurdod lleol yma drwy nodi cod post y busnes.

Beth yw ystyr busnes sydd 'wedi’i eithrio'?

Mae dau grŵp o fusnesau lle gallech chi neu’ch teulu fwyta neu brynu bwyd na fydd yn cael sgôr hylendid bwyd – mae’r safleoedd hyn ‘wedi’u heithrio’. Caiff busnesau sydd wedi’u heithrio eu harolygu gan swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol ond nid ydynt yn cael sgôr.

Dyma’r ddau grŵp o fusnesau sydd wedi’u heithrio:

  • busnesau sy’n peri risg isel i iechyd pobl o ran diogelwch bwyd a’r rheiny na fyddech efallai’n eu hystyried yn fusnesau ‘bwyd’ – er enghraifft siopau papur newydd, fferyllfeydd neu ganolfannau ymwelwyr sy’n gwerthu tuniau o fisgedi
  • gwarchodwyr plant a busnesau sy’n darparu gwasanaethau gofal yn y cartref

Beth os yw manylion cyfeiriad busnes yn anghywir?

Os mai chi yw perchennog neu reolwr busnes bwyd a bod yr enw neu’r cyfeiriad sy’n ymddangos ar y wefan hon yn anghywir, dylech gysylltu â’r awdurdod lleol a ddyfarnodd y sgôr i chi a gofyn iddynt gywiro’r camgymeriadau.

Pam fod y sgôr ar y wefan yn wahanol i’r sgôr ar y sticer yn fy siop tecawê leol?

Mae nifer o resymau posibl dros hyn. Dyma rai enghreifftiau:

  • Os nad yw busnes yn cael y sgôr uchaf o ‘5’, mae peth oedi cyn i’r sgôr gael ei chyhoeddi er mwyn galluogi’r perchennog i gyflwyno apêl os ydynt o’r farn bod y sgôr a ddyfarnwyd yn annheg neu’n anghywir.
  • Hyd yn oed os yw’r busnes yn cael y sgôr uchaf ac yn rhoi’r sticer yn y ffenestr, weithiau mae oedi byr yn y broses gan nad yw’r awdurdod lleol wedi diweddaru’r wefan – maent yn gwneud hyn unwaith y mis fel arfer.

Os ydych chi’n poeni bod y busnes yn arddangos sgôr wahanol i’r hyn sydd ar y wefan ar bwrpas er mwyn rhoi’r argraff i gwsmeriaid fod ganddo safonau hylendid uwch na’r hyn sydd ganddo mewn gwirionedd, dylech gysylltu â’r awdurdod lleol. Gallwch chwilio am yr awdurdod lleol yma drwy nodi cod post y busnes.

Beth all perchennog busnes ei wneud os nad yw’n credu bod y sgôr a gafodd yn deg neu’n gywir?

Dylai perchennog neu reolwr y busnes drafod â swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol a fu’n arolygu’r busnes i weld pam ei fod wedi rhoi’r sgôr honno.

Os yw perchennog neu reolwr y busnes yn dal i gredu nad yw’r sgôr yn deg neu’n gywir, gall gyflwyno apêl ysgrifenedig at brif swyddog bwyd ei awdurdod lleol..

Cliciwch yma i gael ffurflen 'apelio'

Mae gan berchennog neu reolwr busnes ‘hawl i ymateb’ hefyd. Mae hyn yn wahanol i apêl. Mae hyn yn galluogi’r perchennog neu’r rheolwr i roi gwybod i gwsmeriaid sut y mae’r busnes wedi mynd ati i wella’r safonau hylendid neu i egluro bod amgylchiadau anarferol ar waith adeg yr arolygiad. Bydd yr awdurdod lleol yn cyhoeddi hawl i ymateb y busnes ar-lein ochr yn ochr â sgôr hylendid y busnes.

Cliciwch yma i gael ffurflen 'hawl i ymateb'

All perchennog busnes ofyn i’r awdurdod lleol ail-ymweld i gael sgôr newydd?

Gall, ond dim ond os yw’r safonau hylendid wedi gwella yn y modd a nodwyd gan swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol adeg yr arolygiad diwethaf.

Darllenwch ragor o wybodaeth am sut y gall busnesau yng Nghymru ofyn am arolygiad arall.

Rydw i’n pryderu am sgôr a roddwyd i fan lle’r ydw i wedi bwyta neu brynu bwyd – beth ddylwn i ei wneud?

Dylech gysylltu â’r awdurdod lleol sydd wedi rhoi’r sgôr. Cewch hyd i enw’r awdurdod lleol a’i fanylion cyswllt drwy chwilio am y busnes yma. Cofiwch glicio ar 'Cymraeg'.

Mae manylion yr awdurdod lleol hefyd ar gael ar unrhyw dystysgrif neu ar gefn unrhyw sticer sy’n cael ei arddangos yn y man lle bu i chi fwyta neu siopa.

Dwi’n meddwl fy mod i wedi cael gwenwyn bwyd ar ôl bwyta allan. Pwy ddylwn i gwyno wrthynt?

Adran Iechyd Amgylcheddol neu Dîm Diogelwch Bwyd eich awdurdod lleol. Gallwch chwilio am yr awdurdod lleol yma drwy nodi cod post y busnes.

Efallai y dylech geisio cyngor meddygol gan eich meddyg teulu hefyd.

A yw busnesau bwyd yn gallu hysbysebu sgoriau hylendid ar eu bwydlenni neu wefannau?

Ydynt, mae’n dda i fusnesau ddangos i’w cwsmeriaid eu bod yn cymryd hylendid bwyd o ddifrif a gall swyddog diogelwch bwyd eu hawdurdod lleol roi’r gwaith celf swyddogol iddynt neu cymerwch gip ar y pecyn cymorth ar gyfer busnesau.

Dim ond y sgôr bresennol y dylai busnesau ei harddangos neu ei hysbysebu neu fel arall maent yn camarwain cwsmeriaid ac efallai’n cyflawni trosedd. Os oes gennych chi unrhyw bryderon bod busnes lleol yn hysbysebu sgôr uwch na’r un a roddwyd iddynt, dylech roi gwybod i’ch awdurdod lleol.

A allaf fynegi fy marn am y cynllun hwn?

Oes, rydym ni’n awyddus i glywed yr hyn sydd gennych i’w ddweud.

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at hygieneratings@foodstandards.gsi.gov.uk neu drwy ffonio 020 7276 8692 neu 020 7276 8238.

Os hoffech ysgrifennu atom, anfonwch lythyr at:

Food Hygiene Ratings Team
Aviation House
125 Kingsway
London WC2B 6HN