Dysgu mwy am y sgoriau hylendid bwyd

Rhagor o wybodaeth am ystyr y sgoriau hylendid bwyd, ble mae dod o hyd iddynt a sut y gallant eich helpu. Gallwch chwilio am sgoriau drwy food.gov.uk/ratings a chlicio ar 'Cymraeg'.

Y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

Logo’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd Bydd y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth i chi am y safonau hylendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai, a mannau eraill lle byddwch yn bwyta allan, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae'r cynllun yn cael ei weithredu gan yr awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Mae pob busnes yn cael ‘sgôr hylendid’ pan fydd yn cael ei arolygu gan swyddog diogelwch bwyd o awdurdod lleol y busnes. Mae’r sgôr hylendid yn dangos i ba raddau y mae’r busnes yn bodloni gofynion y gyfraith hylendid bwyd.

Yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, pan fyddwch yn bwyta allan neu’n siopa am fwyd, efallai y byddwch yn gweld sticer yn y ffenestr neu ar y drws yn cael ei harddangos, i ddangos sgôr hylendid y busnes hwnnw. Mae'r Asiantaeth yn annog busnesau i arddangos y sticeri hyn ar y safle mewn man amlwg. Ers 28 Tachwedd 2013 mae'n rhaid i’r busnesau hynny sy’n cael sticer ‘newydd’ y CSHB sy’n cynnwys logo Llywodraeth Cymru ei arddangos mewn lle amlwg – megis prif ddrws, fynedfa neu ffenestr y busnes, a rhoi gwybodaeth am eu sgôr ar lafar os bydd rhywun yn holi.

Os ydych yn bwriadu bwyta allan neu brynu bwyd, gallwch chwilio ar y wefan hon i gael gwybod a yw’r cynllun ar waith yn eich ardal chi. Dim ond am sgoriau hylendid busnesau yn yr ardaloedd hynny lle mae’r cynllun ar waith y gallwch chwilio (cofiwch glicio ar 'Cymraeg').

Rhagor o wybodaeth am y sgoriau hylendid

Gall busnes dderbyn un o’r sgoriau hylendid isod:

Mae swyddog diogelwch bwyd sy’n arolygu busnes yn gwirio i ba raddau y mae’r busnes yn bodloni’r gyfraith drwy bwyso a mesur:

  • pa mor hylan y mae bwyd yn cael ei drin a’i drafod – sut y mae’n cael ei baratoi, ei goginio, ei ailgynhesu, ei oeri a’i storio
  • cyflwr strwythur yr adeiladau – glanweithdra, cynllun, goleuni, awyru a chyfleusterau eraill
  • sut y mae’r busnes yn rheoli ac yn cofnodi’r hyn y mae’n ei wneud i sicrhau bod bwyd yn ddiogel

Ar ddiwedd yr arolygiad, mae busnes yn cael un o’r chwe sgôr. Mae’r sgôr uchaf, sef ‘5’, yn golygu bod safonau hylendid ‘da iawn’ ar waith yn y busnes. Mae'r sgôr hon o fewn cyrraedd pob busnes.

Bydd y swyddog diogelwch bwyd yn egluro wrth berchennog neu reolwr y busnes pa welliannau sydd eu hangen a sut y gall gyrraedd y sgôr uchaf o ‘5’. Bydd yr awdurdod lleol yn sicrhau bod y gwelliannau hyn yn cael eu gweithredu.

Cafodd y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd ei gynllunio mewn modd sy’n sicrhau bod y sgoriau sy’n cael eu rhoi i fusnesau’n deg.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y cwestiynau cyffredin am y cynllun.

Mae’r Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd ar waith yn yr Alban. Mae’r cynllun hwn hefyd yn helpu pobl i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd. Darllenwch am y cynllun yn yr Alban isod.

FHRS stickers Welsh

Gair am y Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd yn yr Alban

Logo’r Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd Bydd y Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth i chi am y safonau hylendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai, a mannau eraill lle byddwch yn bwyta allan, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae'r cynllun yn cael ei weithredu gan yr awdurdodau lleol yn yr Alban, mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Mae pob busnes yn cael ‘canlyniad arolygiad’ pan fydd yn cael ei arolygu gan swyddog gorfodi o awdurdod lleol y busnes. Mae canlyniad yr arolygiad yn dangos i ba raddau y mae’r busnes yn bodloni gofynion y gyfraith hylendid bwyd.

Pan fyddwch yn bwyta allan neu’n siopa am fwyd, efallai y byddwch yn gweld sticer yn y ffenestr neu ar y drws, neu dystysgrif yn cael ei harddangos, i ddangos sgôr hylendid y busnes hwnnw. Rydym yn annog busnesau i arddangos y sticeri a'r tystysgrifau hyn ar y safle mewn man amlwg lle gallwch eu gweld pan fyddwch yn ymweld â nhw.

Os ydych yn bwriadu bwyta allan neu brynu bwyd, gallwch chwilio ar y wefan hon i gael gwybod a yw’r cynllun ar waith yn eich ardal chi. Dim ond am sgoriau hylendid busnesau yn yr ardaloedd hynny lle mae’r cynllun ar waith y gallwch chwilio.

Mwy am ganlyniadau arolygiadau

Gall busnes dderbyn un o’r ddau ganlyniad hyn:

Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw 'Pasio'Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd: Canlyniad yr Arolygiad yw 'Angen Gwella'

  • ‘Pasio’ (Pass) – mae hyn yn golygu bod y busnes wedi llwyddo i gydymffurfio â’r gyfraith hylendid bwyd i lefel dderbyniol.
  • ‘Angen Gwella’ (Improvement Required) – mae hyn yn golygu nad yw’r busnes wedi llwyddo i gydymffurfio â’r gyfraith hylendid bwyd i lefel dderbyniol.

Bydd y swyddog gorfodi yn egluro i berchennog neu reolwr y busnes pa welliannau sydd angen eu gweithredu a sut y gallant fodloni gofynion cyfraith hylendid bwyd. Yna, bydd yr awdurdod lleol yn sicrhau bod y gwelliannau hyn wedi’u cyflwyno.

Gwobr ‘Eat Safe’

Nid yw’r cynllun ‘Eat Safe’ yn rhan o’r Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd, ond mae’r ddau yn cyd-fynd â’i gilydd. Gall busnesau bwyd wneud cais am yr wobr, ac os yw eu safonau hylendid yn well na’r rheiny sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, yn unol â meini prawf diffiniedig, byddant yn derbyn yr wobr. Bydd unrhyw fusnes sydd wedi ennill gwobr ‘Eat Safe’ yn gweithredu safonau uwch na lefel ‘Pasio’ y Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd.

Cynllun Gwybodaeth Hylendid Bwyd Canlyniad Arolygiad yw 'Pasio' plus 'Bwyta'n Ddiogel' gwobr

Gallwch chwilio’r wefan ‘Eat Safe’ i weld pa fwytai, siopau bwyd a safleoedd eraill sydd wedi ennill Gwobr ‘Eat Safe’.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd, darllenwch y cwestiynau cyffredin am y cynllun.

I gael rhagor o wybodaeth am yr wobr ‘Eat Safe’, ewch i wefan Eat Safe.

Mae’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd ar waith yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae’r cynllun hwn hefyd yn helpu pobl i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd. Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar gael ar frig y dudalen hon.