Bwyd y gallwn ymddiried ynddo

Ni yw'r Asiantaeth Safonau Bwyd, un o adrannau annibynnol y Llywodraeth. Ein gwaith ni yw defnyddio ein harbenigedd a'n dylanwad er mwyn sicrhau y gall pobl fod yn dawel eu meddwl bod y bwyd maen nhw'n ei brynu ac yn ei fwyta yn ddiogel ac yn onest. Mae ein gwaith yn berthnasol i bawb yn y wlad. Mae pob un ohonom yn bwyta. Gallwch ddysgu mwy am y dulliau strategol sydd wrth wraidd ein gwaith yma.

Strategaeth a Chynllun Strategol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar gyfer 2015-20

Mae Strategaeth yr ASB ar gyfer 2015-20 yn adfywio ein haddewid i roi defnyddwyr gyntaf ym mhopeth rydyn ni'n ei wneud, er mwyn sicrhau bod bwyd yn ddiogel a'i fod yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label, bod gennym fynediad at ddeiet iach a fforddiadwy, a'n bod ni'n gallu gwneud dewisiadau gwybodus am ein bwyd, nawr ac yn y dyfodol.

Mae'r strategaeth yn cydnabod ein bod yn wynebu mwy a mwy o heriau o ran diogelwch, fforddiadwyedd, sicrwydd a chynaliadwyedd bwyd - ac yn nodi'n glir ein pwrpas a'n cyfrifoldebau, yn ogystal â rolau a chyfrifoldebau eraill o ran bodloni'r rhain.

Mae Cynllun Strategol ategol yr ASB ar gyfer 2015-20 yn nodi ein dulliau arfaethedig ac yn amlinellu nifer o gamau hollbwysig ar gyfer eu datblygu ym Mlwyddyn 1 a 2 er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni'r blaenoriaethau yn Strategaeth 2015-20 yn ogystal â chyflawni ein hamcanion strategol er mwyn sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu diogelu, eu haddysgu a'u grymuso yn gyson.

Mae'r dulliau hyn yn cynnwys:

  • defnyddio gwyddoniaeth, tystiolaeth a gwybodaeth i fynd i'r afael â heriau heddiw, ac i adnabod a chyfrannu at fynd i'r afael â'r risgiau sy'n dod i'r amlwg ar gyfer y dyfodol
  • defnyddio dulliau deddfwriaethol a rhai heb fod yn ddeddfwriaethol yn hynod o effeithiol er mwyn diogelu buddiannau defnyddwyr a sicrhau manteision i ddefnyddwyr - dylanwadu ar ymddygiad busnesau er budd defnyddwyr
  • bod yn wirioneddol agored a dymunol, gan ddod o hyd i ffyrdd o rymuso defnyddwyr o ran ein dull o lunio a chyflwyno polisïau, ac o ran eu perthynas â'r diwydiant bwyd.

Datblygu Strategaeth a Chynllun Strategol 2015-20

Wrth ddatblygu'r Strategaeth a'r Cynllun Strategol fe wnaethom adolygu ac ystyried llawer iawn o dystiolaeth ar amrywiaeth eang o ffactorau sy'n debygol o effeithio ar ein hamgylchedd gweithredu hyd at 2020 a thu hwnt. Roedd y rhain yn cynnwys ffactorau cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a thechnolegol ac wrth ddadansoddi'r rhain lluniwyd y sylfaen rydyn ni wedi pennu ein prif flaenoriaethau a'n themâu allweddol yn unol â hi ar gyfer 2015-20.

Drwy gydol y broses ddatblygu fe wnaethom ymgynghori ag amrywiaeth eang o randdeiliaid a defnyddwyr allanol a mewnol, gan ofyn eu barn a'u sylwadau er mwyn llywio'r gwaith hwn. Roedd ein gwaith o ymgysylltu â rhanddeiliaid yn cynnwys defnyddwyr, mudiadau defnyddwyr, y byd academaidd a'r gymuned wyddonol, cynrychiolwyr o'r diwydiant, cyrff masnach, awdurdodau lleol, adrannau eraill y Llywodraeth, sefydliadau heb fod yn rhai'r llywodraeth a chydweithwyr ar draws yr ASB.

Gellir cael rhagor o wybodaeth a gweld canfyddiadau'r broses ymgysylltu a'r gwaith ymchwil y gwnaethom ei gyflawni â defnyddwyr er mwyn cyfrannu at ddatblygu strategaeth 2015-20 isod.

Y Strategaeth Gwyddoniaeth a Thystiolaeth

Mae Strategaeth Gwyddoniaeth a Thystiolaeth 2010-15 yr Asiantaeth yn disgrifio'r blaenoriaethau o ran y dystiolaeth y bydd ei hangen arnom a'r gweithgareddau y byddwn yn ymgymryd â nhw er mwyn sicrhau ein bod yn cael gafael ar wyddoniaeth a thystiolaeth ac yn eu defnyddio'n effeithiol yn ein gwaith. Bydd yn helpu i sicrhau ein bod yn cyflawni amcanion strategaeth yr Asiantaeth, yn profi ein cynnydd ac yn ysbrydoli'r broses o ddatblygu ein gwaith y tu hwnt i 2015. Gallwch weld y Strategaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg isod.