Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

FSA logo
Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran o'r Llywodraeth heb Weinidog sy'n cael ei harwain gan Fwrdd yn hytrach nag yn uniongyrchol gan Weinidogion.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys Cadeirydd, Is-gadeirydd a rhwng wyth a deuddeg o aelodau cyffredin. Mae un o’r rhain yn cael ei benodi gan Weinidog Iechyd Cymru, un gan Weinidog Iechyd Gogledd Iwerddon, dau gan Weinidog Iechyd yr Alban a’r gweddill gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd.

Cyfarfodydd y Bwrdd

Yn rhinwedd eu swydd, mae gofyn i Aelodau’r Bwrdd weithredu er lles y cyhoedd ac nid i gynrychioli sectorau penodol. Ond fel grŵp, mae ganddynt ystod eang o sgiliau a phrofiad perthnasol.

Y Bwrdd sy’n gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol yr ASB, gan sicrhau ei bod yn bodloni ei dyletswyddau cyfreithiol a bod ei phenderfyniadau a’i gweithredoedd yn cymryd tystiolaeth wyddonol, buddiannau’r cyhoedd a ffactorau perthnasol eraill i ystyriaeth.

Caiff y broses o reoli’r ASB o ddydd i ddydd ei dirprwyo i swyddogion drwy’r Prif Weithredwr.

Mae’r Bwrdd yn goruchwylio gwaith y Weithrediaeth ac yn ei dwyn i gyfrif am ddarparu penderfyniadau’r Bwrdd.

Mae’r Bwrdd yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus, ac yn cyhoeddi agendâu, papurau â phenderfyniadau sy’n gysylltiedig â’r cyfarfodydd hyn. Mae hyn yn rhoi cyfle i’r cyhoedd weld sut y mae’r Bwrdd yn mynd ati i i drafod polisïau’r ASB ac adolygu ei gwaith. Mae modd gwylio fideos o gyfarfodydd agored blaenorol y Bwrdd ar y wefan, a hynny drwy’r gwasanaeth ar gais (on demand). Drwy hyn, mae Cyfarfodydd Agored y Bwrdd yn cyfrannu at ymrwymiad yr ASB i fod yn agored, yn hygyrch ac yn dryloyw.

Cyfarfodydd y Bwrdd yng Nghymru

O bryd i’w gilydd, caiff Cyfarfodydd Agored y Bwrdd eu cynnal yng Nghymru a chaiff y cyhoedd eu gwahodd i fynychu a chyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael i’r rheiny sy’n dymuno gwneud hynny. At hynny, mae’r agenda a’r papurau perthnasol ar gael yn ddwyieithog. I wybod mwy, mae croeso i chi gysylltu ag Uned Iaith Gymraeg yr Asiantaeth drwy anfon e-bost at welsh.translation@foodstandards.gsi.gov.uk neu ffonio 02920 67 8969.

Bydd Cyfarfod Agored nesaf y Bwrdd yng Nghymru yn cael ei gynnal ddydd Mercher 7 Medi. Cliciwch ar yr agenda isod i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfarfod Nesaf y Bwrdd

I gofrestru ar gyfer Cyfarfod Nesaf y Bwrdd, ewch ati i lenwi’r ffurflen gofrestru (Saesneg yn unig ar hyn o bryd).

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill neu os hoffech gofrestru ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd yn y dyfodol, cofiwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod:

E-bost: fsaboardmeetings@livegroup.co.uk

Rhagor yn yr adran hon